Uchwała Nr XXIV/216/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594)uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skępe.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Aktualnie obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skępe została uchwalona w 2008 roku
i składa się z dwóch podstawowych części:

Diagnozy prospektywnej sporządzonej w oparciu o uwarunkowania i dane statystyczne z lat 2000-2006;

Założeń rozwoju Miasta i Gminy Skępe na lata 2007-2013.

Część dotycząca założeń rozwoju Miasta i Gminy Skępe definiuje wizję Skępego we wszystkich sferach życia społeczno – gospodarczego w 2013 roku oraz cele kierunki jej osiągnięcia. Szczegółowej analizie zostanie ona poddana na koniec 2013 roku, jednakze już pobieżna analiza pozwala stwierdzić, iż realizacja wszystkich założonych zadań nie jest i nie będzie możliwa, a zatem nie osiągnięta zostanie założona wizja rozwoju Miasta i Gminy Skępe. Składa się na to wiele czynników, ale najważniejsze jest to, iż część zadań w świetle obecnych uwarunkowań gospodarczych i społecznych oraz przepisów prawnych wydaje się nie mieć uzasadnienia dla ich realizacji. Wymaga to jednak szczegółowej analizy i szerokich konsultacji społecznych oraz odniesienia do możliwości finansowych gminy. Ponadto należy stwierdzić, że osiągnięcie w pełni założonej wizji wynika nie tylko z działań Samorządu i podległych mu jednostek, ale również inicjatyw i działań całej społeczności gminy, a może w głównej mierze polityki centralnej, która w istotny sposób decyduje o dochodach samorządów. A zatem możliwość realizacji wizji zależeć będzie od działań podejmowanych na szczeblu centralnym i polegających na przeciwdziałaniu bezrobociu, wśród których można wymienić wysokość kosztów pracy, wysokość podatków oraz wysokość środków przeznaczanych na aktywizację zawodową.

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowejStrategii Rozwoju Miasta i Gminy Skępeuzasadniają następujące przesłanki:

Postulat potrzeby sporządzenia nowejStrategii Rozwoju Miasta i Gminy Skępeuwzględniającej: aktualne uwarunkowania makroekonomiczne, przepisy prawne, nowoczesne techniki i technologie we wszystkich dziedzinach gospodarki i usługach oraz zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej;

Przystąpienie przez Samorząd Województwa do opracowania nowejStrategii rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego(Uchwała Ne XV/248/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r.), która będzie podstawą do przygotowania dokumentów programowych dla pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020;

Wpisanie się potrzeb rozwojowych gminy zapisanych w nowejStrategiiw kierunki finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wstępne założenia zasad i trybu opracowaniaStrategiizakładają opracowanie dokumentu zgodnie z zasadami:

wieloletniego planowania rozwojuuwzględniająca dotychczasowąStrategięi efekty jej realizacji, zmieniające się uwarunkowania rozwoju zewnętrzne i wewnętrzne;

spójnościzapewniającej zgodność nowejStrategiiz dokumentami strategicznymi rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pozimowe kraju, a także spójność z gminną polityką przestrzenną;

partnerstwaoznaczającą aktywną współpracę środowisk i instytucji zainteresowanych rozwojem gminy oraz władz miejskich poprzez Komisje rady Miejskiej przy określaniu celów i kierunków rozwoju gminy oraz prowadzenie konsultacji społecznych. Tylko z tak zbudowanąStrategią, będzie utożsamiać się znaczna część społeczność lokalnej, co da szansę na lepszą jej realizację przez różnych uczestników życia społeczno – gospodarczego gminy;

otwartości i przejrzystościzapewniającą mieszkańcom gminy Skępe wiedzę w zakresie sporządzanejStrategiina każdym jej etapie opracowania przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów. Szeroko prowadzone działania informacyjne i promocyjne będą miały na celu poszerzenie Widzy mieszkańców w zakresie potrzeby prowadzenia planowania strategicznego oraz akceptację społeczną dla przyjętych założeń rozwoju Miasta i Gminy Skępe.

Opracowanie nowejStrategiibędzie wymagało przygotowanie szczegółowego trybu, zasad i harmonogramu opracowania dokumentu z uwzględnieniem zasad współpracy z partnerami.

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski