Uchwała Nr XXIII/210/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1.  Po rozpatrzeniu skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Rada Miejska w Skępem uznaje wniosek za bezzasadny z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały, poprzez jej doręczenie skarżącemu, powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem, zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz
z załącznikiem.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski