Uchwała Nr XXI/188/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XIX/179/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013–2030 zmienionej: 

- Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 3 ust. 1 Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały". 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski