Uchwała Nr XXIII/202/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2013 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 596 z dnia 29.01.2013 r.) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 lutego 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 maja 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXII/198/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1  otrzymuje brzmienie: "§ 1.1.. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości26.058.424zł.,z tego:

1) dochody bieżące w wysokości24.881.305zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości1.177.119zł.zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.691.274 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2  otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości27.566.407., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości24.473.101 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości3.093.306zł.zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.691.274 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3."

3) § 4. otrzymuje brzmienie: ,,§ 4  Deficyt budżetu w wysokości1.507.983 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości328.494zł.,

2) pożyczek w wysokości979.489zł.,

3) kredytów w wysokości200.000 zł."

4) § 5  otrzymuje brzmienie: ,,§ 5  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości2.438.240 zł.na którą składają się :

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2  pkt 6  ustawy - kwota1.258.751 zł.,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota1.179.489zł.,

- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości930.257zł.zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 6  otrzymuje brzmienie: ,,§ 6  Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały".

6) § 7  otrzymuje brzmienie: ,,§ 7  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.179.489 zł.,

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF".

7) § 12 otrzymuje brzmienie: ,,§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.179.489 zł.,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę600.000 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski