Uchwała Nr XXI/193/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.:Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567 i z 2013 r. poz.153) oraz art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 zm.: zm.: Dz.U. z 2012 r., poz.951 i z 2013 r. poz.21 i poz.228) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Skępe, w brzmieniu określonym w załączniku do  niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/193/2013 
Rady Miejskiej w Skępem 
z dnia 20 marca 2013 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Skępe

§ 1.  Przedsiębiorca, prowadzący na terenie Miasta i Gminy Skępe działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu oraz zatrudnionych pracowników i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także utwardzony plac o powierzchni umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem;

2) posiadać środki transportu odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, tj. pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopda 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz.1617) w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę;

3) posiadać miejsce do mycia pojazdów, spełniające wymagania ochrony środowiska lub umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi;

4) oznakować pojazdy do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;

5) podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu pojazdów;

6) przesiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski