Uchwała Nr XXIII/212/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) , art.13 ust.1 oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr  297/5 o pow. ok 0,0750 ha położonej w miejscowości Skępe, Obręb: Skępe 4, zapisanej w księdze wieczystej  KW 20586 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych,  stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe, zaznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, która zostanie wydzierżawiona w celu urządzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

§ 2.  Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skepe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski