Uchwała Nr XXI/194/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Na podstawie art.18a ust.4 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567 i z 2013 r. poz.153), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/194/2013 
Rady Miejskiej w Skępem 
z dnia 20 marca 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

1) Zapoznanie z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy - po przeprowadzeniu kontroli.

2) Kontrole problemowe zlecone przez Radę Miejską - na wniosek.

3) Kontrola problemowa wydatków i działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - II półrocze 2013 r.

4) Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2012 r. - do 30 stycznia 2013 r.

5) Przedłożenie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia plan pracy komisji rewizyjnej - do 31 marca 2013 r.

6) Ocena realizacji budżetu gminy za 2012 rok - czerwiec 2013.

7) Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe - do 15 czerwca 2013 r.

8) Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie Burmistrza i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych - w ciągu całego roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski