Uchwała Nr XXIII/206/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  i art. 18a ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013, poz.594) oraz art. 270 ust. 4  ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami )uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Skępe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2012 rok Rada Miejska w Skępem zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski