Uchwała Nr XXI/187/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2013 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 596 z dnia 29.01.2013 r.) zmienionej: 

- Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1 . 1.. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 26.039.251  zł., z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 24.562.342 zł.,  

2) dochody majątkowe w wysokości 1.476.909  zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.498.150 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3". 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 27.518.074 zł ., z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 24.251.768 zł.,  

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.266.306  zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.498.150 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3."

3) § 3. otrzymuje brzmienie: "§ 3 W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 64.565 zł ., 

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.951 zł."

4) § 4. otrzymuje brzmienie: ,,§ 4 Deficyt budżetu w wysokości 1.478.823 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 299.334 zł.,  

2) pożyczek w wysokości 879.489zł.,  

3) kredytów w wysokości 300.000 zł."

5) § 5 otrzymuje brzmienie: ,,§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.438.240 zł. na którą składają się : 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 1.258.751 zł. , 

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota 1.179.489  zł.,  

- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 959.417 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 4."

6) § 6 otrzymuje brzmienie: ,,§ 6 Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały". 

7) § 7 otrzymuje brzmienie: ,,§ 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.,  

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.179.489 zł.,  

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF".  

8) § 8 otrzymuje brzmienie: ,,§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 125.000 zł . z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118.313 . na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii". 

9) § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10 Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok: 

1) wpływy w wysokości 29.845 zł., 

2) wydatki w wysokości 29.845 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

10) § 12 otrzymuje brzmienie: ,,§ 12 Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.,  

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.179.489 zł.,  

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF. 

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 600.000 zł.  

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu". 

11) Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielonej przez państwa członkowie (EFTA) a także i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski