Uchwała Nr XXI/189/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 1231 ze zmianami.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIX/169/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Miasta i Gminy Skępe,  wprowadza się następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 DZIAŁ VI otrzymuje brzmienie:  "DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2013."  Ogółem kwota w dziale 851 rozdział 85154 - 118.313,00 złotych

1) Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) - 13.600,00 zł 

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 2090,00 zł 

3) Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - 5.550,00 zł 

4) Składki na Fundusz Pracy (4120) - 795,00 zł 

5) Wynagrodzenie bezosobowe (4170) - 50.000,00 zł , w tym: 

- wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych, 

- diety. 

6) Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - 25.279,00 zł 

- żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych, 

- zakup opału. 

7) zakup usług pozostałych (4300) - 18.392,00 zł, w tym: 

- teatry i profilaktyka szkolna,

- wynagrodzenie psychologa. 

8) opłaty za usługi telekom. w sieci komórkowej (4360) - 1.000,00 zł 

9) opłaty za usługi telekomunikacyjne (4370) - 500,00 zł 

10) podróże służbowe krajowe 94410) - 500,00 zł 

11) Odpisy na ZFŚS 4440) - 547,00 zł  

12) Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (4700) - 60,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski