Uchwała Nr XXIII/205/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skępe na lata 2013-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje i zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Skępe na lata 2013 - 2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski