Uchwała Nr XXIII/207/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  i art. art.28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj.Dz. U. z 2013, poz.594) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2012 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2012 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art.271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - nie później niż do dnia 30 czerwca roku nastepnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmują uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opinią regionalnej izby obrachunkowj o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

4) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Skępem po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy za 2012 rok i sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, co zostało zawarte w uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia 04.06.2013 r. i opinii do tej uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 wraz z załącznikami i uchwały Komisji Rewizyjnej zaopiniowała w/w pozytywnie. 

Wyciąg z protokołu z głosowania Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia uchwały Nr XXIII/207/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2012 rok z dnia 25 czerwca 2013 r. 

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było .15... radnych 

- Za przyjęciem uchwały głosowało - .9... radnych 

- Przeciwnych było - .0...radnych 

- Wstrzymało się od głosu - ..6.. radnych