Skępe, dnia 20.09.2013 r.

UMIG.6733.10.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 647 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

 

że na ENERGA – OPERATOR S.A Oddział Toruń w imieniu i pełnomocnictwa którego występuje ELTOMES Tomasz Górski wydano decyzję  z  dnia 20.09.2013r.. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- budowie linii kablowej typu YAKXS 4 x 70 mm2, dla zasilania w energię elektryczną budynków letniskowych w miejscowości Wólka, gmina Skępe – dz. nr ew. 15/47, 1704, 1699/5

 

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński