Uchwała Nr XXII/199/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na "Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.109.245 zł. (słownie jeden milion sto dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100) na „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowośći Skępe-III etap”.

§ 2.  Pożyczka zostanie zaciągnięta w następujących transzach:

a) w roku 2013 do kwoty 579.489 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),

b) w roku 2014 do kwoty 529.756 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

§ 3.  Spłata pożyczki nastąpi w latach 2016 - 2021 z dochodów własnych gminy.

§ 4.  Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Mieście i Gminie Skępe.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr  214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr  21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567 i z 2013 r. poz.153.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr  291, poz. 1707 i Nr  240, poz. 1429, z 2012 r. Nr 1456 art. 8, Nr 1530 art. 1, Nr 1548 art. 9.