Uchwała Nr XXIV/223/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czermnie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem.

Na podstawie art. 58 i art. 59 ust. 1-6 oraz art. 61 ust.2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594)uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2013/2014  tj. z dniem 31 sierpnia 2014r. Szkoły Podstawowej w Czermnie o strukturze organizacyjnej klas I – VI w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem o strukturze organizacyjnej klas I – III.

§ 2. Obwód dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Czermnie zostanie włączony do obwodu Szkoły Podstawowej w Skępem.

§ 3. 1. Uczniom likwidowanych klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Czermnie zapewnia się kontynuację nauki w Szkole Podstawowej w Skępem oraz bezpłatny dowóz w dni nauki szkolnej.

2. W przypadku przekształcenia, o którym jest mowa w §1, uczniowie klas I – III spełniający obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Czermnie będą go spełniać w Szkole Podstawowej w Skępem Filia w Czermnie.

3. Uczniowie likwidowanych klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Czermnie będą spełniać obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Skępem.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia szkoły, a w szczególności:

1) zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły: rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Czermnie oraz Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty;

2) wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie  przekształcenia szkoły;

3) wystąpienia do związków zawodowych o wyrażenie opinii o zamiarze przekształcenia szkoły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, szkoła publiczna może być przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty.

Główną przyczyną przekształcenia szkoły jest drastyczny spadek liczby uczniów w tej szkole.

Stan liczbowy uczniów w poszczególnych klasach w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014  przedstawia poniższe zestawienie:

rok szkolny 2011/2012rok szkolny 2012/2013rok szkolny 2013/2014

- klasa I - 10 ucz.                   -  klasa I - 12 ucz.                  -  klasa I - 0 ucz.

- klasa   II    - 8 ucz.                   -  klasa   II    - 9 ucz.                   -  klasa   II   - 12 ucz.

- klasa  III    - 6 ucz.                   -  klasa  III   - 8 ucz.                    -  klasa  III  - 9 ucz.

- klasa  IV    - 6 ucz.                   -  klasa IV    - 5 ucz.                   -  klasa  IV   - 8 ucz

- klasa  V     - 7 ucz.                   -  klasa  V     - 6 ucz.                   -  klasa  V    - 5 ucz.

- klasa  VI    - 5 ucz.-  klasa VI     - 7 ucz.-  klasa  VI   - 6 ucz.

Razem:       - 42 uczniów               Razem:       - 47 uczniów                Razem:     - 40 uczniów,

a dalsze prognozy nie wskazują znaczącej tendencji wzrostowej liczby uczniów.

W związku z tak małą ilością uczniów w klasach w ww. latach szkolnych, od roku szkolnego 2011/2012 organizacja tej szkoły przewiduje nauczanie w klasach łączonych (klasa 0 z   I,  II z III,  IV z V,   klasa VI bez łączenia). Nauczanie w takich warunkach to nie tylko trudność organizacyjna dla nauczycieli ale również poważna uciążliwość dla samych uczniów. Po przekształceniu Szkoły Podstawowej w Czermnie uczniowie klas IV-VI będą mogli kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Skępem, tym samym problem nauczania w klasach łączonych dla tej grupy uczniów będzie wyeliminowany. Jednocześnie organ prowadzący zapewnia wszystkim uczniom klas IV-VI
tej szkoły bezpłatne dowożenie w dni nauki szkolnej do SP Skępe z pełną opieką podczas transportu,
a dla uczniów klas I-III SP Czermno dowożenie na warunkach dotychczasowych. Należy
tu podkreślić, że po przekształceniu szkoły uczniowie klas IV-VI będą mogli korzystać z hali sportowej, znacznie bogatszego zbioru bibliotecznego i większej ilości pomocy dydaktycznych  będących  na  wyposażeniu  SP  Skępe.

Tak mała liczba dzieci powoduje zwiększenie wydatków na oświatę, zwłaszcza na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz koszty utrzymania szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej subwencja oświatowa naliczana jest na podstawie przede wszystkim liczby uczniów uczęszczających do szkół, co oznacza, że subwencja nie zabezpiecza wydatków związanych
z całkowitym utrzymaniem szkół, a zwłaszcza tych, do których uczęszcza taka mała liczba uczniów. Gmina musi więc dokładać środki finansowe z dochodów własnych budżetu, które z roku na rok
są mniejsze.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zgodnie z art. 242 zobligowała wszystkie samorządy, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Uchwalony budżet na rok 2013 dla Gminy Skępe z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2021otrzymał z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywną opinię ale z informacją, z której wynika, że gmina musi dokonać racjonalizacji  wydatków.

W przypadku nauczycieli zatrudnionych obecnie w SP Czermno organ prowadzący gwarantuje dalsze zatrudnienie dla 3 nauczycieli w klasach I-III tej szkoły. Pozostali otrzymają należne odprawy lub skorzystają z przejścia  na  emeryturę.

Dla 2 pracowników obsługi zatrudnionych obecnie na całym etacie, dla 2 będzie propozycja dalszej pracy w tej szkole na 1 etatu.

Należy podkreślić, że ta uchwała jest tylko intencyjną i rozpoczyna dopiero proces przekształcenia
i  konieczne w tym  zakresie  uzgodnienia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski