Uchwała Nr XXIII/208/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem

Na podstawie art. 58 i art. 59 ust. 1-6 oraz art. 61 ust.2, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013, poz.594)uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2013/2014, tj. z dniem 31 sierpnia 2014r. Szkoły Podstawowej w Wólce o strukturze organizacyjnej klas I – VI, w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem o strukturze organizacyjnej klas I – III.

§ 2. Obwód dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Wólce zostanie włączony do obwodu Szkoły Podstawowej w Skępem.

§ 3. 1. Uczniom likwidowanych klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wólce zapewnia się kontynuację nauki w Szkole Podstawowej w Skępem oraz bezpłatny dowóz w dni nauki szkolnej.

2. W przypadku przekształcenia, o którym jest mowa w §1, uczniowie klas I – III spełniający obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Wólce będą go spełniać w Szkole Podstawowej w Skępem Filia w Wólce.

3. Uczniowie likwidowanych klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Wólce będą spełniać obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Skępem.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia szkoły, a w szczególności:

1) zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły: rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce oraz  Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty;

2) wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie przekształcenia szkoły;

3) wystąpienia do związków zawodowych o wyrażenie opinii o zamiarze przekształcenia szkoły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski