Uchwała Nr XXI/191/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.6n ust.1 i 6m ust.3 i ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz.391, zm.: Dz.U. z 2012 r. poz.951 i z 2013 r. poz.21 i poz.228)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się, iż pierwszą deklarację, o której mowa w ust. 1 i 2, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku, a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz.365).

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/191/2013
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/191/2013
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór deklaracji nr 2