Uchwała Nr XXI/196/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Miasta i Gminy Skępe pomocy rzeczowej Województwu Kujawko-Pomorskiemu w formie zakupu komputera typu notebook o wartości do 2000 zł brutto z przeznaczeniem przekazania pomocy na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czereniewicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski