Uchwała Nr XXII/200/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Skępe działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391; zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy w Skępem  działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt;

2) posiadać specjalistyczne, atestowane  urządzenia i środki służące do wyłapywania lub obezwładniania bezdomnych zwierząt;

3) posiadać oznakowane środki transportu przystosowane do przewozu zwierząt;

4) po wyłapaniu zwierząt powinien niezwłocznie przewieźć je i umieścić w schronisku, z którym Gmina posiada umowę;

5) w razie braku możliwości natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska, posiadać miejsce przetrzymywania  wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

6) posiadać zezwolenie dla przewoźnika zwierząt wydane przez powiatowego lekarza weterynarii;

7) zapewnić zwierzętom w razie potrzeby pomoc weterynaryjną;

8) zapewnić, w razie potrzeby, odbiór zwłok przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych;

9) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;

10) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 lub art. 37 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt;

2) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług;

3) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność;

4) zobowiązany jest do zapewnienia zwierzętom stałej opieki weterynaryjnej;

5) posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja schroniska dla zwierząt;

6) spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);

7) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 lub art. 37 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność;

3) posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja grzebowiska lub spalarni zwłok;

4) teren grzebowiska lub spalarni winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;

5) posiadać środki neutralizujące niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

6) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych;

7) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji;

8) posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów i ich utylizację;

9) posiadać dokumenty dotyczące  wytwarzania odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach;

10) po uzyskaniu zezwolenia prowadzić rejestr grzebanych lub spalanych zwierząt i ich części;

11) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zobowiązany jest do prowadzenia przejrzystego systemu ewidencji świadczonych usług.

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien umożliwić organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i uprawnionym przez ten organ przedstawicielom przeprowadzenie kontroli posiadanych  środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

§ 7. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski