Uchwała Nr XXIV/217/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art.XII §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz.142, zm.Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz.198) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594)uchwala się, co następuje:

§ 1.  Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności, zwane dalej „placówkami", mogą być otwierane i zamykane w dniach i godzinach ustalonych przez przedsiębiorcę w przedziale czasowym okreslonym w § 2 i § 3.

§ 2.  Placówki powinny być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 6°° a 22°°, z zastrzeżeniem § 3 i § 4.

§ 3.  W godzinach nocnych, tj. pomiędzy godzinami 22° a 6°° mogą być czynne:

1) placówki świadczące usługi hotelarskie, turystyczne, rekreacyjne oraz w zakresie organizacji przyjęć, pomoc drogowa, stacje paliw, zakłady pogrzebowe, parkingi;

2) placówki handlu detalicznego;

3) placówki gastronomiczne.

§ 4.  W okresie od maja do października zorganizowane na wolnym powietrzu przy placówkach handlowych, zakładach usługowych i gastronomicznych tzw. „ogródki" mogą funkcjonować we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6°° do 2°°.

§ 5.  Informacja o czasie pracy placówki powinna być umieszczona na drzwiach wejściowych placówki.

§ 6.  Zamykanie placówek z powodu urlopu lub remontu może nastąpić wyłącznie po umieszczeniu w widocznym miejscu stosownej informacji na 7 dni przed planownym zamknięciem z uwzględnieniem czasu zamknięcia.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skepe.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski