PROTOKÓŁ NR XXI/VI/2013

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 20 marca 2013 roku

 

 

 

 

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 1500 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                 - wg załączonej listy obecności

2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                                     - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                               - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                        - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

XXI Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego, Lucjana Stroińskiego oraz Mariusza Linkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   i w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu)

Do projektu porządku obrad odniósł się Przewodniczący Rady, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad, jako kolejnych  punktów, dodatkowych trzech projektów uchwał (druk nr 9,10,11 )  w sprawie:

-uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku;

-uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu;

-uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Miasta i Gminy Skępe w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

 (projekt uchwał wraz z uzasadnieniem w załączeniu protokołu).

Po krótkim wprowadzeniu na temat w/w uchwał przez Przewodniczącego Rady i Z-cę Burmistrza J. Kowalskiego wniosek został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

Do zaproponowanego porządku obrad radni nie wnieśli innych wniosków i uwag, który został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13 radnych).

 

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XX/VI/2013 z dnia 01 marca 2013 r.

 

Do protokołu Nr XX/VI/2013  uwag  nie wniesiono i protokół zatwierdzono
  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13 radnych).

 

 

 

 

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik B. Leśniewska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny J. Gołębiewski zwrócił uwagę, że dochody przewidziane do zamknięcia budżetu były przewidziane ze sprzedaży nieruchomości, na dzień dzisiejszy zainteresowanie tymi nieruchomościami  jest bardzo „mizerne” z wiadomych przyczyn, gdyż jest kryzys. Zwrócił  szczególną uwagę, iż kosztami zrównoważenia budżetu chce się obarczyć pracowników naszych jednostek, a w uzasadnieniu dyrektorzy przedszkoli, szkół i gimnazjum  wnioskują o zabranie czy korektę podwyżek dla nauczycieli  i administracji. Ma co do tego wielkie wątpliwości, zwłaszcza że z tego co się dowiedział, niektórzy pracownicy urzędu zarabiają po 1500 zł .Wobec tego w tym punkcie będzie głosował przeciw, bo się nie zgadza, aby koszty ponosili pracownicy urzędu i pracownicy naszych jednostek organizacyjnych. Uważa, że można w inny sposób pozyskać pieniądze.

Przewodniczący Rady dokonał sprostowania wypowiedzi radnego Gołębiewskiego, informując że nauczyciele w tym roku podwyżek nie dostaną, mowa była o podwyżkach dla administracji i obsługi szkół oraz dla pracowników urzędu. Odniósł się również do dodatku motywacyjnego, o którym Burmistrz powiedział, że próbuje załatwić to drogą służbową. Nie wie jednak czy  tą drogą jest możliwe  załatwienie tego tematu. Również zwrócił uwagę na obniżenie planowanych dochodów ze sprzedaży działek i że  kwota ze sprzedaży  zapisana w budżecie 500 tys. zł była również nierealna do osiągnięcia, Burmistrz jednak zapewniał, że dochody te zostaną osiągnięte.

            Dyrektor Gimnazjum dokonał sprostowania, że ani on, ani pani Dyrektor nie wnioskowali do Burmistrza o to, aby nie wprowadzić  podwyżek dla personelu i aby skasować dodatek motywacyjny dla nauczycieli. Otrzymali  informację na temat zmian budżetowych i wystosowali odpowiedź na piśmie do Burmistrza, że jeżeli organ prowadzący tego zażąda to jest możliwe przeprowadzenie w takich paragrafach oszczędności. Nie była to jednak inicjatywa dyrektorów i oni o to nie wnioskowali. Ponadto wyjaśnił, że dodatek motywacyjny jest składnikiem subwencji i skasować zupełnie go nie można, można go natomiast zmniejszyć.

            Przewodniczący zwrócił się zatem do Burmistrza i pani Skarbnik i powiedział, że chodzi tu o załatanie „dziury budżetowej’ w wysokości ponad 400 tys. zł. wynikającej ze zmniejszonej subwencji oświatowej. Według niego drogi są dwie, aby zrównoważyć budżet, albo poprzez fundusz płac albo poprzez redukcję inwestycji. Jeżeli chodzi o dyrektorów to oczywiście, ta propozycja nie jest ich inicjatywą  tylko Burmistrza, aby wprowadzili oszczędności.

            Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Dyrektora i potwierdził, że oczywiście to nie był wniosek dyrektorów o wprowadzenie oszczędności w szkołach tylko prośba Burmistrza,  aby taką propozycje rozważyli. Podziękował Dyrektorom za to, że zgodzili się na  wprowadzenie oszczędności w swoich jednostkach. Do sprzedaży mienia  dodał, że radni „zawieszając” uchwałę  w sprawie sprzedaży działek, zobowiązali Burmistrza i Panią Skarbnik do przygotowania tego projektu uchwały zmieniającej budżet, aby móc zrównoważyć budżet. Sprawa dodatku motywacyjnego jest otwarta i będą nad tym  dyskutować, a jeżeli chodzi o płace to Burmistrz  może je ustalić od kiedy chce, inaczej się przedstawia sprawa jeżeli chodzi o  nauczycieli, ponieważ ich  chroni karta nauczyciela. Zwrócił się zatem z prośbą do radnych, aby przyjęli tą uchwałę zmieniająca budżet w takiej przedstawionej propozycji, jak to będzie dalej to trudno mu to przewidzieć, gdyż budżet jest wiele razy zmieniany  na jego wniosek Burmistrza jak i też na  wniosek radnych. Najważniejsze jest to, aby pilnować  inwestycji związanych z funduszem unijnym.

Przewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi Burmistrza, mówiąc iż budżet ten jest modernizowany, ponieważ otrzymane ostateczne kwoty subwencji,  powodują jego zmianę, aby mógł się zrównoważyć.

Następnie głos zabrał radny W. Lewicki, który podziękował za wypowiedź Pani Skarbnik, która stwierdziła, że następne budżety oprócz kanalizacji i wodociągów będą przeznaczone też na drogi. Przypomniał, że kilkakrotnie proponował stworzenie mapy drogowej, która by obejmowała modernizacje naszych  dróg i ulic. Znajdują się one w fatalnym stanie, szczególnie osiedle za torami jak i  również inne osiedla. Mapa taka odzwierciedlałaby ile ulic i dróg mielibyśmy do wykonania i jakie byłyby ich koszty oraz w której kolejności byłyby robione. Na podsumowanie dodał, że żyjemy w XXI wieku i nie do pomyślenia jest, aby ludzie w tak trudnych warunkach się przemieszczali po terenie naszej gminy.

            Przewodniczący Rady dodał, że jeszcze bardziej newralgiczną sprawą w XXI wieku jest to, że nie wszędzie mamy w gminie wodociągi, bo oprócz dróg to jest  bardzo strategiczna sprawa. Należy też pamiętać o drogach wiejskich, zatem potrzeb mamy wiele. Mamy oczywiście świadomość też tego, jakie mamy drogi w mieście za torami.

Radny R. Szewczyk potwierdził, że drogi znajdują się w fatalnym stanie, chciałby zadać pytanie czy ktoś kiedyś zrobił jakąś akceptację projektu odwodnienia ulic, bo przede wszystkim należy pomyśleć o tym jak odprowadzić wodę. Zadał wobec tego pytanie czy urząd myśli o tym, aby zrobić projekt odwodnienia miasta i co zamierza Burmistrz zrobić za  60 tys. zł na ulicy Sosnowej? Przypomina również o ulicy Zabłotnej i konieczności zrobienia  odwodnienia tej ulicy.

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Zabłotną to jest już zrobione odwodnienie  i na razie jest w miarę dobrze, a jeżeli chodzi o pozostałe ulice i ich naprawę to zgadza się z radnym Szewczykiem,  przy czym „radny woli stadion niż ulice”, a jeżeli chodzi o projekt odwodnienia osiedla to trzeba mieć na tą inwestycje pieniądze. Powtórzył raz jeszcze, że dopóki nie będzie  przeprowadzonej kanalizacji to na razie nic nie zrobimy na tych ulicach. Odniósł się również do ulicy Sosnowej i pytania o zakres jej naprawy. Poinformował, że  w pierwszej kolejności będzie jej wyrównanie, aby zrobić odpowiedni spad, a następnie utwardzenie kruszywem. Zdaje sobie sprawę, że za te pieniądze niewiele da się zrobić.

Radny Szewczyk odpowiedział natomiast, że ma ciągle wytykaną ulicę Zieloną, ale ta ulica przecież nie jest jego własnością, tylko miasta. Można stwierdzić jednak, że ta ulica dzieli się na „a” i „b”, gdzie na ulicy Zielonej „a” zrobiono wszędzie zjazdy, a na ulicy Zielonej „b” dzięki p. Stroińskiemu i jego ekipie została dalej pociągnięta kostka i ta ulica została dokończona. Natomiast był na ulicy Sosnowej i wie jak tam jest.  Najgorszą rzeczą jest zaleganie wody i jeżeli na tej ulicy nie będzie odprowadzenia wody  to jej naprawa nic nie da.

Zadaje pytanie, czy Burmistrz zdaje sobie sprawę, ile potrzeba pieniędzy, aby zbudować drogi  twierdzi, że nie zrobimy tego ze sprzedaży tych działek po boisku, chciałby aby wreszcie się zrozumieli i współpracowali ze sobą. Podpowiada tylko jak to wszystko można zrobić.

Radny  W. Lewicki odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady i wyjaśnił, że powiedział, iż w pierwszej kolejności należy zrobić oczywiście kanalizację i wodociągi a potem ulice i drogi. Zaznaczył iż musimy myśleć o wszystkich mieszkańcach całej gminy, a nie tylko o sobie.

Następnie radny J. Gołębiewski powiedział, iż jest mu przykro, że radni zostali  po raz kolejny wprowadzeni w błąd, gdyż czytając uzasadnienie zmian do budżeu w punkcie urealnienia wydatków, to wynika z niego,  że to na wniosek dyrektorów zostało wprowadzenie takie urealnienie wydatków. Zadał wobec tego pytanie Burmistrzowi czy nie można było napisać, że na wniosek Burmistrza dyrektorzy szkół zaopiniowali ten plan urealnienia wydatków? Natomiast cieszy go, że  został poruszony temat dróg, ponieważ  w gazecie CLI ukazał się artykuł w którym napisano, że on, radny Targański i radny Weber są przeciwko budowie dróg. Dokonał sprostowania i  tak jak powiedział radny Szewczyk, że są oni oczywiście za budową dróg. Przytoczył jedną z wypowiedzi w tym artykule, a mianowicie to, że  „są oni radnymi cztery lata”  a, co będzie dalej  to mieszkańcy zadecydują, natomiast Burmistrz jest już na stanowisku cztery kadencje  czyli 14 lat i gdyby przez te lata po jednej drodze robił, to byłoby zrobione już połowę dróg w mieście i  na dzień dzisiejszy moglibyśmy martwić się większością dróg wiejskich. Burmistrz nazywa się idealistą, lecz nim nie jest, ponieważ każda droga nie mająca  odwodnienia się zniszczy i pieniądze włożone w tą drogę  pójdą w „błoto”. Radzi aby zacząć najpierw od  planu odprowadzenia wody na drogach.

Do wypowiedzi radnego ustosunkował się Burmistrz, który powiedział że stara się być konsekwentny i po kanalizacji, która została przeprowadzona na osiedlu „Złote Piaski” w mieści zostały zrobione wszystkie drogi, jednak nie na wszystko starcza pieniędzy i należy to zrozumieć.

Z wypowiedzią Burmistrza zgodził się radny Gołębiewski, jednak zaznaczył, że odwodnienie można było zrobić dużo wcześniej poprzez zamontowanie studni odprowadzających wodę i na pewno by to dużo pomogło.

            Radny Szewczyk natomiast zadał pytanie Burmistrzowi czy zgodnie z zapewnieniem odcinek drogi wyłożony grysem w Hucie zostanie spryskany asfaltem?

            Burmistrz wyjaśnił, że w budżecie są pieniądze przewidziane na masę asfaltową. Na ile starczy nie wie, ale będzie dążył do tego, aby ten odcinek drogi spryskać masą asfaltową. Poza tym zaznacza iż Huta jest jedyną dużą  miejscowością w gminie, która nie ma jeszcze drogi utwardzonej.

            Radny Targański wyjaśnił, że wszyscy radni są za budową dróg wiejskich i miejskich, jednak to Burmistrz decyduje, które drogi będą robione i po zrobieniu ulicy Sosnowej prosiłby, aby nie zapomnieć o pozostałych drogach na osiedlach i ulicy Sportowej. Jednak jego zdaniem najpierw należałoby zrobić odwonienie tych dróg. Powiedział, że bardzo zdziwiło wykonawców kanalizacji, że przy jej budowie nie ma przewidzianego odwodnienia, gdyż są to niewielkie koszty. Zapytuje wobec tego, czy nie można byłoby doprojektować tego odwodnienia i na najbardziej zagrożonych terenach wykonać to odwodnienie.

            Przewodniczący Rady podkreślił, że każda zrobiona droga  cieszy i zależy radnym na każdym  metrze zrobionej drogi, jednakże dwa tygodnie temu zadał mu pytanie jeden z mieszkańców, kiedy zostanie zrobiona ulica Wrzosowa? Okazuje się, że kanalizacja na tej ulicy już dawno była przeprowadzona, a  ta ulica nawet nie została ujęta do remontu  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  do 2030 roku.

            Radny Lewicki wyjaśnił, że mówił wcześniej też o tej ulicy.

Przewodniczący Rady dopowiedział jeszcze, że „łatanie dziury budżetowej” przy pomocy płac to jest oczywiście propozycja Burmistrza, taką propozycję złożył, gdyż  jako szef dysponuje płacami swoich pracowników w urzędzie, w szkołach płacami dysponują dyrektorzy, a co do dodatku motywacyjnego to kwestia w tym temacie jest otwarta, bo trzeba to załatwić zgodnie z  prawem, tak jak to zresztą  Burmistrz też powiedział.

            Następnie radny Gołębiewski poprosił Burmistrza, aby przygotował plan remontu tych ulic uwzględniając ulicę Sportową wraz z ich odwodnieniem zgodnie z wcześniejszą sugestią radnego R. Szewczyka, a Przewodniczący Rady dodał, że z planem tym wiąże się jeszcze kwestia finansowa, gdyż musi iść to  w parze i zwraca uwagę na „finansowe mocne stanie na ziemi”.

            Innych uwag do projektu nie wniesiono.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 13 radnych):

-za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów,

-głosów przeciwnych oddano 2,

-głosów wstrzymujących oddano 2.

 

 

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013-2030.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła P. Skarbnik

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

 

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Miasta i Gminy Skępe.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła P. Skarbnik

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

 

 

 

Pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Przed przystąpieniem do dyskusji i przedstawieniem uzasadnienia tej uchwały, Burmistrz wyjaśnił, że ta uchwała to bardzo wrażliwy temat. Była bardzo ożywiona dyskusja nad tym problemem na posiedzeniu komisji, gdzie uchwała ta była omawiana, padło dużo propozycji, jednak duży wkład wnieśli prezesi spółdzielni obecni na posiedzeniu  komisji  i po przeanalizowaniu jeszcze raz tematu wraz z pracownikiem urzędu K. Małkiewiczem, Burmistrz zaproponował radnym autopoprawkę  do  projektu uchwały. Przedłożył radnym nowy projekt uchwały w sprawie stawek dokonujący zróżnicowania ich dodatkowo dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.

Po przerwie, w której radni zapoznali się z propozycją nowego projektu uchwały wyjaśnienia dokonał pracownik urzędu K. Małkiewicz. Powiedział, że zaproponowana zmiana wprowadza dodatkowo ustalenie opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości wielo- lokalowych czyli spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Taką możliwość daje art. 6 j ust.

Na potwierdzenie tej propozycji przedstawił dane (w załączeniu) obrazujące koszty wywozu odpadów w tych dwóch spółdzielniach oraz wspólnocie mieszkaniowej. Przedstawił kalkulacje dotyczącą wysokości stawek przeliczając na nowy system, gdzie z  przedstawionych danych wynika, że selektywna zbiórka prowadzona jest najlepiej w Spółdzielni Mieszkaniowej  w Skępem, we Wiosce w mniejszym zakresie, a najmniejszym w Wspólnocie Mieszkaniowej. Te dane skłoniły go do wprowadzenia do projektu uchwały stawek mniejszych za odbiór odpadów niż te zaproponowane w pierwszej wersji radnym.

W dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący Rady powiedział, że na komisji dwa dni temu obecny prezes J. Lazar zauważył, że ustawa dopuszcza zróżnicowanie stawek w spółdzielniach mieszkaniowych, jednakże P. K. Małkiewicz powiedział, że ustawa takiej możliwości nie daje, zadaje pytanie wobec tego p. K. Małkiewiczowi  czy ustawa w ciągu tych dwóch dni się zmieniła, co takiego się stało?

K. Małkiewicz odpowiedział, że ustawa się nie zmieniła, natomiast zmieniła się jego wiedza na ten temat, czytając treść uchwały  i jeszcze raz ją sobie przypominając dokonał jej uszczegółowienia.

Przewodniczący Rady powiedział zatem,  iż należy rozumieć,  że nieświadomie wprowadził  radnych w błąd.

 K. Małkiewicz odpowiedział,  że dokładnie tak było  i przytoczył art. 6 j ust.2 a ustawy  mówiący o tym, że rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców  zamieszkujących  nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy i to ostanie wyrażenie tj. „od rodzaju zabudowy” zostało przez  niego przeoczone, za co wszystkich przeprasza.

Do wypowiedzi K. Małkiewicza odniósł się również Burmistrz, który powiedział, iż na posiedzeniu komisji  mówił, że ten temat jeszcze zostanie sprawdzony. Ponieważ tych spraw związanych z ustawą śmieciową jest bardzo dużo, wobec tego  każdy może się pomylić, nie oznacza to jednak, że chciano wprowadzić kogoś w błąd. Temat jest nowy i  bardzo ciężki i p. K. Makiewicz miał prawo się pomylić. Dodał, że już podziękował prezesom spółdzielni za to, że byli obecni na posiedzeniu komisji i zwrócili uwagę  na te kwestie.

Następnie radny M. Weber zauważył, że taki  wniosek był już złożony przez niego na posiedzeniu ostatniej komisji, gdzie te stawki są zapisane w protokole  oraz również w drugim wniosku złożonym  razem z radnym Z. Paradowskim, gdzie wniosek  ten nie znalazł aprobaty. Powiedział, że sądzi jednak, iż po przedyskutowaniu ten wniosek znajdzie poparcie. Poza tym zauważył, że niesłusznie urząd wystartował z takimi dużymi stawkami, gdyż już teraz przy nieselektywnej zbiórce odpadów mamy zaledwie 30-40 % osób włączających się w tą zbiórkę, to jeżeli te stawki wzrosną, może być jeszcze mniej. Zauważył, że firmy którym przedstawimy te stawki będą się wzorowały na tym co im okażemy, a jeżeli będzie niższa stawka to być może coś „ugramy”. Niemniej jednak należy „dać czas” i jak przyjdą pierwsze obciążenia  z tej firmy odbierającej odpady to będziemy mogli wtedy dyskutować.

Burmistrz odpowiedział radnemu Weberowi, że zaproponowane stawki na komisji przez radnego nie zostały odniesione do spółdzielni  i wspólnot mieszkaniowych a to jest różnica, gdzie mówi się ogólnie o mieszkańcach, wobec tego radny w tym przypadku broni interesu mieszkańców całej gminy, natomiast nie zwrócił uwagi na temat wypowiedzi prezesów obecnych na posiedzeniu komisji. Wyjaśnia radnemu, że stawki które zostały przedstawione jako autopoprawka do projektu uchwały  to zbieżność ze stawkami, które proponuje się obecnie  radnym. Mówione było ogólnie o mieszkańcach miasta i gminy Skępe, a dzisiaj w tej autopoprawce odnoszą  się do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowej.

Przewodniczący Rady zauważył, że mieszkańcy spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej też są mieszkańcami miasta i gminy Skępe i nie należy dzielić ludzi.

Radny M. Weber natomiast wyjaśnił, że uwzględnione zostały też i bloki, z uwagi na to, że odbiór tych odpadów będzie mniej kosztował to również różnice uwzględnił w tych wysokościach stawek, obniżając je odpowiednio.

Przewodniczący Rady zadał pytanie,  czy były przeprowadzone symulacje ile uda się zebrać pieniędzy dla poszczególnych rozwiązań zakładając stuprocentową ściągalność?

Pracownik K. Małkiewicz odpowiedział, że były robione symulacje przy stawkach zaproponowanych w pierwszej wersji uchwały, gdzie ta symulacja była podawana na posiedzeniu komisji, wynosi ona w granicach około 52 tys. zł., natomiast w przy tej nowej wersji uchwały  i zaproponowanej autopoprawce symulacje nie została jeszcze przeprowadzana, ale na pewno tych pieniędzy wpłynie mniej do budżetu.

Wobec tego Przewodniczący Rady zadał pytanie P. Skarbnik, ile w tym budżecie jest przyjętych pieniędzy, jakie są założenia?

Skarbnik odpowiedziała, że 460 tys. i że te pieniądze wpłyną i powinny się nam  zrównoważyć. Na dzień dzisiejszy nie znamy  dokładnej kwoty wydatków ponieważ nie mamy jeszcze przeprowadzonego przetargu. Nie możemy w nieskończoność obniżać tej kwoty dochodowej, ponieważ budżet nam się nie zbilansuje i znów będziemy szukać oszczędności, aby budżet był zbilansowany.

Przewodniczący Rady podkreślił problem, który polega na tym, aby ilość zebranych wśród mieszkańców pieniędzy z tej opłaty śmieciowej wystarczyła na rzeczywiste koszty  jakie poniesiemy za wywóz tych odpadów. Jeżeli tych pieniędzy byłoby więcej to można byłoby obniżyć te stawki. W przypadku mniejszej liczby pieniędzy  z zebranej opłaty  od społeczeństwa  budżet gminy będzie musiał dopłacać i znów zostanie zachwiany, będzie trzeba znów ciąć  wydatki.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z wytycznymi RIO,  pieniądze te muszą być  tak samo traktowane jak np. pieniądze z z zezwoleń na alkohol czy z funduszu ochrony  środowiska. Jeśli zostaną to powinniśmy je dołożyć w następnym roku  do strony wydatków  albo zmniejszyć  stronę dochodową. Tych pieniędzy nie wolno wydać na coś innego. Są to tzw. „pieniądze oznaczone”  czyli podobnie traktowane jak dotacje  z Urzędu Marszałkowskiego czy dotacje od Wojewody. W przypadku gdy wpłynie ich dużo mniej to będziemy mieli problem ze zrównoważeniem budżetu. Słysząc, że każda nowa symulacja dotycząca zmiany uchwały w zakresie wysokości stawek obniży nam wpływy  o 10 czy 12 tys. zł, to przez okres 6 miesięcy mamy już 60 tys. czy 70 tys. mniej  do budżetu. Przypomina ile problemu narobiła obniżona subwencja oświatowa, której wpłynęło  o 414 tys. mniej, gdzie nikt nie chce obecnie zgodzić się na „cięcie” własnych budżetów, gdzie każdy chce się wykazać i dać podwyżki pracownikom, zrobić drogę itp. Doceniamy te starania, jednak należy pamiętać, że budżet musi się zrównoważyć.

Przewodniczący Rady odczytał stawki wynikające z budżetu z rozdziału „gospodarka odpadami” i odniósł się do kwoty z pozycji usługi pozostałe tj. 516.600 zł zadając pytanie czy jest to szacunkowa kwota tej opłaty śmieciowej?

Skarbnik odpowiedziała, że składa się na tą kwotę jeszcze program usuwania azbestu, gdzie będziemy dopłacać około 1000 zł  za każde zdjęcie jednej  tony azbestu.

Następnie Przewodniczący  Rady zadał pytanie ile kosztuje  program azbestowy?

Skarbnik odpowiedziała, że ok. 50 tys. zł.

Wobec tego Przewodniczący Rady oszacował, iż zostanie  kwota zapisana z wpływu z opłaty śmieciowej w budżecie ok. 460 tys. zł, jeżeli przyjmiemy proponowaną symulację stawek opłaty śmieciowej to przeliczając nie będziemy mieć  nawet połowy tych pieniędzy.

Pracownik K. Małkiewicz dokonał uzupełnienia wypowiedzi P. Skarbnik, gdzie wypowiedział, że pobierając opłatę przeznaczymy ją m.in. na opłacenie firmy wywożącej śmieci, przypomina jeszcze o obowiązku gminy co do zorganizowania selektywnego punktu odpadów. Ta opłata, która zbierzemy od mieszkańców powinna wystarczyć na opłacenie firmy wywożącej te odpady i zorganizowanie takiego punktu, a koszt szacunkowy to ok. 400 tys. zł na zorganizowanie takiego punktu.

            Przewodniczący Rady wobec tej wypowiedzi, stwierdził że nie wie jak to będzie wobec tego funkcjonowało, gdyż finansowo to już się nic nie klei.

K. Małkiewicz dodał jeszcze iż myśli, że nasze społeczeństwo ma bardzo małą wiedzę na temat ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminie.

Następnie dokładnego odczytania z budżetu wpływów z tytułu opłat od mieszkańców na zagospodarowanie odpadami  dokonała Pani  Skarbnik, podając iż jest to kwota 467.100 zł. Dodała, iż  powyższa kwota  jest przyjęta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po stronie wydatków zaplanowano wynagrodzenie na dwa i pół etatu  dla naszych pracowników, oprócz tego główny punkt dotyczy odpłatności firmie, która zajmie się wywozem tych odpadów. Wobec tego należy wygospodarować takie kwoty, które pozwolą zbilansować budżet. Budżet  będziemy zapewne kilka razy do końca roku  zmieniać. Ogłosimy przetarg na wywóz  odpadów, wówczas zorientujemy się  za jaką kwotę sprzedamy tę usługę. Zapewne jeszcze raz przymierzymy się do ustalenia stawki za wywóz odpadów. Ma nadzieję, że radni zagłosują za sprawiedliwą i realną kwotą, która pozwoli zbilansować budżet gminy.

Do tematu ustosunkował się K. Małkiewicz, który  zacytował art. 6 r. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, informując przede wszystkim, że ust.1 mówi:

„…opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód gminy….”

ust.2, natomiast mówi, że:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)      odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)      tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)      obsługi administracyjnej tego systemu.

Dodał ponadto, iż cały czas mówiąc o stawkach zatrzymujemy się tylko przy wymienionym powyżej ust. 1 pkt. 1 tej ustawy. Przypomina, że gmina ma obowiązek utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów, natomiast jeżeli chodzi o koszty obsługi administracyjnej to Burmistrz nie utworzył żadnych nowych etatów na te zadania.

            Radny R. Szewczyk odniósł się do wypowiedzi, przypominając K. Małkiewiczowi jego wypowiedź, iż cały ten system selektywnej zbiórki odpadów miała pobudować na własny koszt firma, która była zainteresowana tym przedsięwzięciem. Jest to różnica czy gmina na własny koszt pobuduje taki punkt czy firma, która będzie się  tym zajmowała. Wyraził swoje obawy, iż tych pieniędzy oszacowanych na kwotę 400 tys. zł na zorganizowanie takiego punktu selektywnej zbiórki odpadów nie widzi w tym budżecie.         

            Następnie głos zabrał Prezes SM w Skępem J. Lazar, który podziękował Burmistrzowi za inicjatywę i zrozumienie oraz przedstawienie poprawki do projektu uchwały odnośnie wysokości stawek. Wyjaśnił, że  prezesi nie są za obniżaniem stawki ogólnej, gdzie to zadanie i inne jeszcze wynikające z ustawy muszą być pokryte z budżetu gminy. Dziękują za „wyłuskanie”  tego elementu, że dla „blokowisk” zgodnie z ustawą rada gminy może dokonać zróżnicowania stawki w zależności  od gęstości zaludnienia i odległości w jakiej się znajduje, gdzie koszty mniejsze tego wywozu zostały przedstawione w formie symulacji  tabelarycznej przez p. Małkiewicza. Występuje o zróżnicowanie tych stawek, aby móc zrealizować zadanie główne tzn. selektywna zbiórkę odpadów, a do tego zadania w skupisku musi być zatrudniona osoba, aby tego pilnowała. Dodaje, że przy takiej świadomości jaką mamy i odpowiedzialności jaką mają prezesi z racji prowadzenia gospodarki finansowej  spółdzielni wyniknie, że zawsze znajdzie się jedna taka osoba, która nie dokona segregacji i to za skutkuje  większym rachunkiem dla spółdzielni. Następnie powiedział, że chciał rozwiać obawy budżetowe, gdzie przy zmniejszeniu stawki o 2 zł spowoduje zmniejszenie się wpływów do budżetu z tego tytułu od spółdzielni mieszkaniowych tylko o 3000  zł. do końca roku  a w spółdzielni mieszkaniowej we Wiosce o 2000  zł mniej. Zdaje sobie sprawę, że konkretnych wyliczeń w tej chwili  nikt nie jest w stanie zrobić, jednakże prosi radę o przemyślenie i podjęcie stosownej decyzji.

            Prezes SM we Wiosce Jagas przychylił się do wypowiedzi swojego przedmówcy. Dodał, że wg niego wygórowanie stawek na wywóz śmieci nie jest najlepszym argumentem dla gminy. Wyjście z mniejszymi stawkami może pomóc zmienić akceptacje innych, a zarazem przystąpienie jednostek, które będą wywoziły śmieci do niższych przetargów.Sugerując wyższe stawki, będą te firmy wówczas z „wyższej półki startowały”. Ponadto za 3-4 miesiące gmina i tak będzie musiała robić korekty.

Do wypowiedzi prezesów odniósł się Przewodniczący Rady, który podsumował, iż prezesi reprezentują i dbają o interes swoich mieszkańców  i to jest oczywiście zrozumiałe, ale my reprezentujemy z kolei samorząd  gminy i musimy dbać o interesy całej gminy. Natomiast co do firm przystępujących do przetargu, zakomunikował, że mają one taką świadomość, iż nie zależnie od tego jakie stawki uchwalimy, muszą dostać  tyle ile zażądają  wygrywając przetarg, ponieważ mają świadomość, że z budżetu gminy te pieniądze będą płacone.

Radny R. Targański odniósł się mówiąc, iż ta uchwała to jest coś nowego  i do końca nie da się określić  jak to będzie realizowane. Do tej pory umowy w naszej gminie na wywóz śmieci miała podpisana połowa mieszkańców i w związku z tym nie da się tego określić, przy połowie   wywożących śmieci.  Mając pewne szacunkowe kwoty miesięcznego wpływu do budżetu gminy obniżenie o trochę   nie „zawali” budżetu. Na pewno realne ceny będą wiadome po przetargu, gdzie będzie można podwyższyć wtedy tą kwotę. Proponował by, podobnie jak prezes Jagas zacząć od mniejszych stawek aby wszyscy najpierw poskładali deklaracje  i zaczęli  równo płacić. Proponuje po przetargu, aby znów się spotkać i uchwalić coś nowego, ponieważ przyjmując stawki wyższe będzie ludziom ciężko płacić w dobie  kryzysu. Podobnie jak z podatkiem od nieruchomości, gdzie 1/3-1/4 wpływów jest, gdyż ludzie nie mają pieniędzy. Również opowiedział się za obniżeniem tych stawek.

Przewodniczący Rady zauważył problem ściągalności i na pewno przy tej opłacie też z tym problemem będziemy się borykać, nie wierzy aby sto procent mieszkańców płaciło, trzeba będzie zatem uruchomić tryb egzekucyjny, a to zmniejszy strumień pieniędzy jaki do budżetu będzie wpływał.

Sprostowania odnośnie podatków dokonał Burmistrz, mówiąc iż nie ma takiej możliwości, aby 1 mieszkańców płaciła podatki. Poinformował, iż mamy bardzo duży poziom ściągalności podatków.

Radny R. Targański wyjaśnił, że  chodzi  mu o podatki, które były do 15 marca , gdzie 1-1/3 osób wpłaciła. Ludzi nie stać jest na płacenie podatków, płacą w różnych późniejszych terminach, nie odnosi się do ściągalności tylko chodzi mu o mieszkańców.

Radny J. Gołębiewski zwrócił  się do prezesa Lazara i poinformował go, że gdyby radni mieli świadomość, zróżnicowania stawki w taki sposób jak to  prezes przedstawił, to by dyskutowali nad tym na posiedzeniu komisji. Przeprosił prezesa za to, że na komisji powiedział iż pracownik K. Małkiewicz wie lepiej, ponieważ był na szkoleniu. Gdyby radni wiedzieli, że jest inaczej to sądzi, iż dyskusja byłaby bardziej owocna. Zaproponował, aby sięgnąć po mądrość gmin sąsiednich, gdzie stawki są już ustalone.

Następnie radny M. Weber zgłosił wniosek, a mianowicie o uwzględnienie następujących poprawek  do projektu uchwały tj.

I.                   Wprowadza się zróżnicowanie opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

za 1 osobę -14,00 zł od osoby za 2 osobę 10,00 zł od osoby za 3,4 i 5  osobę po 6,00 zł od osoby,  za 6,7 i 8 osobę po 4,00 zł od osoby, za 9 i każdą następną osobę po 2,00 zł od osoby.

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

za 1 osobę -8,00 zł od osoby,  za 2 osobę 6,00 zł od osoby,  za 3,4 i 5 osobę po 4 zł od osoby za  6, 7 i 8  osobę po 2 zł od osoby, za 9 i każdą następną osobę po 1,00 zł od osoby.

II.                 Wprowadza się zróżnicowanie opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość lokalowa:

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

za 1 osobę -13,00 zł od osoby, za 2 osobę 9,00 zł od osoby,  za 3,4 i 5  osobę po 5,00 zł od osoby, za 6 i każdą następną osobę po 2,00 zł od osoby.

Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

za 1 osobę -7,00 zł od osoby,  za 2 osobę 5,00 zł od osoby, za 3,4 i 5 osobę po 4 zł od osoby, za  6 i każdą następną po 2,00 zł od osoby.

Do zgłoszonego wniosku odniósł się pracownik K. Małkiewicz, gdzie poprosił o doprecyzowanie dokładne zgłoszonego wniosku i uwzględnienie zaproponowanych zmienionych stawek we wszystkich punktach uchwały, następnie zaproponował o uwzględnienie zróżnicowania stawki w § 3 ust.1 pkt d tj. przyjęcie za 6 i każdą następną osobę –po 1 zł od osoby, zaakceptował to również Przewodniczący Rady, gdyż należy te stawki słusznie zróżnicować pomiędzy odpadami mieszanymi a niezmieszanymi, ponieważ byłoby to sprzeczne z  ustawą.

Zgłoszony wniosek został poddany pod głosowanie

W wyniku głosowania (głosowało 13 radnych) wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

-za przyjęciem wniosku oddano 11 głosów

-głosów przeciwnych nie oddano

-głosów wstrzymujących oddano 2.

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały - po dokonanych zmianach (w załączeniu), która w wyniku głosowania (głosowało 13 radnych)  przyjęta została zwykłą większością głosów:

-za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów

-głosów przeciwnych nie oddano

-głosów wstrzymujących oddano 2.

 

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

 Do projektu uchwały wystąpił z wyjaśnieniami K. Małkiewicz, który zaproponował wprowadzenie poprawek do uchwały oraz zmianę wzoru deklaracji, aby współgrała z przyjętą kilka minut wcześniej uchwałą odnośnie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W celu przygotowania poprawionego projektu uchwały wraz z  jej załącznikami dotyczącymi deklaracji Przewodniczący Rady zarządził 15 minutowa przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały - po dokonanych zmianach  (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została większością głosów (głosowało 12 radnych)

-za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów

-głosów przeciwnych nie oddano

-głosów wstrzymujących oddano 1.

Pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uzasadniając projektu uchwały (w załączeniu)  K. Małkiewicz poinformował, iż zmiana tej uchwały podjętej w dniu 21 grudnia 2012 r. dotyczy terminu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Pkt. 8

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Uzasadniając projektu uchwały (w załączeniu)  K. Małkiewicz wyjaśnił, iż wcześniej te wymagania ustalał Burmistrz w formie zarządzenia, teraz kompetencja ta przeszła do Rady Gminy stąd potrzeba wywołania takiej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

Na podsumowanie podjętych „uchwał śmieciowy” K. Małkiewicz wyjaśnił,  iż 21 grudnia 2012 roku odbyła się sesja, gdzie zostało podjęte 6 uchwał wymaganych do prowadzenia systemu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Następnie  w dniu 1 marca dokonano poprawy pierwszych trzech uchwał i obecnie dokonano poprawy kolejnych trzech, które zostały przyjęte. Powraca do sesji z 21 grudnia 2012 roku i w odpowiedzi na pytanie radnego R. Szewczyka wyjaśnił, iż na komisji sprzed 21grudnia 2012 roku było dokładnie omawiane na co będzie składała się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjaśnia, iż było na sto procent mówione, że na transport, utworzenie punktu selektywnego odpadów oraz na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Podkreśla, że już wtedy na posiedzeniu komisji,  a potem i sesji w dniu 21 grudnia 2012 r. mówiono na ten temat. Dlatego zdziwiła go dzisiejsza sugestia radnego w stosunku do jego osoby, że nie wszystko wyjaśnił w odpowiednim czasie.

Pkt. 9

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Projekt planu pracy Komisji rewizyjnej na 2013 r. (w załączeniu) przedstawił przewodniczący komisji Roman Targański.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał teść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została przyjęta zwykłą większością głosów (głosowało 12 radnych).

-za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów

-głosów przeciwnych nie oddano

-głosów wstrzymujących oddano 1.

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2014 roku.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił  Przewodniczący Rady.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

Pkt. 11

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił  Przewodniczący Rady.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

Pkt. 12

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Miasta i Gminy Skępe w tworzeniu Kujawsko-pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

 

Uzasadniając projektu uchwały (w załączeniu) Z-ca Burmistrza J. Kowalski wyjaśnił, iż poprawka tej uchwały dotyczy przestawienia dwóch wyrazów w tytule Stowarzyszenia.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Pkt. 13

Przyjęcie sprawozdań : Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji rady  za rok 2012 i planów pracy na 2013 rok.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. (w załączeniu) przedstawił Przewodniczący Komisji R. Targański.

Sprawozdania z działalności za 2012 r. oraz plany pracy na 2013 r. stałych komisji rady przedstawili ich przewodniczący (w załączeniu).

 

Pkt. 14

Przedstawienie sprawozdania z działalności M-GOPS w Skępem za 2012 r.

 

Sprawozdanie z działalności MGOPS za 2012 r. (w załączeniu) przedstawiła kier. ośrodka Ewa Wojciechowska.

Do sprawozdania odnieśli się:

Radny Lewicki zadał pytanie p. Kierownik, ile dopłacamy z budżetu gminy do pomocy społecznej?

Kierownik odpowiedziała, że dokładamy do pomocy społecznej, lecz jest to zrozumiałe i wynika to wprost z ustawy o pomocy społecznej, ponieważ są to zadania własne gminy, wobec tego niezależnie czy my tego chcemy czy nie musimy je realizować, gdyż zadania ustawowe są obowiązkowe.

Następnie Burmistrz podał, że jeżeli chodzi o rok 2013, to kwota wydatków wynosi 5.575.029 zł, a kwota dochodów wynosi 4.327.476 zł czyli z budżetu gminy dokładamy 1.247.553 zł.

Kierownik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o rok 2013 to nie ma jeszcze  przygotowanego planu, jednakże na pewno będzie on się zmieniał, jednakże gro tych kwot to są przede wszystkim wydatki po stronie świadczeń rodzinnych, a one z kolei są zadaniami realizowanymi przez wojewodę, ponieważ jest to zadanie rządowe, nie jest to zadanie gminy. Podała kwotę, która wynosi na to zadanie 3.556.019 zł., wyjaśniając, iż  jest to większa część tych wydatków na te właśnie zadania.

            Następnie radny M. Redecki zadał pytanie p. Kierownik czy w roku 2013 będzie takie zadanie, aby dokształcać klientów ośrodka, żeby zdobyli jakieś umiejętności zawodowe?

Kierownik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o klientów ośrodka, to jeżeli będzie dalej projekt realizowany, to chętnie do niego przystąpią. Dodała ponadto, że z tego  projektu są zatrudnione dwie osoby, jest to dodatkowy plus , że dzięki temu te osoby mogły znaleźć prace.

            Radny M. Redecki zadał kolejne pytanie, czy zawody wymienione przez p. Kierownik są określone, czy sami uczestnicy mogli dokonać wyboru ?

Kierownik odpowiedziała, że najpierw wypełnia się ankietę, w której każdy się określa, poza tym są organizowane spotkania z doradcą i psychologiem, gdzie doradca w ramach indywidualnych rozmów „wyłuskuje” co dana osoba by chciał robić i  jakie ma predyspozycje.

Na koniec Przewodniczący Rady podziękował p. Kierownik za wyczerpujące przedstawienie sprawozdania oraz podziękował pracownikom ośrodka za rzetelne wykonywanie zadań wynikających ustawy o pomocy społecznej.

Pkt. 15

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał XX  Sesji Rady Miejskiej;

-        zgłoszonego wniosku komisji rady (1);

-        zamówień publicznych;

-        informacji dotyczącej podatku od posiadanych psów na 2013 r.;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych pozostałych funduszy oraz inwestycji;

-        informacja nt. gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym;

-        promocji zdrowia-badania profilaktyczne, organizacji pożytku publicznego;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych, publicznych  i interwencyjnych;

-        informacji z wykonania robót z zakresu rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzenia ścieków;

-        informacji nt. odbytych spotkań z przedstawicielami PKP celem przejęcia nieodpłatnie części nieruchomości gruntowych przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa.

Ponadto odniósł się również do „ustawy śmieciowej” informując, iż  po wprowadzeniu w życie podjętych na dzisiejszej sesji uchwał, dotrą do wszystkich mieszkańców deklaracje, które do końca kwietnia muszą wrócić do urzędu, aby móc dopełnić wszystkich formalności związanych z tą ustawą. Ustawa ta wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku, w związku z czym wszyscy mieszkańcy, którzy mają umowę zawartą z PUK muszą do końca czerwca te umowy wypowiedzieć, aby nie płacić podwójnie za wywóz śmieci. Obowiązek ten dotyczy właścicieli domów, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej. Dodał jeszcze, że deklaracje należy składać w pokoju Nr 18,  w którym urzędują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za te zadania, którzy dokonają niezbędnych wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania.

Uzupełnienia przedstawionej informacji przez Burmistrza dokonał Z-ca Burmistrza, który poinformował wszystkich, iż od wielu miesięcy prowadzone są rozmowy dotyczące zamierzonych badań  jezior skępskich Odbyło się wiele rozmów w Urzędzie Marszałkowskim także z Zarządem Melioracji we Włocławku, a na poprzedniej sesji oczytane zostało pismo wystosowane przez Marszałka w tej sprawie. Powiedział, że 07.03. 2013 r. odbyło się spotkanie w Olsztynie w którym uczestniczyła p. Dyrektor Departamentu Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego i kierownik biura w tym departamencie oraz udział brała także profesor Julita Dunalska - kierownika Katedry Inżynierii Środowiska – jednostki wyspecjalizowanej w rekultywacji badań jezior. Zostały na tym spotkaniu ustalone szczegóły dotyczące rocznego cyklu badań, które są niezbędne do określenia źródeł zanieczyszczeń w różnym okresie roku. Na tej podstawie zostanie stworzony raport, który określi metody rekultywacji i będziemy znać przybliżoną wartość tej inwestycji rekultywacyjnej. Dopowiedział, że wtedy to dopiero będziemy mogli ubiegać się o środki na ten cel. Poza tym opracowany jest  projekt ochrony wód, dotyczy on 3-4 województw strefy północnej i  nasza gmina kwalifikuje się do tego projektu,  a w nowej perspektywie finansowej będzie można liczyć na środki finansowe na rekultywację, dla tych którzy będą do tego przygotowani. Zapewnia, że gmina chce być do tego zadania przygotowana, dlatego 7 marca 2013 r. ustalone zostały szczegóły  i zarząd województwa zaakceptował ustalenia, a w ubiegłym tygodniu naukowcy z Olsztyna pobrali pierwsze próbki na 10 ciekach dochodzących do naszych jezior. Przedstawił, że wartość roczna badań  to około 100 tys. zł. Podsumowując dodał, że zrobiliśmy dobry krok, przygotowujemy się do procesu rekultywacji  i ma nadzieję, że po zakończeniu tych badań będziemy dużo bliżej  niż inne jednostki ubiegające się o rekultywację jezior. Podał, że na obszarze województwa jest około 500 zbiorników wymagających zabiegu rekultywacji. Najważniejsze, że udało się przekonać samorząd województwa do sfinansowania tych badań, gmina natomiast nie dokłada z budżetu na ten cel ani złotówki. Samorząd województwa finansuje te badania, zaakceptował ustalenia dokonane w Olsztynie, naukowcy badają nasze jeziora, a  my marzymy o tym, aby jeziora w Skępem w końcu  były czyste.

 

Do wystąpienia Burmistrza i Z-cy Burmistrza  odnieśli się:

Radny R. Szewczyk zakomunikował, że cieszy go informacja usłyszana na temat naszych jezior, zdaje pytanie co w temacie przejścia przez krajową „10”.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że tak jak było powiedziane i ustalone wcześniej, trwają cały czas analizy sytuacji na tym odcinku drogi i są robione pomiary natężenia ruchu. Do końca kwietnia  będzie podjęta decyzja jaki rodzaj komunikowania się mieszkańców  osiedla „Czajcze Bagna” z pozostałą częścią Skępego zostanie nam zaproponowany. Zapewnił, że jest to cały czas monitorowane, jesteśmy w kontakcie z GDDKiA w Bydgoszczy i czekamy na decyzję w tym temacie.

 

Pkt 16

Wolne wnioski i zapytania

 

Radny W Lewicki ustosunkował  się do naprawy ulicy Sosnowej, ponieważ spodziewał się komentarzy takiego typu, że załatwił sobie drogę i jest już odgłos, jednakże chciałby podziękować swoim sąsiadom, a przede wszystkim Panu Piotrowi Skibickiemu i panu Stanisławowi Detmerowi, do którego zwrócił się z radą jak wodę z tej ulicy odprowadzić. Podczas dyskusji na temat  tej drogi, Pan Detmer podjął się tego, że wykona pomiary i zrobi projekt oraz wycenę. Dlatego chciałby, aby Pan Detmer powiedział kilka słów na ten temat, ponadto dodał, że Pan Detmer za swoje projekty nie bierze pieniędzy, W związku z powyższym poprosił p. Stanisława Detmera o odniesienie się do tematu.

Na początku p. S. Detmer podziękował radnemu W. Lewickiemu, dodając, że te zasługi, które wymienił pod jego adresem są przesadzone. Wyjaśnia, że drogę tą udało się przemierzyć niwelatorem i okazało się, że problem tej wody nie jest duży, gdyż można wodę sprowadzić w kierunku torów, ale nie do torów, nie będzie wówczas problemów związanych z załatwieniem formalności z PKP. Odpowiada, że ta woda powinna zejść w tym  kierunku i wsiąknąć w istniejący  teren. Wniosek taki, że najpierw należy załatwić problem odwodnienia jest zasadny, tylko zadaje pytanie , gdzie jest odwodnienie, gdzie jest deszczówka w Skępem?

Odpowiedź jest taka, że  nigdzie w Skępem jej nie ma.

Wyjaśnia, że wszędzie problem wody deszczowej załatwiany jest powierzchniowo, tak samo w ten sposób ten problem na ulicy Sosnowej czy Leśnej będzie załatwiany. Nie jest to nic dziwnego, zwłaszcza że są to tereny piaszczyste i woda powinna bez problemu wsiąknąć w istniejący grunt. Powiedział, że słyszał komentarze tego typu, czego my chcemy, odpowiedział, że może jeszcze zbyt „krótko” czekamy na tą inwestycje, że są ulice i mieszkańcy, którzy czekają przecież  dłużej. Potwierdza, tylko że w tej sytuacji, część radnych i  część mieszkańców zna sytuację ulicy Sosnowej, gdzie o każdej porze roku zajęcie ma straż pożarna. W między czasie dowiedział się, że nastąpiła korekta budżetu i kwota 60 tys. zł została przyznana na remont tej ulicy. Więc należałoby się zastanowić w jaki sposób to wykonać, czy przyjąć w  roku bieżącym jakieś rozwiązanie tymczasowe i poczekać na przyszły rok, aby tą inwestycję zakończyć docelowo w kostce czy w jakiejś innej technologii. Jest problem i jak mówi znane przysłowie „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.Zaapelował do radnych, mimo że mieszkają przy drogach, które są utwardzone, aby wzięli pod uwagę sytuacje mieszkańców, którzy mieszkają przy drogach w części nieprzejezdnych. Jako osoba, która pracuje w firmie drogowej, nie chce być postrzegany jako lobbujący na rzecz budowy dróg. Dlatego nie chciałby, aby jego firma uczestniczyła w tym  przedsięwzięciu, tylko wypowiada się z pozycji mieszkańca. Poprosił o wyrozumiałość i zadeklarował w swoim imieniu jak i mieszkańców tego osiedla, że co będzie można pomóc w sensie fachowości i doradztwa to zapewni.

Do wypowiedzi odniósł się Przewodniczący Rady J. Kozłowski, który wyjaśnił, że cieszy go udział czynnika społecznego w załatwianiu tej sprawy, bo pomaga to „pchnąć te sprawy do przodu” i w jakiś sposób zaspokoić potrzeby mieszkańców, bo od tego jesteśmy. Podziękował radnemu Lewickiemu i p. Detmerowi za współudział w rozwiązywaniu problemów tej ulicy. Ma nadzieję i jej nie traci, że znajdą się  jakieś pieniądze, na  dokończenie tej ulicy zgodnie z tym projektem.

Następnie wystąpienia dokonał p. Zdzisław Małkiewicz, odczytując pismo, a mianowicie: „ Panie Przewodniczący, Pani i Panowie  radni nie wyraziliście zgody na reorganizację szkół w Wólce i Czermnie i gmina do tych szkół  dokłada rocznie około 900 tys. Pokażcie mi drugą taką szkołę, gdzie na 35 uczniów przypada 10 nauczycieli. Czy istnieje gdzieś szkoła w Polsce? Niestety nie. Za te pieniądze można byłoby zrobić 2-3  drogi w Skępem, ale niestety Pan Przewodniczący i Pana koledzy nie dbają o nasze osiedla, widzą je tylko przy wyborach. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni dlaczego chcecie przekazać dla Starostwa w Lipnie  360 tys. zł na budowę stadionu w Zespole Szkół w Skępem, które podlega pod Starostwo? Czy nie lepiej te pieniądze przekazać na drogi? Kluby i tak nie będą korzystać z tego obiektu, bo nie ma  drużyny w Skępem, a nawet jak będą, to będą musieli płacić dzierżawę oraz za media. Czy stać gminę na to? Skępe od 2006 roku nie posiada żadnej drużyny w kuj-pom związku piłki nożnej. Jeśli chodzi o Dni Skępego można zrobić na naszym obiekcie na Orliku, przy mniejszym nakładzie środków finansowych. Czy wierzycie Państwo w takie cuda, że nasze dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum będą chodziły na zajęcia W-Fu do Zespołu Szkół ?Bo ja w takie cuda nie wierzę, bo hala w Zespole Szkół popołudniu  w ogóle jest nie wykorzystywana. Jeśli chcecie, aby gmina miała boisko i bieżnie budujcie przy Orliku, to obiekt dla mieszkańców Skępego, z którego mieszkańcy  będą mieli pożytek a nie  Starostwo. Panie Przewodniczący na utrzymanie dróg na wsi gmina wydaje około 380 tys., ile wydaje na osiedla za torami? Panie Miler i Pani Wice-Przewodnicząca ja Państwa pytam jak bronicie ludzi na wsi, jak chcecie budować stadion, a gdzie wodociągi na wsi, drogi i pomoc rolnikom przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków? Dlaczego Pani tak głosuje? Bo Przewodniczący Pan Kozłowski dał Pani najwyższa dietę w Polsce? Pytam się też radnych, którzy są ze wsi co wy na to? Apeluje do rozsądku radnych, kiedy zaczniecie myśleć o budżecie  gminnym w taki sposób, żeby zapewnił rozwój gminy, a my na drogi czekamy 35 lat. Jesteście jedynym samorządem w waszym województwie, które utrzymuje takie dziwolągi jak szkoła w Czermnie i Wólce”

 Przewodniczący Rady odniósł się do wystąpienia, odpowiedział że w tym roku Pan Burmistrz nie wystąpił  o likwidację żadnej szkoły, reorganizację szkoły. Nie wie czy nie podchodzi poważnie do tej sprawy, czy go to już nie interesuje. Na to pytanie musi odpowiedzieć już Pan Burmistrz. Co do stanu dróg za torami i  ewentualnej pomocy, Przewodniczący poprosił o odpowiedź Pana Burmistrza.

Burmistrz wyjaśnił, iż  wystąpił w tamtym roku z tematem szkół, lecz jego argumenty „nie przemawiają do radnych”.  W tym roku nie wystąpił, ponieważ nie ma aprobaty wśród radnych. Poinformował, iż przygotowuje nowy projekt reorganizacji szkół, w przyszłym roku będą wybory, uważa że  większość z  radnych nie podejmie tematu, bo będzie się „bała” o wybory, zapewnia że on go podejmie. Natomiast w tym roku temat ten nie został podjęty, bo nie było z kim rozmawiać. Poza tym powiedział, że nie jest za likwidacją  szkół w Wólce i Czermnie tylko ich reorganizacją tj. utworzeniem oddziałów 0-III, tak jak to jest w Łąkiem. Proponuje razem wspólnie zastanowić się nad tematem, a wówczas będzie można 500-400 tys. zaoszczędzić. Zapewnia, że ma dobrze wykwalifikowana kadrę, która napisze wniosek i dołoży około 40-80 % kolejnych pieniędzy i wówczas w ciągu dwóch lat  będziemy mogli zrobić czy drogi czy wodociągi, tylko trzeba „klimatu”, gdyż większość z radnych ma obawy co do reorganizacji szkół, bo może 1 lub 2 nauczycieli stracić pracę. Niestety dzieci nam ubyło, a radni doskonale wiedzą, że ich błędem było, że nie chcieli współpracować w  ubiegłym roku w temacie  reorganizacji sieci  szkół, a to się „zemści” na nas wszystkich. Dlatego przygotuje kolejny projekt. W tym roku był zmuszony podjąć bardzo złą decyzję dotyczącą zablokowania podwyżek na pół roku. Twierdzi, że z jego punktu widzenia jako szefa jest to zła decyzja, dlatego ma ciekawy program odnośnie szkół, to się tyczy przyszłego roku. Jeśli przedstawi argumenty radnym to chciałby „bitwy na argumenty” a nie politycznej, na konkretne cyfry co kto może zrobić. Pomimo tego, że będzie to rok wyborczy, nie ustąpi, wystąpi z propozycją bez względu na późniejszy wynik wyborów. Ma nadzieję, że tym razem  przynajmniej część z radnych zechce współpracować. Dlatego występuje z apelem, aby rozmawiać i współpracować, jeśli chodzi o reorganizację sieci szkół, gdyż jest to temat numer jeden, jak przygotuje ten projekt zaprosi radnych do dyskusji i ma nadzieję, że tym razem radnych przekona i o to bardzo radnych prosi.

Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za odpowiedź, dodał tylko, że w ogóle nie rozumie tego, że Burmistrz w przyszłym roku chce przedstawić jakiś konkretny projekt  w sprawie tych szkół, a w tym roku nic nie przedstawił. Teraz rozumie, że Burmistrz będzie „bił pianę”, że radni nie chcieli. Tak to wygląda, lecz uważa że skoro Burmistrz ma jakiś pomysł odnośnie tych szkół, to przecież w lutym nie było problemu ze zwołaniem sesji i przedstawieniem pomysłu i podejściem do tej sprawy. Następnie zadał pytanie Burmistrzowi na jakim etapie są rozmowy ze Starostą odnośnie budowy boiska przy Zespole Szkół w Skępem.

Burmistrz ustosunkował się do zadanego pytania, wyjaśniając że tak jak to ustalił wspólnie z radnymi na ostatnim posiedzeniu komisji, spotka się z radnymi w najbliższym czasie i podejdą do tematu, dodał że będzie starał się przekonywać Zarząd Powiatu do warunków, które przedstawił w przygotowanym porozumieniu, tak jak to powiedział Starosta do „mocnych argumentów”.

Następnie wystąpienia dokonał radny powiatu Piotr Wojciechowski, powiedział że z uwagą wysłuchał tego co Pan Zdzisław Małkiewicz odczytał, lecz przed chwilą jeden z mieszkańców Miasta i Gminy Skępe deklarował swoja pomoc (wskazując na P. Detmera), za co jest mu naprawdę wdzięczny, jest to postawa typowo obywatelska, która budzi szacunek, za co bardzo serdecznie chciałby mu podziękować. Natomiast to, co zrobił Pan Zdzisław Małkiewicz to zupełnie odbiega od standardów i nie chce się do tego ustosunkowywać. Wyjaśnia, że Pan Z. Małkiewicz miał ze sportem mnóstwo do czynienia  tj. prowadził klub piłkarki, lecz jak ten klub skończył to wszyscy wiedzą. Dlatego oczekiwał by od niego, tak jak od Pan Detmera propozycji rozwiązania problemu, ponieważ odczytanie jakiejś informacji to każdy potrafi. Używając takiego argumentu, że  pieniądze daje się Starostwu  dla niego jest kompletnie nie zrozumiałe. Wyjaśnia, że jednym z elementów Starostwa Powiatowego jest Miasto i Gmina Skępe, w ogóle powiatu lipnowskiego i nie będzie powtarzał tego co mówił na ostatniej sesji. Dodał tylko, że używając określenia przez pana  Z. Małkiewicza, że „budujemy dla Starosta” to na terenie Miasta i Gminy Skępe znajduje się przecież Zespół Szkól im. Waleriana Łukasińskiego, wspaniały Zespół z  wieloletnimi tradycjami i 70 % uczniów, którzy kształcą się w tym Zespole Szkół są mieszkańcami Miasta i Gminy Skępe. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to jest naprawdę  zdziwiony i jeszcze uznawać się za jakiegoś eksperta od spraw sportu to jest kompletnie dla niego nie zrozumiałe. Poza tym, używając ciągle jakiś argumentów politycznych czy nie politycznych to dla niego jako samorządowca jest kompletnie nie zrozumiałe, ponieważ on nie jest żadnym politykiem, tylko jest z woli wyborów mieszkańców, jest samorządowcem   po to, aby rozwiązywać problemy dla tych  mieszkańców i do głowy nigdy mu żadna polityka nie przychodziła. Chore jest to, wytykając  to, że ten polityk jest taki czy inny.

Po wystąpieniu radnego powiatowego Wojciechowskiego, Przewodniczący Rady przypomniał Burmistrzowi, że nie odpowiedział na zadane pytanie co jeszcze dla mieszkańców za torami można w kwestii  ulic zrobić z tych środków, które mamy w tym  budżecie?

Burmistrz odpowiedział, że mamy projekt, który dzięki P. Detmerowi powstał, były też rozmowy takie, że gdy po sesji jak zostanie przyjęta uchwała odnośnie zmian do budżetu się spotkają i podyskutują. Przypomina, że wcześniej rozmawiał z radnym Szewczykiem, że gdy pogoda tylko na to pozwoli, to odwiedzą kilka ulic  i podyskutują, co za te 60 tys. zł można będzie tam zrobić. W tej chwili natomiast nic nie można zrobić, nawet taki fachowiec jak Pan Stanisław Detmer nie był w stanie powiedzieć co można byłoby na tej drodze zrobić.  Trzeba to  na spokojnie przeanalizować. Najważniejsze że jest pomoc  ze strony pana Detmera, bo sprawy projektu są bardzo kosztowne, a tak udało się trochę pieniędzy zaoszczędzić. Wyjaśnił, że wodę będzie można spuścić w stronę torów,  lecz na grunt gminny, ponieważ tam gdzie nie jest nasz teren nie wolno wody spuszczać, lecz jeśli uda nam się przejąć nieodpłatnie teren od PKP to będzie można właśnie wodę spuścić na ten teren. 

Przewodniczący Rady natomiast wyjaśnił, że jego pytanie dotyczyło co Pan Burmistrz może zrobić dla dobra osiedla, które reprezentuje Pan Zdzisław Małkiewicz  z tych środków, które są w budżecie.

Burmistrz odpowiedział, że już mówił, że dopóki nie będzie  kanalizacji zrobionej na tym osiedlu  to nic nie zrobimy na tych ulicach, poza drobnymi pracami takimi jak wyrównanie terenu równiarką. Po przeprowadzeniu kanalizacji możemy rozmawiać o ewentualnym wyprofilowaniu tych ulic,  a dopiero później się okaże na ile możemy rekonstruować budżet.  Jego zdaniem plany dopiero, co do tych ulic mogą być  w przyszłym roku, bo w tym roku to nie ma co „bajek” opowiadać, że na tej drodze coś zrobimy. Poza tym zastanawiał się  nad tym również, którą z ulic w tym roku wziąć pod uwagę, czy ulicę Lipową czy ulicę Sosnową do remontu. Jednak z odczytu z map okazuje się że ulica Sosnowa jest krótsza niż ulica Lipowa  i dlatego ta ulica została wzięta pod uwagę, a nie ze względu na radnego Lewickiego.

Następnie zapytanie  Pan Zdzisław Małkiewicz skierował do  Burmistrza, pytając się czy nic nie można było  zrobić  przez  35 lat na odcinku za torami na tej części drogi , gdzie nie była przeprowadzona kanalizacja tj. od pana Kulpińskiego w stronę krajowej „10”, gdyż to jest najgorszy odcinek drogi, gdzie samochody grzęzną i nie można wyjechać. Drugie pytanie skierował do radnego Piotra Wojciechowskiego, co by zrobił jak by mu dach w domu ciekł, czy najpierw by go naprawił, czy mając pieniądze by sobie najpierw kupił  mercedesa. Stwierdził, że radny myśli tylko o stadionie, a gdzie sportowcy w Skępem, ile jest teraz  drużyn ?

            Radny Wojciechowski odpowiedział na zadane pytanie, mówiąc że  o stadionie   mówił i będzie nadal o nim mówił, bo wie i jest o tym przekonany, że ze sobą tego nie zabierze, bo to zostanie jak wiele rzeczy w Skępem dla pokoleń.

            Następnie odpowiedzi na zadane pytanie przez pana Z. Małkiewicz  udzielił Burmistrz, który powiedział, że panu Z. Małkiewiczowi chodziło o ulicę Wiśniową i wyjaśnił, że są już po przetargu, dotyczącym materiału na drogi,  który się odbył i wyszedł dużo taniej niż się spodziewano. Jeśli tego materiału zostanie to wówczas będziemy mogli gruzem ten odcinek utwardzić, a  na razie nic innego nie  może obiecać.

            Radny M. Redecki zadał pytanie Przewodniczącemu Rady czy wpłynął wyrok z Sądu w Bydgoszczy do Rady Miejskiej w jego sprawie?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wpłynął.

Następnie radny M. Redecki zapytał się dlaczego nie został odczytany?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że odczyta go na następnej sesji.

            Następnie Radny Szewczyk powiedział, że cieszy go iż ma wreszcie przyjazną osobę w osobie pana drogowca, który podjął się tematu i za to jako przewodniczący komisji budownictwa  jest mu wdzięczny. Chciałby mu serdecznie podziękować, że podjął się tego w czynie społecznym i tak jak wspominał na początku o sobie, że  nie „spadł z księżyca” i też  twierdził, że najważniejszą sprawą jest odprowadzenie wody, a na ulicy Sosnowej tym bardziej jest to konieczne  bo ten cały dół jest zalewany. Oprócz tego mamy inne jeszcze ulice, gdzie również ważną sprawą jest odprowadzenie z nich wody. Powtórzył to, co powiedział Pan Detmer, że w Skępem nie ma deszczówki, właśnie jej nie ma i to jest najgorsze co może być, bo większość ludzi spuszcza wodę do instalacji kanalizacyjnej. Będzie wszystko w porządku dopiero wtedy, kiedy odprowadzimy wodę z ulic.

Przewodniczący Rady ustosunkował się do wypowiedzi radnego Szewczyka, wyjaśniając, że jeśli deszczówkę ktoś odprowadza do kanalizacji to jest to złamanie prawa  i powinno to być ścigane przez urząd.

            Następnie głos zabrała Pani Dyrektor SP M. Stankiewicz, która odniosła się do tematu reorganizacji sieci szkół, wyjaśniła  że rola dyrektora jest  trudna w takiej sytuacji. W szkołach mniejszych też są dyrektorzy, jej koleżanki i koledzy, problem jest wspólny. Dziś sytuacja sprowadza się do problemu bardzo poważnego, gdyż zdecydowana większość kosztów związanych z tą siecią szkół przerzucana jest jakby na szkołę Podstawową w Skępem i Gimnazjum. Musimy sobie uświadomić, iż większość subwencji wypracowują szkoły duże, w tym przypadku jest to Szkoła Podstawowa w Skępem i Gimnazjum. Powiedziała, że sytuacja na chwilę obecną wygląda tak, że na terenie gminy ten sam nauczyciel uczy 30 osobową klasę, natomiast w małej szkole nauczyciele pracują w klasach łączonych, gdzie przyznaje jest to bardzo trudna praca, ale otrzymują za tą pracę w grupie 11-12 osobowej  dodatek za klasy łączone. To budzi pewne nieporozumienie między nauczycielami na terenie gminy  i to oczywiście Przewodniczący Rady i Przewodnicząca komisji oświatowej wiedzą. Przedkłada się później  na efekty nauczania i  pracę wychowawczą, a  ogromny wysiłek nauczycieli wkładany  w tą pracę  i te efekty nie zawsze są takie, aby nas zadawalały. Wie o tym, że zmuszani są do oszczędności, chociaż sama nie składała żadnego wniosku o ograniczenie płac dla pracowników administracji obsługi, porozumieliśmy się co do tego z Burmistrzem i wszyscy wiedzą ,że taka sytuacja była. Wyjaśniła, że są za oszczędzaniem, ale jest granica oszczędzania, gdyż nie jest to tylko „ból” pana Burmistrza  czy kogokolwiek, ale i „ból”  dzieci, ponieważ tak naprawdę w tym momencie  koszty się na nich przedkładają. Dodała, że łączenie kolejnych klas skutkuje tym, że to w dużej szkole zabraknie pracy dla nauczycieli i tego się bardzo obawiają. Poinformowała, że mimo iż Szkoła Podstawowa w Skępem jest bardzo duża to kilku  dzieci z Wólki przyszło do tej szkoły, a rodzice obdarzyli tą szkołę kredytem zaufania. Dlatego staramy się  sprostać ich oczekiwaniom, po przeprowadzonej rozmowie z tymi dziećmi informuje, że są z tego funkcjonowania w tej dużej szkole zadowolone i świetnie się w niej czują. Są  to takie argumenty dodatkowo za tym przemawiające, aby nad tym tematem popracować. Ma prośbę o to, aby ten rok jakoś przetrwać, aby te koszty nie tylko „bolały” duże szkoły,  aby szukać pieniędzy i sposobów na oszczędzanie mimo wszytko w tych małych szkołach. Dziś ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i konfliktująca społeczeństwo nauczycielskie, dlatego prosi władze i organ prowadzący, aby te prośby i uwagi zostały wzięte pod uwagę.

Następnie skierowała informację do rodziców dzieci 6-letnich informując, że 11.04.2013 r. o godz. 16 w Szkole Podstawowej w Skępem  odbędzie się konferencja dla tych rodziców. Organizatorem i gospodarzem tej konferencji jest ona  na prośbę Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, który będzie gościł na tej konferencji , a także Pani poseł Domicela Kopaczewska i Dyrektor Delegatury z Włocławka. Serdecznie zaprosiła wszystkich rodziców dzieci 6-letnich oraz Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, a także wszystkich zainteresowanych na tę konferencję.

            Głos zabrał także Dyrektor Gimnazjum, który wyraził swoje obawy  co do wytycznych do nowej organizacji, przeliczył godziny co się stanie jeśli będą 3 klasy i odpowiedział, że będą wówczas klasy 30 osobowe, a więc każdy ma świadomość, że zupełnie inaczej wygląda praca w klasie mniejszej, gdzie wówczas jest inne podejście do dziecka. Gimnazjum jak to wszyscy wiedzą jest okresem trudnym  i jeśli chodzi o skutek związany z pracą to jest obawa, że nauczyciele stracą pracę. Jest to czymś oczywiście niedobrym i on tego nie popiera, ale jak przeliczył godziny to będą 3 klasy  i dla kilku nauczycieli zbraknie godzin, może nie będzie to oznaczało zwolnienia, ale wymówienie warunków pracy i płacy. Zostanie to zrzucone na jego barki, ponieważ jest Dyrektorem i za to odpowiada, musiałby podjąć  wówczas bardzo trudną decyzję, komu te etaty ograniczyć. Dodał jeszcze, że jest zwolennikiem utrzymania tych małych szkół, ponieważ dzieci szczególnie małe w takim środowisku czują się lepiej. Żyjemy jednak w takiej rzeczywistości, w której nie możemy przeskoczyć kwestii finansowej, gdzie  tych pieniędzy brakuje, co widać na tych oszczędnościach o których była mowa na samym początku.

            Przewodniczący Rady skomentował, że sytuacja wygląda na bardzo dramatyczną  i tym bardziej dziwi go fakt, że  mimo takiego dramatyzmu sytuacji Pan Burmistrz wniosku o reorganizacje w tym roku nie złożył  i czeka do roku przyszłego, a tymczasem wynika że 1 września nastąpi „mała katastrofa”. Zadał pytanie czy Burmistrz coś odpowie co jest przygotowane w zarządzeniu dotyczącym organizacji przyszłego roku szkolnego?

            Burmistrz odpowiedział, że  na chwilę obecną materiały są w przygotowaniu, ale ma nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie musiał przekonywać radnych co do reorganizacji szkół, po tym co usłyszał.

            Następnie Zdzisław Małkiewicz odniósł się do radnego J. Gołębiewskiego  i powiedział, że jak była mowa o drogach, to radny powiedział, ze nieprawdę mówi się w gazetach, że radni się drogami nie zajmują. Twierdzi, że owszem rada zajęła się drogami, ale wtedy kiedy petycje do rady napisał pan radny Lewicki i on z podpisami mieszkańców. Zadaje pytanie radnemu Gołębiewskiemu, ile razy był na tym osiedlu i kiedy było pierwszy raz mówione o drogach.

            Radny Gołębiewski odpowiedział, że jest radnym po raz pierwszy, a o drogach mówią już co najmniej dwa lata, jeżeli chodzi o tą nieprawdę, to powiedział wprost, że pan Z. Małkiewicz kłamie, a to dlatego że nie mówi w kontekście zajmowania się drogami, a mówi w kontekście wypowiedzi pana Z. Małkiewicza w prasie tj. „jak było przed wyborami to pan Gołębiewski chodził  i prosił o głosy” co jest kłamstwem. Ponieważ nie był on ani u pana Z. Małkiewicza ani na tym osiedlu, co nie oznacza, że los tych ludzi tam mieszkających nie jest mu ważny. Prostując wypowiedź powiedział, że jest pan Z. Małkiewicz kłamcą i poprosił o używanie słów i faktów, które miały miejsce. Jeżeli chodzi o drogi to poprosił o zapytanie się Burmistrza ile razy było mówione na temat dróg i radni myśleli i tak o tych drogach, a jak będzie kanalizacja tam przeprowadzona to będą dążyć  do utwardzenia dróg osiedla za torami.

            Przewodniczący Rady zacytował  fragment petycji pana Z. Małkiewicza, pod którą zbierał podpisy i w której było napisane, że „…Pan Burmistrz nie ma wpływu by  kanalizacja ruszyła na tym osiedlu ponieważ Rada podjęła robić kanalizację na ulicy Płockiej…”, odpowiada, że  ta ulica jest skanalizowana od 15 lat, a jeżeli chodzi o zajmowanie się drogami przez radnych, to konsensus był taki, że poważnej inwestycji zrobić tam nie można, dopóki to osiedle nie będzie skanalizowane. Natomiast, co do codziennej dbałości  o te drogi to jest oczywiście w gestii Burmistrza, przypomniał też panu Z. Małkiewiczowi, że w poprzedniej kadencji mieli radnego z tego osiedla.

Z. Małkiewicz dokonał sprostowania, iż w petycji nastąpiła omyłka, chodziło o położenie asfaltu na ulicy Płockiej, a nie o kanalizację.

            Następnie głos zabrał pracownik pan K. Małkiewicz, który podziękował za podjęte wszystkie uchwały, umożliwiające wprowadzenie systemu gospodarki odpadami w naszej gminie. Powiedział, że na dzisiejszej sesji było można posłuchać o zrównoważeniu budżetu, reorganizacji szkół, budowie dróg, na co pieniądze wydać, tak samo jest w gospodarce odpadami. Wyjaśnia, że była propozycja uchwały o określonych stawkach, gdzie koszt został wyliczony na kwotę około 56.705 zł , było to wyliczone od faktycznie osób zamieszkujących z bazy ewidencji ludności. Kwota ta  jednak będzie mniejsza, ponieważ zostanie ustalona w oparciu o złożone deklaracje i wynik podany w deklaracji co do osób. Podjęta dzisiaj uchwała, która zmieniła te stawki da nam około  44 tys. zł miesięcznie czyli około 11 tys. zł miesięcznie mniej do budżetu. Zwrócił uwagę na to, że nasz budżet nie jest wielki i czy możemy porównywać się do budżetów w większych miastach. Poinformował, że tylko duże gminy robiły zróżnicowanie stawek od osób, małe gminy przeważnie przyjmowały stawki  jednakowe od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Szanuje radnego Wojciechowskiego, za to że mówi o sobie, że jest samorządowcem i tylko nim, on jest również  człowiekiem, który nie patrzy na „czubek swojego nosa” jest również samorządowcem, dodał  że niejednokrotnie mówił na posiedzeniach komisji, ze traktuje swoją prace jak służbę. Były również pytania, czy jak obniżymy stawkę to wówczas przetarg będzie niższy. Wyjaśnia, że podjęte dzisiaj w uchwale stawki nie będą rzutowały na wynik przetargu co wynika z  ustawy. Dlatego trzeba czytać ustawy i zanim wszyscy podejdą do podejmowania uchwał muszą zapoznać się z ustawą. W przetargu w specyfikacji nie będziemy podawać stawki, bo firma nie będzie patrzyła na stawki tylko będziemy musieli wskazać nieruchomości z jakich ma wywieźć śmieci i określić szacunkowo ilości ich wywozu, wówczas w oparciu o te dane przedstawione firma ustali stawkę. Powtórzył, że stawki z uchwały podjętej na dzisiejszej sesji nie będą rzutowały na wynik przetargu. Co do zapytania co zrobić z poprzednimi umowami, które będą funkcjonowały do czerwca, wyjaśnia, ze są to umowy cywilno-prawne i urząd do nich nic nie ma, każdy powinien sam dokonać ich wypowiedzenia. Obiecał jednak, że porozmawia z PUK-iem w Lipnie, aby odstąpili  od tego procesu rozwiązywania indywidualnie umów, zostanie to tak ustalone, aby było wygodniej dla firmy  i mieszkańców, aby nie było zamieszania. Co do wypowiedzi, które padły, że jak ogłosimy przetarg to będziemy mogli zmienić uchwały  w zakresie stawek. Zakładając jednak, że ustaliliśmy te kwoty na pewnym poziomie  to +/- zrównoważymy budżet, jednak w  przypadku kiedy okażą się rażąco niskie,  na przyszły okres obowiązującej umowy z firmą wyłonioną w drodze przetargu, będziemy musieli uwzględnić rzeczywisty koszt ich wywozu, czyli urealniając te stawki w górę, jednocześnie będziemy musieli wyrównać te powstałe zaległości, niedobór wpłat  ustalony na podstawie podjętych uchwał. Poza tym gmina musi prowadzić kampanie edukacyjno-informacyjną, a to też mieści się w ramach tej opłaty. Na koniec złożył podziękowania Sekretarzowi, za pomoc w przygotowaniu tych wszystkich uchwał odnośnie ustawy śmieciowej.

Radny M. Redecki, również zauważył, iż podjęta uchwał odnoście dzisiejszych stawek będzie powodowała braki w budżecie około 50 tys. zł, trzeba będzie zatem konsekwencje ponosić gdyż aby budżet zrównoważyć trzeba będzie dołożyć z innych pieniędzy z których by można było zrobić jakąś drogę. Obciążając mieszkańców tą jedną złotówką czy dwoma to byśmy  krzywdy im nie zrobili, bo z drugiej strony musimy dołożyć z czegoś innego gdy zabraknie tych pieniędzy.

Przewodniczący Rady wyjaśnił radnemu,  że wszyscy w tym temacie błądzimy,  a dokąd dojdziemy okaże się to zapewne za kilka miesięcy.

Na koniec podziękowanie za pomoc finansową i rzeczową Radzie, Burmistrzowi oraz  wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego faktu, złożył Kierownik Posterunku Policji w Skępem Pan Jarosław Kuźmiński, również w imieniu komisji przeciwdziałania alkoholizmowi złożył podziękowania za podjęta na dzisiejszej sesji uchwałę

 

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

 

 

 

 

    Protokołowała                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

 

    Anna Sulkowska                                                            mgr Janusz Kozłowski