Skępe, dnia 30.08.2013r.

UMIG.6220.6.6.2013  

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z   art. 33  ust. 1 pkt 5 i ust. 2  ustawy z dnia 3  października  2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227- ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 – ze. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

podaję do publicznej wiadomości, że  w dniu  30.08.2013r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Odstąpieniu od budowy piezometrów na obiekcie Stacji Paliw wraz z obiektami towarzyszącymi: Bar szybkiej Obsługi, Restauracja, Hotel, Myjnia samochodowa oraz Stacja LPG”, zlokalizowanym  na działkach nr 42/2 i 43/2, położonych w miejscowości Skępe przy ul. Brzozowej.

Informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z zebranymi materiałami w sprawie  niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 tel. (054) 287 85 33 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie BIP Miasta  i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Skępe

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

dnia 30 sierpnia 2013r.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia ………………………………………...