PROTOKÓŁ NR XXIII/VI/2013

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  25 czerwca 2013 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem     - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                          - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Jerzy Kowalski                             - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                         - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                   - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska            - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

XXIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXII/VI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku

 

Do protokołu Nr XXIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 15 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Do porządku obrad odniósł się radny Z. Paradowski, który zgłosił wniosek o wycofanie pkt. 9 i 10 z porządku obrad, a radny Lewicki poprosił  radnego Paradowskiego o uzasadnienie zgłoszonego wniosku, oraz poinformował, że jest przeciwny wycofaniu tych dwóch punktów z porządku obrad.

Radny Z. Paradowski ustosunkował się mówiąc, iż najpierw z takimi projektami uchwały powinni zapoznać się rodzice i nauczyciele wyrażając swoją opinię, zanim uchwała zostanie poddana pod głosowanie radzie.

Burmistrz powiedział, że jest to uchwała intencyjna i nie czyni nic w stosunku do reorganizacji sieci szkół. Otwiera dopiero  możliwości rozmowy z rodzicami i nauczycielami.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ten wymóg rozmowy z wszystkimi zainteresowanymi jest już przy uchwale intencyjnej czy dopiero przy uchwale reorganizacyjnej?

Doradca Burmistrza d/s. oświaty  wyjaśnił, że z tego co jest zorientowany to przy uchwale intencyjnej nie ma takiej potrzeby, natomiast taki wymóg jest już przy następnej uchwale, co jest wyjaśnione również w treści tych uchwał.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie, który radni w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, odrzucili (głosowało 15 radnych) tj.:

-                      za przyjęciem wniosku oddano 6 głosów,

-                      głosów przeciwnych oddano 6,

-                      głosów wstrzymujących się  oddano 3

 

Radni nie wnieśli innych wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty zwykłą większością głosów (głosowało 15 radnych):

-                      za przyjęciem oddano 13 głosów,

-                      głosów przeciwnych nie oddano,

-                      głosów wstrzymujących się oddano 2.

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz, dodając iż do przedstawienie tego projektu uchwały zmusza sytuacja finansowa gminy.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady zauważył, że gdy zaczynano  projekt dotyczący współudziału gminy przy modernizacji boiska sportowego przy ZS w Skępem, sytuacja finansowa była  lepsza, w tej chwili jest ciężka, jak w  wielu innych samorządach. Przykro, że taki projekt uchwały został przedstawiony, ale jest to konieczne, aby móc zrealizować zadania przewidziane dla samorządu gminnego, pomimo tego  że obiekt ten znajduje się na terenie naszej gminy i z niego korzystamy.

Radni nie wnieśli innych uwag  do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało 15 radnych):

-                      za przyjęciem uchwały oddano 6 głosów,

-                      głosów przeciwnych oddano 5,

-                      głosów wstrzymujących oddano 4.

 

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2013.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawiła P. Skarbnik.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Lewicki ustosunkował się do 60 tys. zł, które miały być przeznaczone w budżecie na remont  ulicy Sosnowej. Jak rada przydzieliła te pieniądze na tą ulicę to były głosy, że „załatwił”  sobie tę drogę. Teraz sytuacja finansowa w gminie zmusiła go tego, aby  porozmawiał z mieszkańcami  tej ulicy, iż w chwili obecnej są problemu budżetowe i odkładamy zrobienie tej ulicy w całości do przyszłego roku, chyba że rada zmieni decyzję i zamiast ulicy Sierpeckiej zadecyduje  o remoncie ulicy Sosnowej.

Przewodniczący rady zapytał radnego Lewickiego, czy na sesji ktoś powiedział, że załatwił sobie tę ulicę?

Radny Lewicki odpowiedział, że słyszał to w kuluarach.

Przewodniczący Rady skomentował, iż uważa że nie powinno się powtarzać tego co słyszy się w kuluarach.

Radni nie wnieśli innych uwag  do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która   w wyniku , przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało15 radnych):

-                      za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów,

-                      głosów przeciwnych oddano 1,

-                      głosów wstrzymujących oddano 5.

 

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013-2030

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało15 radnych):

-                      za przyjęciem uchwały oddano 8 głosów,

-                      głosów przeciwnych oddano 1,

-                      głosów wstrzymujących oddano 6.

 

Pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła pracownik UMIG Pani Agnieszka Skowrońska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny R. Szewczyk zadał pytanie Burmistrzowi, jak zostanie podzielona ta działka?

Burmistrz przypomniał, tak jak odpowiedział na posiedzeniu komisji, iż podzielona zostanie na cztery działki z tym, że jedna zostanie wydzielona pod przepompownię gminną.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy Miejscowości Skępe na lata 2013-2020.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMIG Krzysztof Jaworski, dodając  iż sporządzenie takiego  planu jest niezbędne, aby ubiegać się o środki w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wprowadzona została również niewielka zmiana, dotycząca przesunięcia inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Sosnowej” na rok 2014 oraz zwiększenie kwoty tej inwestycji  z 60 tys. zł. na 120 tys. zł  i tak zostanie to do planu wpisane, aby było zgodne z zapisami w budżecie.

Burmistrz zwrócił uwagę na zapisy w planie na str. 40 tj. lata  dotyczące budowy, rozbudowy, czy rekultywacji inwestycji, które mogą ulegać zmianie, gdyż nie wiadomo jaką kondycję finansową samorząd  będzie miał w dany roku.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

 

 

Pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2012 r.

 

A)                przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

Przedstawiając sprawozdania finansowe za 2012 r. (w załączeniu), Burmistrz w kolejności odniósł się do:

-                      bilansu z wykonania budżetu gminy,

-                      bilansu jednostki budżetowej,

-                      zestawienia zmian w funduszu jednostki,

-                      rachunku zysków i strat jednostki.

Omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. (w załączeniu) złożył szczegółową informację w zakresie:

-                      dochodów,

-                      wydatków,

-                      inwestycji,

-                      wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

-                      realizacji programów wieloletnich za 2012 rok;

-                      wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem za rok 2012;

-                      stanu mienia komunalnego,

 

B)                zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2012 r.

 

Uchwałę nr 9/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sp. wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia, odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej (w załączeniu do protokołu).

 

C)                zapoznanie z opiniami komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2012 r.

Opinie dotyczące sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2012 r. (w załączeniu do protokołu) przedstawili w kolejności przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej ds.:

-                    Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług,

-                    Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej,

-                    Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,

-                    Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

 

D)                dyskusja

Radny Gołębiewski dokonał sprostowania wypowiedzi Burmistrza odnośnie najmu powierzchni szkolnych,  gdzie Burmistrz odpowiedział, że szkoły zaczynają mniej pozyskiwać pieniędzy, a radni pytali się nie o to, dlaczego szkoły nie wynajmują, tylko na jakich zasadach wynajmują,  pobierają opłaty.

Przewodniczący Rady odniósł się do str. 104 i 105 przedstawionego sprawozdania, a konkretnie do wykazu nt. bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy w Skępem od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. , zapytał o dwa samochody tj. Skodę Oktawię i Citroena Berlingoo,  które nie zostały wymienione w tym sprawozdaniu  pytając, czy te samochody nie są w dyspozycji i nie są własnością Urzędu?

Burmistrz odpowiedział, że na pewno są własnością Urzędu, nie wie dlaczego nie zostały umieszczone w tym sprawozdaniu, zobowiązał się wyjaśnić to przy najbliżej okazji.

Radny Mieczysław Weber natomiast zapytał Burmistrza, dlaczego zmienia formę odnośnie subwencji, że to winny temu miał być Minister Finansów, że zabrał tę subwencję  w wys. 430 tys. zł, a wiadomą sprawą jest i tak było przedstawione przez Burmistrza, że to nie żadna wina ministra tylko wina była  urzędników, że błędnie było naliczone i stąd to wynikło.

Burmistrz wyjaśnił, że omawiając sprawozdanie nic na ten temat nie mówił, że to wina ministra finansów, powiedział tylko, że mówił jaka jest relacja subwencji, a  wynika ona tylko i wyłącznie ze zmniejszonej ilości uczniów, gdzie w ostatnich trzech latach  jest około 128 uczniów mniej w naszej gminie, a subwencja idzie za uczniem. Dodał, że powiedział, iż w ogóle subwencja była  większa o 500 tys., natomiast subwencja wyrównawcza była mniejsza,  ale one nie wynikła z błędu, o którym powiedział radny M. Weber.

 

E)                 głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2012 r.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania  przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało  15 radnych):

-        za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów;

-        głosów przeciwnych oddano 0;

-        głosów wstrzymujących oddano 6.

 

Pkt. 8

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2012 r.

 

A)                zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. oraz informacją o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. – podpunkt omówiony w punkcie 7a porządku obrad.

 

B)                zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2012 r. – podpunkt omówiony w punkcie 7b porządku obrad.

 

C)                przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem   w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe   z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Uchwałę Nr 1/13 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2012 r. odczytał przewodniczący komisji Roman Targański (uchwała wraz z opinią w załączeniu do protokołu).

 

D)                zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Uchwałę Nr 14/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2013 r. w sp. wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2012 r., odczytał Przewodniczący Rady (w załączeniu do protokołu).

 

E)                 zapoznanie się z opiniami komisji Rady Miejskiej w Skępem dot. sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2012 r. – podpunkt omówiony w punkcie 7c porządku obrad.

 

F)                 dyskusja

 

Radni nie wnieśli uwag.

 

Projekt uchwały w sp. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2012 r. (w załączeniu) odczytał Przewodniczący Rady.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego, uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (głosowało 15 radnych):

-        za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów;

-        głosów przeciwnych oddano 0;

-        głosów wstrzymujących oddano 6.

Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi udzielenia absolutorium.

Burmistrz podziękował radnym za udzielone absolutorium oraz wszystkim pracownikom tj.  kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom urzędu miasta i gminy, dodając że jest wspólny owoc pracy nas wszystkich, zarówno rady jak i organów wykonawczych. 

Pkt. 9 i 10

Projekt uchwał: w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem oraz w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czermnie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem.

Uzasadnienie projektu uchwał: w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem oraz w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czermnie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem  (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza Jerzy Kowalski. W uzupełnieniu podał, iż aktualnie w SP w Wólce uczy się subwencjonowanych 35 dzieci, a w SP w Czermnie tych dzieci uczy się 47. Z uwagi na trudną sytuację finansową , gdzie trzeba szukać oszczędności, w SP w Skępem będą utworzone bardzo liczne klasy. Jeżeli udałoby się na sesji podjąć  uchwały intencyjne, to wówczas byłaby możliwość rozluźnienia klas w SP w Skępem i utworzenia oddziałów 24-25 osobowych. Poinformował, że dzieci które przeszłyby z tych dwóch szkół do SP w Skępem miałby zapewniony dowóz, a warunki nauczania zapewne by się poprawiły. Ze sprawdzianu klas 6 wynika, iż SP w Skępem jest  szkołą, która uzyskała najlepszy wynik i jest dużo powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Zatem reorganizacja ta byłaby na korzyść tych uczniów.

Do projektu uchwał odnieśli się:

Przewodniczący Rady celem wyjaśnienia powiedział, iż rada w roku szkolnym 2011-2012 nie podjęła przedstawionych  uchwał o reorganizacji i Burmistrz obciążył radę odpowiedzialnością  za „wszelkie nieszczęścia finansowe naszej gminy”. Dlatego poprosił o przedstawienie projektów tych uchwał, gdyż być może  w związku z  trudną sytuacją finansową gminy radni zdanie zmienią, bo dopóki takich projektów się nie przedstawi, to nie można mówić, że rada ponosi odpowiedzialność, albo cokolwiek zawiniła.

W dyskusji głos zabrali:

Przedstawiciel rodziców  SP w Wólce Pani Wawrowska, poprosiła o pozostawienie szkoły w systemie 0-6. Powiedziała, że byłoby krzywdzące, aby małe dzieci musiały wstawać dużo wcześniej, aby dojechać do Szkoły Podstawowej do Skępego. Muszą mieć one czas na odpoczynek, aby dobrze funkcjonować, na obowiązki, ale również  i na relaks. Zwróciła uwagę, że w szkole tej pracuje również wykwalifikowana kadra, a jeżeli chodzi o osiągnięcia, to w poprzednim roku SP w Wólce była lepsza od SP w Skępem. Natomiast wyniki jakie osiągają uczniowie  w różnych konkursach też są satysfakcjonujące. Poza tym dodała, liczba dzieci wzrasta, gdyż do klasy pierwszej chodziło 7 dzieci, a teraz będzie chodził 10. W małych  klasach dzieci są dopilnowane, bardzo dobrze się uczą i mają bardzo dobre wyniki w nauce, a poza tym  w takiej klasie nauczyciel może poświęcić więcej czasu dla  dziecka. Podkreśliła, że reorganizacja ta  byłaby  bardzo krzywdząca zwłaszcza dla małych dzieci, dlatego wystąpiła z prośba o pozostawienie tej szkoły w takiej formie jakiej jest obecnie.

Z- ca Burmistrza w uzupełnieniu dodał, że posiada opinię od związków zawodowych.  Dwie są pozytywne, a jedna negatywna. Pozytywnie opiniują zamiar przekształcenia szkół. Nie jest zamiarem zabranie tych szkół, tylko tym mniejszym dzieciom pozostawienie klas na poziomie 0-3, aby te najmłodsze dzieci  nie musiały tak rano wstawać.

Następnie głos zabrał jeden z rodziców Pan Wawrowski, który  uważa że ważny jest czynnik ekonomiczny. Jeżeli można zaoszczędzić, to trzeba podjąć działania do tego zmierzające. Przytoczył, że kiedy w latach 2002-2006 był radnym RM w Skępem  była taka sytuacja, iż była uchwała wywołana dotycząca likwidacji SP w Wólce, a wówczas  radny Z. Paradowski był przeciwny zamknięciu tej szkoły. Przytoczył słowa, które wówczas wypowiedział, tj. „ostatni bastion kultury, chcą w Wólce zlikwidować, chcą zniszczyć”, a co się stało następnego razu? Wyjaśnia, że w  czasie ostatniej sesji dotyczącej reorganizacji szkoły w Wólce tj. ok. 1, 5 roku temu z tego, co mu wiadomo radny ten był jednym z prowodyrów, aby tą szkołę zreorganizować. Dziwi się jak można samemu sobie tak zaprzeczać.? Dlatego uważa, że radni bronią tej szkoły nie dla dobra dzieci i rodziców tylko dla dobra własnego, nie chodzi o dzieci, tylko chodzi o pracę, chodzi o politykę. Uważa, że jeżeli jest to z punktu ekonomicznego logiczne, to trzeba tę szkołę nawet zlikwidować i mieć oszczędności np. na drogi wiejskie lub inne inwestycje. Poza tym uważa, że tę szkołę można bardzo dobrze sprzedać, gdyż jest wyremontowana, blisko trasy 10 i na  dużej powierzchnia terenu.

Radny Redecki podziękował za taki głos, gdyż trzeba podejmować trudne decyzje. Powiedział że pochodzi z  regionu, z którego dzieci dojeżdżają do  szkoły i to  te najmłodsze od klasy „0” i maja też ciężko. Szkoła w jego stronach została zamknięta, ale w szczególności należy  patrzeć na wynik ekonomiczny. Cieszy się że SP w Wólce będą funkcjonowały klasy 0-3. Dlatego będzie głosował za reorganizacją tej szkoły nie za zamknięciem. Zwrócił uwagę, że tworzy się pomysł, aby dofinansowywać przedszkola  co jest jego zdaniem bardzo dobrym pomysłem, gdyż te szkoły byłby wówczas wykorzystane.

Pan S. Wawrowski uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź i zaapelował do radnych, aby nie kierowali się takimi  pobudkami jak np.: co na to ich wyborcy, albo że  się ktoś obrazi, że  tak zadecydowali, trzeba przeliczyć, że są trudne czasy dla nas wszystkich, dla obywateli i dla samorządu. Jeżeli będzie to wynik korzystny ekonomicznie to poprosił o  zagłosowanie za reorganizacją szkoły.

Radny Gołębiewski nie zgodził się z jedną kwestią wypowiedzianą przez S. Wawrowskiego, a mianowicie, że „radni mają interes polityczny” sprostował, że on nie ma żadnego interesu politycznego,  zwrócił uwagę , aby Pan ten nie uogólniał.

Burmistrz ustosunkował się do wywołanych projektów uchwał, podkreślając iż temat ten jest bardzo trudny. Uważa, jednak że ta reorganizacja jest bardzo potrzebna. Jeżeli będziemy kierowali się rozsądkiem to reorganizacja będzie poprowadzona sprawnie, podając dla  przykładu dobrą reorganizację sieci szkół w Narutowie i Łąkiem. Poza tym nie jest zamiarem likwidacja tych szkół, tylko pozostawienie ich na poziomie 0-3. Nie zgadza się co do tego, aby te obiekty sprzedać, gdyż są ładnie wyremontowane i szkoda byłby się ich pozbywać. Gdyby udała się ta reorganizacja  można byłoby rozluźnić klasy w szkole podstawowej w Skępem. Pewnie będzie tak, że ktoś straci pracę, nie mówiąc jednak  o tym, byłoby nie w porządku, do tych właśnie nauczycieli. Sytuacja finansowa zmusza samorząd do podjęcia takich działań. Dodał, że jest bardzo pozytywnie zaskoczony wypowiedzią Pana Wawrowskiego. Na koniec poprosił radnych  o podjęcie  intencyjnych uchwał odnośnie reorganizacji szkół.

Radna Ewa Jastrzębska zapytała, jakie oszczędności będą z  reorganizacji sieci szkół?

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że o oszczędnościach można mówić w sensie ogólnym, gdyż wiadomo, że są to oszczędności z tytułu osób, które odejdą, czyli  z etatów nauczycielskich. Ogólnie powiedział, że można przyjąć że jest to ok. 300 tys. zł.

Przewodniczący Rady skomentował, że decyzje dotyczące likwidacji czy reorganizacji sieci szkół, są jednymi z najtrudniejszych decyzji do podjęcia przez rady. Z jednej strony surowe wymogi ekonomii, który narzucają pewien reżim oszczędności  oraz ciężkie  czasy kryzysowe wymuszające  podejmowanie trudnych decyzji. Również  radni którzy są  nauczycielami niechętnie przykładają rękę do tego typu decyzji, bo nic nie zastąpi takiej rodzinnej środowiskowej szkoły położonej blisko ucznia.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

 Następnie Przewodniczący Rady  wyłączył radnego Z. Paradowskiego, który jest pracownikiem i nauczycielem w SP w Wólce  na mocy art.

-                      za przyjęciem uchwały oddano 4 głosów,

-                      głosów przeciwnych oddano 3,

-                      głosów wstrzymujących oddano 7.

 

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czermnie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem.

 

Dyskusja odbyła się w pkt. 9

Głos w sprawie tej uchwały zabrała przedstawicielka rodziców w Czermnie, która poprosiła również, aby utrzymać 6 klas w tej szkole. Argumentowała podobnie, iż dzieci są lepiej dopilnowane, przygotowane i nauczyciele mają więcej czasu, aby się nimi zająć, a wyniki w nauce w latach poprzednich wcale nie odstawały od innych szkół.

Radny Gołębiewski przypomniał, że przy pierwszej  próbie reorganizacji szkół,  na sesji jedna osoba  z Wólki, powiedziała, że  chcemy zabrać   „ostatnie kawałki kultury ze wsi”, mówi się o tym, że  wieś się wyludnia, a młodzież będzie jeszcze bardziej uciekać. Chciał to przypomnieć, jego zdaniem szkoły powinny pozostać, ale niech każdy zagłosuje wg własnego sumienia.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która  w wyniku głosowania, odrzucona  została zwykłą większością głosów (głosowało  14  radnych):

-                      za przyjęciem uchwały oddano 4 głosów,

-                      głosów przeciwnych oddano 4

-                      głosów wstrzymujących oddano 6.

 

Pkt. 11

Projekt uchwały w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił  Z-ca Burmistrza , dodając, że został on bardziej uszczegółowiony niż ten przedstawiony na poprzedniej sesji.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady nie zakwestionował potrzeby istnienia takiej uchwały, zwrócił tylko uwagę na okres wywołania uchwały tj. w trudnej sytuacji finansowej naszej gminy. Jednak zauważył, że stwarza ten projekt możliwości elastycznego i oszczędnego  kształtowania wysokości stypendium  w czasach trudnych.

Radna Ewa Jastrzębska wniosła uwagę do paragrafu 8 pkt.1 , gdzie zaproponowała przy stypendium naukowym I stopnia zostawić tylko „… ma zwycięzca lub finalista  olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim..”, poza tym wyraziła nadzieję, że podejmuje się uchwałę, która będzie realna. Przypomniała, iż o potrzebie wywołania takiej uchwały mówiła na początku kadencji, jednak zawsze słyszała że mało jest pieniędzy, aby podjąć taką uchwałę, a uczniowie otrzymują tylko stypendia socjalne. Niemniej jednak cieszy się, że taka uchwała została  wywołana i ma nadzieję, że będzie  kogo nagradzać.

Dyrektor SP w Skępem Maria Stankiewicz wyjaśniła, że wszystkie konkursy przedmiotowe w szkole podstawowej i gimnazjum  kończą się na etapie wojewódzkim, nie ma możliwości osiągnięcia  etapu ogólnopolskiego.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta  została jednogłośnie (głosowało 15  radnych).

 

 

Pkt. 12

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił  Przewodniczący Rady.

Radni nie wnieśli  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta  została jednogłośnie (głosowało 15  radnych).

 

Pkt. 13

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta i Gminy Skępem

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił  Sekretarz.

Radni nie wnieśli  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta  została jednogłośnie (głosowało 15  radnych).

 

Pkt. 14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości  na okres 10 lat  oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił  Burmistrz.

Radni nie wnieśli  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta  została jednogłośnie (głosowało 15  radnych).

 

Pkt. 15

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza  w okresie między sesjami Rady

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-            wykonania uchwał XXII Sesji RM;

-            prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-            projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy oraz inwestycji;

-            zamówień publicznych;

-            budownictwa, drogownictwa, oraz gospodarki nieruchomościami;

-            wyprawki szkolnej;

-            rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzania ścieków;

-            -robót melioracyjnych;

-             zarządzania kryzysowego ;

-            konserwacji oświetlenia drogowego;

-            odpadów komunalnych;

-            kontroli podatkowych (od listopada 2012 r. do maja 2013 r. przeprowadzono 40 kontroli podatkowych, w tym 19- wyszło więcej, 17- mniej a 4- bez zmian)

Ponadto poinformował o posiadanych dokumentach (do wglądu) odnośnie sprzedaży Państwu Wojtal Ośrodka Zdrowia w Skępem  min.  z dnia 21. 03.2002 r. –pierwsza notatka, ze strony Miasta i Gminy Skępe, gdzie było robione wszystko, aby ten teren przejąć. Nie udało się to jednak. Poinformował, że nikt z gminy nie ponosi odpowiedzialności za to, że nie zostało to przekazane dla gminy Skępe, a na to potwierdzenie posiada właśnie te dokumenty. Na koniec złożył podziękowania Państwu Wegner za powstanie tablic na skwerku w mieście Skępe, gdzie Pani Zyta była inicjatorem tych tablic.

Z-ca Burmistrza poinformował, że ma informacje, że dużo lepszy wynik w nauce, niż w latach poprzednich jest odnotowany także  w przypadku gimnazjum. Poinformował, że 20 czerwca 2013 r. w Skępem pojawiły się dwie ekipy naukowców z Olsztyna, celem kontynuacji badań jezior pod kątem ich rekultywacji. W tym temacie odbyło się szereg spotkań, na etapie przygotowywania strategii województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawiciele Miasta i Gminy Skępe, aktywnie uczestniczyli w tych wszystkich spotkaniach. Efektem tego jest, że zapis „rekultywacji i renaturyzacji jezior” jest zawarty w tej strategii. Jest to ważne, ponieważ brak tego zapisu  w strategii na lata 2014-2020, spowodowałby w przyszłości duże problemy, aby przekonać samorząd województwa, aby dofinansował rekultywację naszych jezior. Odniósł się także do możliwości stworzenia przejścia dla pieszych przez krajową „10” na osiedle Czajcze Bagna. Wyjaśnił, że 11 czerwca 2013 r. w GDDKiA w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Dyrektorem Antoniakiem z udziałem posła Tomasza Lenza, który gminę naszą cały czas  wspiera w tych działaniach. W dniu 20 czerwca odbyła się wizyta Dyrektora Antoniaka w Skępem, gdzie uczestniczył  także przewodniczący komisji budownictwa Ryszard Szewczyk oraz radny W. Lewicki. Zostały na tym spotkaniu poczynione pewne ustalenia, a wykonanie przejścia  będzie możliwe, kiedy zostanie skomunikowany ciąg dróg i sprowadzony ruch pieszych w jedno miejsce. Wysłane zostało zatem zapytanie jakie warunki należy spełnić, aby przejście powstało. Jest sugestia, aby gmina je pobudowała, przy bardzo dużej pomocy ze strony GDDKiA. Sprawa nie jest zapomniana i ma nadzieję, że zostanie pozytywnie rozwiązana.

Do wystąpienia Z-ca Burmistrza  odniósł się Dyrektor Gimnazjum, który przedstawił wyniki egzaminu gimnazjum w Skępem. Dodał, że  pierwszy raz od roku 2009 w niektórych obszarach wynik ten jest  wyższy niż w województwie. Na tę poprawę wyników miał wpływ wprowadzony program naprawczy i stworzone zostały zajęcia wyrównawcze, w których każdy chętny uczeń mógł uczestniczyć. Poza tym zostały wprowadzone przez nauczycieli zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Postęp ten nastąpił dzięki ciężkiej pracy nauczycieli  gimnazjum w Skępem. Na koniec zachęcił wszystkich, aby swoje dzieci dawali do szkół na terenie naszej gminy.

 

Pkt. 16

Wolne wnioski i zapytania

Głos zabrała Pani Zyta Wegner. Powiedziała, że zakończyła działalność społeczną na rzecz Miasta i Gminy Skępem, którą rozpoczęła w 1960 roku. Wyjaśniła, że wykonywała tę działalność bezpłatnie z potrzeby serca. Ostatnio zrobiła tablice nagrobne dla ostatnich dziedziców Zielińskich. Podziękowała tym którzy jej pomogli, a przede wszystkim Burmistrzowi,  pracownikom UMIG Skępe tj. pani A. Skowrońskiej, Pani T. Trojanowskiej, Panu A. Godlewskiemu, Panu R. Gołębiewskiemu. Wszystkie materiały, które opracowała  musiała dać do podpisu do Pani profesor Stogowskiej z Płocka oraz do Pana Krajewskiego. Znalazła również fundatorów i wymieniła, prof. Strzyżewskiego, radnego R. Szewczyka. Zaznaczyła, że tablice leżały dość długo u kamieniarza, ponieważ  nie było chętnego do pomocy w zorganizowaniu uroczystości. Z szacunku do prof. Strzyżewskiego postarała się to doprowadzić do końca. Tablice, które teraz stoją na rynku, potrzebowały zgody Konserwatora Zabytków na wkomponowanie  w krajobraz skępski. Jeździła do Konserwatora Zabytków w sprawie tych tablic, wspominała również o tablicach nagrobnych na Kaplicy Św. Barbary. Odpowiedź jaką otrzymała to taka, że musi wystąpić gospodarz, czyli ks. Gwardian. Aby jak najszybciej je zawieść pomogła załatwić m.in.  wielkość tablicy, rodzaj kamienia, kolor, rozmieszczenie na ścianie. Pomogła również w znalezieniu sponsora do tych tablic. Na tę uroczystość została poproszona Pani prof. Stogowska, prof. z Litwy  i wielu innych oraz fundatorzy. Zorganizowała także  wraz z synem obiad dla tych wszystkich zaproszonych  osób. Wyjaśniła również, że  wydarzyła sie bardzo niezręczna i nieprzyjemna sytuacja, która wyniknęła z rozmowy pomiędzy nią  a Panią redaktor. Wiadomości takich  napisanych w gazecie nie podawała tj. nie powiedziała ani jednego słowa na temat Klasztoru, Pomono tego, że ma wielki szacunek dla Ks. Opalińskiego, to go nie wymieniała  oraz nic nie mówiła o Dobrzyńskim Towarzystwie Naukowym. Dlatego nie wie skąd w artykule pojawiły się takie informacje, jak  również błąd w podpisie jednej z fotografii. Powstała bardzo niezręczna sytuacja  i oburzenie na jej osobę.  Jest dumna jednak, z tego że o tych wszystkich ludziach codziennego życia napisała, podkreśliła, że  swoja działalność zakończyła jednak  trochę smutno.

Przewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi Pani Zyty Wener. Powiedział, że dzięki temu, iż sesje  RM są nagrywane to wyjaśnienia te dotrą do społeczeństwa, jednak co do jej działalności społecznej nie chce wierzyć, aby to był koniec, myśli że to tylko chwilowe.

Pani Zyta Wegner  podziękował Panu Przewodniczącemu Rady  za te słowa, dodała jeszcze, że odkrywała Skępe, którego już nie ma. Na pewno nie zakończy  swojej działalności, ale dla Skępego to już jest koniec, chociaż jest jeszcze wiele do odtworzenia, zostawi to już jednak sobie.

Do wystąpienia Pani Zyty Wegner odniosła się Dyrektor SP w Skępem, która powiedziała, że ma ogromny szacunek i podziwia pracę Pani Zyty Wegner, dzięki której zmuszona była do poszukania domu jej dziadków. Podziękowała w swoim imieniu i swojej rodziny za tę pamiątkę. Ma nadzieje, że mimo tych nieporozumień Pani Zyta będzie kontynuowała swoją działalność.

Radny R. Szewczyk także powiedział, że nie wierzy w to, że Pani Zyta Wegner zakończy swoją działalność, a cele jakie ma na pewno przy pomocy chętnych  do tego osób zrealizuje, oraz podziękował za to wszystko co dotychczas  zrobiła.

Następnie zadał Burmistrzowi pytanie, kiedy będzie zrobiona droga na Hucie, oraz czy powstanie odcinek kanalizacji na ulicy Widokowej, której nazwę dziś na sesji nadawaliśmy, a nie została kiedyś wykona przy realizacji na ulicy Kujawskiej, oraz na ulicy Polnej,  a także z jakiej puli został zorganizowany dzień dziecka w SP w Skępem?

            Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o Hutę, to 20 czerwca 2013 r.  zostało rozpisane  zapytanie ofertowe na realizację tego zadania i czekamy na rozstrzygnięcie. Do  kanalizacji na ulicy Widokowej nie  ustosunkował się, odpowiedział że  w tej chwili  nie ma dokumentów na tą odpowiedź. Odnośnie ulicy Polnej zostało sprawdzone jakie są możliwości podłączenia Państwa Matysik, Belczyńskich, Pani Kubackiej i Żochowskiej. Przerwano wykonanie tej kanalizacji z uwagi na konflikt jaki tam się pojawił. Kanalizacja zostanie tam zrobiona kompleksowo i na pewno do przyszłego roku nastąpi jej wykonanie.

Przewodniczący Rady przypomniał Burmistrzowi, że na ulicy Widok powinno się również zaplanować wykonie kanalizacji, skoro kiedyś ją pominięto.

Burmistrz odpowiedział, że jest to  sprawa jak najbardziej przyszłościowa.

Dyrektor SP w Skępem, odpowiedziała na ostatnie pytanie zadane przez radnego R. Szewczyka, tj.  sprostowała, że nie  był to zorganizowany  Dzień Dziecka tylko Święto Rodziny. Prowadzona była  akcja charytatywna na rzecz chorego dziecka, nauczyciele upiekli ciasta, oraz było wiele imprez towarzyszących. Firma, która prowadziła zabawę dla dzieci była  zaproszona przez radę rodziców i opłacana  ze środków rady rodziców.

Pan Matysik zasygnalizował problem wyrzuconych słupków granicznych przy lesie w mieście Skępem  za torami przez osoby wykonujące kanalizację.

Ustosunkował się do tego  pracownik UMIG Skępe M. Gabryszewski, który wyjaśnił, że obecnie wg planu projektu wykonawca prowadzi wykopy i montaż na terenie kolejowym, natomiast jeżeli jest dowód na to, iż słupki graniczne są wykopane, to wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia.

Pan Matysik powiedział, że rozmawiał z tymi osobami i przyznały się, że wykopały te słupki i wstawią je później w to samo miejsce, tylko jaka jest gwarancja, że wstawią te słupki w odpowiednie miejsce?

Pan Marian Gabryszewski odpowiedział, że na to potwierdzenie  musi podpisać się geodeta.

Radny W. Lewicki poinformował, iż 6 czerwca 2013 roku zostały zorganizowane dwie imprezy charytatywne dla Pani Suchockiej, tj. turniej piłki siatkowej, gdzie zawodnicy przekazali 325 zł na zakup protezy dla tej Pani. Po południu wystąp Pan Żardecki ze swoim zespołem. Była również przeprowadzona zbiórka pieniędzy wśród osób słuchających, z której uzyskano  350zł, oraz przeprowadzono licytację rzeźby i piłki z podpisami zawodników za kwotę 175 zł. Następnie podziękował Panu Czarkowi Jaks za bardzo dobre przeprowadzenie zawodów, a Pani Paulinie Cyta za prowadzony sekretariat. Szczególne podziękowania złożył Panu Piotrowi Gorzyckiemu, za  zorganizowanie ogniska z kiełbaskami dla siatkarzy oraz prowadzenie koncertu Pana Żardeckiego.

Piotr Gorzycki natomiast powiedział, że w sobotę był kolejny „akcent” na „Sprężynkach”. Korzystając z okazji podziękował za wrażliwość i  aktywny udział społeczeństwa oraz rady. Podziękował za efektywny odzew ze strony rady na prośbę o wsparcie finansowe na nagrody rzeczowe dla uczestników zorganizowanego podczas Nocy Świętojańskiej –„ Koncertu Młodych Talentów”. Poinformował, że planują także na „Sprężynkach” imprezy takie jak; wyścigi skuterów wodnych oraz pokazy ratownictwa  medycznego i wodnego, weekend motoryzacyjny gdzie planowany jest rajd rowerowy, zlot  motocykli, rajd samochodów terenowych, letni festyn rekreacyjno-sportowy, Koncert Młodych Muzyków, a na zakończenie sezonu planowany jest również wesoły dzień ziemniaka. Podziękował Burmistrzowi, Z-cy Burmistrza, Radzie Miejskiej  za pomoc, a mieszkańców Skępego zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby mogli wraz z rodzinami miło i przyjemnie spędzać czas na plaży przy „Sprężynkach”.

Przewodniczący Rady podziękował za to wystąpienie i zwrócił uwagę, że impreza zorganizowanej Nocy Świętojańskiej nie figurową w kalendarzu imprez na terenie gminy. Poprosił że jeżeli miałaby być to impreza cykliczna, to aby  została wpisana do kalendarza imprez gminnych.

Radny W. Lewicki zapytał radnego R. Szewczyka, że  obiecane było przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla klubu sportowego  „SKOMPENSIS” Skępe . Dopytywał,   kiedy ta zbiórka zostanie przeprowadzona?

Radny Szewczyk odpowiedział, że na jeden klub udało się zebrać trochę pieniędzy i ma nadzieję, że na drugi klub również uda się tę  zbiórkę przeprowadzić.

Na koniec Burmistrz ponowił prośbę którą wystosował  na posiedzeniu komisji rewizyjnej, a mianowicie, aby jedną sesję robić w godzinach do południa, a druga po południu. Wniosek taki też jest i sołtysów. Następnie  powrócił do uchwały, która  mimo kilku prób nie została podjęta, a mianowicie, że obecność radnego  na sesji ma być obowiązkowa, gdzie  nieobecność mogłaby być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim, albo delegacją Przewodniczącego Rady. W innym przypadku by to skutkowało obniżeniem diety.

Przewodniczący Rady powiedział, że propozycja Burmistrza będzie rozważona.

 

 

Pkt. 17

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

        

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski