Uchwała Nr XXIV/218/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstapienie od przetargowego trybu jej zawarcia.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn.zm.)uchwala sie, co następuje:

§ 1.  Wyrazić zgodę na zawarcie z Panem Sławomirem Targańskim, prowadzącym działalność gospodarczą Z.P.U.H. "EMDIS", 87-630 Skępe, ul. Kujawska 2, umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Rumunki Skępskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 82/4, zgodnie z załącznikiem graficznym, na okres 11 lat tj. do dnia 31.05.2024 r oraz wyrazić zgodę na odstąpienie od przetaragowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2  pkt 9  lit. „a” ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej. W Gminie Skępe nie zostały dotychczas określone zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3  lata lub na czas nieoznaczony, a dzierżawa nieruchomości gruntowych objętych niniejszą uchwałą ma być oddana w dzierżawę na okres dłuższy niż 3  lata, na co zgodnie z brzmieniem cytowanego art. 18 ust. 2  pkt 9  lit a ustawy o samorządzie gminnym, wymagane jest upoważnienie Rady Miejskiej.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę przyległą do terenu dzierżawionego przez Pana Sławomira Targańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą Z.P.U.H. „EMDIS” 87 – 630 Skępe, ul. Kujawska 2  na okres 15 lat  do dnia 31 maja 2024 roku. Pan Sławomir Targański wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawę części działki nr ew. 82/4 położonej
w miejscowości Rumunki Skępskie. Prośbę swą motywuje zwiększeniem bezpieczeństwa osób korzystających z tego terenu. Dzierżawca w swoich zamierzeniach planuje dalsze kompleksowe zagospodarowanie tego terenu pod kątem sportowo-rekreacyjnym i hotelowo-gastronomicznym.

W związku z czym zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest jednym
z najwazniejszycgh aspektów podejmowanych działań. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski