Uchwała Nr XXII/198/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2013 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 596 z dnia 29.01.2013 r.) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1  otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. .1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości26.358.424zł.,z tego:

1) dochody bieżące w wysokości24.881.415 zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości1.477.009zł.zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.691.274 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3;

2) § 2  otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości27.837.247 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości24.570.941 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości3.266.306zł.zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.691.274 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

w § 11 Załącznik Nr 8  otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4  do niniejszej uchwały..

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski