Uchwała Nr XXI/190/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391,zm.: Dz.U. z 2012 r., poz.951 i z 2013 r. poz.21 i poz.228)uchwala się, co następuje:

§ 1.  W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art.6j ust.1 pkt 1 i ust.2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 i w § 3.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14,00 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

1) Wprowadza się zróżnicowane opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:

a) za 1 osobę - 14,00 zł od osoby;

b) za 2 osobę - 10,00 zł od osoby;

c) za 3,4 i 5 - po 6,00 zł od osoby,

d) za 6,7 i 8 osobę - po 4,00 zł od osoby;

e) za 9 i każdą następną osobę - po 2,00 zł od osoby.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

1) Wprowadza się zróżnicowane opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:

a) za 1 osobę - 8,00 zł od osoby;

b) za 2 osobę - 6,00 zł od osoby;

c) za 3,4 i 5 osobę - po 4,00 zł od osoby;

d) za 6,7 i 8 osobę - po 2,00 zł od osoby;

e) za 9 i każdą nastepna osobę - po 1,00 zł od osoby.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej w nieruchomości w zabudowie wielolokalowej.

1) Wprowadza się zróznicowane opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość lokalową:

a) za 1 osobę - 13,00 zł od osoby;

b) za 2 osobę -  9,00 zł od osoby;

c) za 3,4 i 5 - po 5,00 zł od osoby;

d) za 6 i każdą następną osobę  - po 2,00 zł od osoby.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

1) Wprowadza się zróznicowane opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość lokalową:

a) za 1 osobę - 7,00 zł od osoby;

b) za 2 osobę - 5,00 zł od osoby;

c) za 3,4 i 5 osobę - po 4,00 zł od osoby;

d) za 6 i każdą następną osobę - po 1,00 zł od osoby.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5.  Traci moc uchwała Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz.164).

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski