Uchwała Nr XXIII/204/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013 r., poz.594)  oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyrazić zgodę na zbycie działki nr ew. 411 o powierzchni 0,43 ha położonej w miejscowosci Józefkowo, obręb Żagno, gmina Skepe, zapisanej w ksiedze wieczystej WL1L/00020588/7, stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski