ZARZĄDZENIE Nr  10/IV/2006
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE
z dnia 18 maja 2006 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2005 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zmianami) oraz art.14 pkt 2 i 15 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104  z 2005 r. z późn. zmianami)

 

 

zarządzam, co następuje :

  

§ 1

  Podaję do publicznej wiadomości dane za rok 2005 w zakresie gospodarki finansowej gminy ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński