Uchwała Nr XXIII/211/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj.Dz. U. z 2013, poz.594)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Nadaje się nazwęul.Widokowadrodze w rejonie ulicy Kujawskiej stanowiącą działkę nr ewid.861 obręb nr 8 będąca własnością Miasta i Gminy Skępe.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w§ 1.1ilustruje załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski