Uchwała Nr XXI/192/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, zm.: Dz.U. z 2012 r., poz.951 i z 2013 r. poz.21 i poz.228)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie
do 28 dnia każdego miesiąca.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa z dniem 29 lipca 2013 r.

§ 2. 1.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza, bez wezwania na rachunek bankowy, którego numer podano zgodnie z ust.2.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skępe oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, na tablicach ogłoszeń.             

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski