Uchwała Nr XXIV/222/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art.6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391; zm. Dz.U. z 2012 r. poz.951, z 2013 r. poz.21)uchwala się,co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górne stawki opłat za usługi opróżniania bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w następujących wysokościach:

1) odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości (brutto) od pojemnika / worka o objętości:

a) 60 litrów (L) –  14,00 zł,

b) 80 L –  16,00 zł,

c) 110 L –  22,00 zł,

d) 120 L –  24,00 zł,

e) 240 L –  40,00 zł,

f) 1100 L – 140,00 zł;

2) odbieranie segregowanych odpadów komunalnych w wysokości (brutto) od pojemnika / worka o objętości:

a) 60 L –  10,00 zł,

b) 80 L –  12,00 zł,

c) 110 L – 14,00 zł,

d) 120 L – 16,00 zł,

e) 240 L – 24,00 zł,

f) 1100 L – 70,00 zł;

3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 30,00 zł brutto za 1 m3 odebranych nieczystości ciekłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/185/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1032).

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski