PROTOKÓŁ NR XXIV/VI/2013

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  29 lipca 2013 roku

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1100 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem         - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Jerzy Kowalski                                  - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                              - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

<·         Pani Barbara Leśniewska                 - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

XXIV Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego, Lucjana Stroińskiego, radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu). Następnie złożył wniosek, aby wycofać z porządku obrad pkt. 14 tj. wolne wnioski i zapytania, zgodnie z prośbą zgłoszoną przez radnych. Chodziło o to, aby sesja ta została poprowadzona sprawnie i szybko z  uwagi na  trwający okres żniwny.

Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie, który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych)

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu porządku obrad sesji, który został zatwierdzony jednogłośnie  (głosowało 15 radnych).

Na Sekretarza  obrad Przewodniczący Rady  powołał  radną H. Kalinowską.

Przyjęcie protokołu Nr XXIII/VI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Do protokołu Nr XXIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 15 radnych).

Pkt. 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Miasta i Gminy Skępe

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik

Radni nie wnieśli uwag  do projektu uchwały.

Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2013 rok.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedstawiła P. Skarbnik.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Lewicki ustosunkował się do 60 tys. zł, które miały być przeznaczone w budżecie na modernizację ulicy Sosnowej. Zauważył, że względy finansowe, a mianowicie zmniejszenie środków finansowych na oświatę w  kwocie ok. 420 tys. zł.  oraz zmniejszenie dotacji od ministra finansów na ok. 315 tys. zł, zmusiły do  korekty  budżetu. Dlatego środki, które miały być przeznaczone na  modernizację zostały „wchłonięte” do ogólnego  budżetu miasta i gminy. Uważał to za sensowne. Sytuacja jednak  się zmieniła, jak doszły pieniądze z funduszu ochrony środowiska, dlatego zaproponował, że powinno powrócić się do tej inwestycji  i pieniądze te przeznaczyć na rozpoczęcie  modernizacji ulicy Sosnowej. Przypomniał, że na ostatniej komisji proponował aby środki, przeznaczyć na rozpoczęcie tej  modernizacji, lecz radni nie przychylili się do zgłoszonego wniosku, odrzucając go. Uważa, że modernizacja  tej ulicy, która jest najgorsza w mieście powinna być jeszcze w tym roku rozpoczęta  i jak najszybciej zakończona, jeśli znajdą się na tę inwestycję środki finansowe.

Burmistrz ustosunkował się do  projektu uchwały, powiedział że stoi na straży finansów miasta i gminy, bierze pod uwagę realia oraz rozpoczęte już inwestycje. Aby je zakończyć, przedstawił radzie propozycję  dołożenia pieniędzy do ulicy Sierpeckiej, aby ten najgorszy odcinek w mieście  naprawić w  pierwszej kolejności, oraz aby  zakończyć rozpoczętą budowę w Kukowie.  Są to główne przesłanki zdjęcia 60 tys. zł z  modernizacji ulicy Sosnowej.

Przewodniczący Rady uzupełnił, że zarówno zadanie pod nazwą remont ulicy Sierpeckiej jak i rozbudowa budynku w Kukowie są ujęte w budżecie od samego początku jego uchwalenia, czyli w grudniu 2012 roku. Zadanie natomiast pod nazwą ulica Sosnowa pojawiło się dopiero w trakcie po interwencjach mieszkańców dodając, iż możliwości budżetu jednak jak widać są ograniczone.

Radni nie wnieśli innych uwag  do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która   w wyniku , przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało15 radnych):

-          za przyjęciem uchwały oddano 14 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 1,

-          głosów wstrzymujących oddano 0.

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013-2030

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie  (głosowało15 radnych):

Pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta  i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMIG Krzysztof Jaworski.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady zapytał, jak długo przewidywane są prace nad tym projektem uchwały?

K. Jaworski odpowiedział, że około roku.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

W związku z  faktem iż projekt ten został zgłoszony przez grupę radnych, uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił radny J. Gołębiewski.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło do Burmistrza i Rady pismo (w załączeniu) wyrażające protest co do podjęcia tej uchwały.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Pan J. Lazar powiedział, że przebywa nad jeziorem całorocznie od kilku lat i chciałby dać pod rozwagę  radnym  przygotowany szybki projekt uchwały. Zaproponował uwzględnienie kilku okolicznych spraw, a mianowicie: zapytuje czy zostało poczynione uzgodnienie z  ochroną środowiska z uwagi na znajdujący się w sąsiedztwie park-Borek? Również chciałby poznać opinię komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Następnie poprosił o szczegóły tego projektu celem zapoznania się  z jego treścią.

Po odczytaniu projektu uchwały przez  Przewodniczącego Rady w dyskusji głos zabrali:

Pan J. Lazar powtórzył  raz jeszcze prośbę o rozważenia podjęcia takiej uchwały. Zwrócił uwagę na pływające pojemniki 1100 litrowe  w jeziorze przy pomoście, rzeźby, butelki od piwa, puszki itp. To wszystko wymaga nadzoru, i zapytuje czy wobec tego da się to objąć nadzorem? Zauważył wzmożony ruch pojazdów po dróżkach leśnych w borku, a tym samym powstające niebezpieczeństwo. Dlatego proponowałby szerszą dyskusję nad tym projektem  z udziałem służb bezpieczeństwa i porządku, ochrony środowiska i zagospodarowania jeziora, a także konsultacje z mieszkańcami zamieszkującymi nad jeziorem. Zauważył, że teren ten jest ładnie zagospodarowany, dający możliwość przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Należy jednak nie zapominać o zapewnieniu   bezpieczeństwa i porządku za który odpowiada Rada i Burmistrz. Obawia się, że dokładanie policji obowiązków doprowadzi do braku możliwości zapanowania nad tym wszystkim. Z tego co się orientuje  po rozmowie z Burmistrzem nie ma środków, aby stworzyć dodatkowe siły porządkowe tj. straże miejskie czy gminne. Również prosiłby radę o zainteresowanie się problemem turystyki, gdzie na opuszczonej „scennicy wodnej” nad jeziorem  częste są spotkania młodzieży i picie piwa oraz innych używek. Poza tym zwrócenie uwagi na wiele obiektów nie uporządkowanych przez osoby, które te obiekty kupiły. Poprosił aby nad tym zapanować i  nie podejmować za szybkich decyzji.

Przewodniczący Rady ustosunkował się do wypowiedzi Pana Lazara. Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu komisji  poza drobną korektą radni żadnych zastrzeżeń do projektu uchwały nie wnieśli. Znaczna cześć spraw omówionych przez Pana Lazara powinna być skierowana do policji.

Radny Gołębiewski powiedział, że przedkładając projekt uchwały brał pod uwagę fakt, że nad jezioro przyjeżdżają też osoby starsze, aby odpocząć. Nie zgodził się z zarzutem, że uchwała ta jest na  szybko zrobiona. Była omawiana na posiedzeniu komisji budownictwa dwa tygodnie temu, projekt uchwały był do wglądu w biurze rady, gdzie można było się z nim zapoznać. Najprościej jest powiedzieć, że każdy wandalizm w postaci wyrzucania butelek itp. można przypisać ludziom, którzy idą bawić się na „Sprężynki”. Ludzie, którzy uczestniczą w tych imprezach to nie tylko młodzież, ale ludzie dorośli. Zauważył, że na wandala nie ma reguły. Jeżeli chodzi o policję, to najlepiej jak do każdego obywatela można byłoby postawić  policjanta to wówczas wiadomo byłoby, że jest bezpiecznie, jednak takiej możliwości nie ma. Jeżeli chodzi o budynki tzw. „pustostany”, to Rada tym zajmować się nie będzie, bo to jest prywatna własność. Jedynie można zwrócić się do Burmistrza, aby wystosował pismo do właścicieli, aby zadbali o te budynki w taki sposób, aby nie zagrażały  bezpieczeństwu. Poinformowała, że uchwała ta nie dotyczy tylko samych „Sprężynek. Każdy lokal otwierany po godzinie 22 musi mieć podstawę prawną do pracy.

Pan Lech Makowski zapytał: czy jak pismo zostanie wysłane to co dalej, będzie się z nim  działo. Czy Burmistrz będzie czekał do  następnego roku, aby w dokumentach wszytko się zgadzało?

Radny Gołębiewski odpowiedział Pana Makowskiemu, że powinien wiedzieć, że najpierw jest  droga administracyjna, poza tym co do imprez, które teraz organizowane są na „Sprężynkach” nie słyszał, aby była wzywana policja, również do bijatyk czy jakiegokolwiek przejawu wandalizmu. Nie można mówić o tych imprezach w taki sposób, że są to imprezy niekulturalne.

Pan Makowski odpowiedział, że nie mówi o samych imprezach na „Sprężynkach” tylko o tym co się dzieje zaraz po tym.

Radny Gołębiewski powiedział, że dwa lata temu stworzone zostało piękne oświetlenie boisk na plaży. Oświetlenie daje taką sytuację, że nie ma zagrożenia takiego jak pobicie, napad itp. Do późnych godzin wieczornych  ludzie bawią się, piją piwo a jeszcze inni bawią sie z dziećmi na placu zabaw nad tym jeziorem i nikomu nic nie przeszkadza.

Przewodniczący Rady odniósł się do zarzutu Pana Lazara, że Rada nie interesuje się problemami turystyki.  Uchwała ta jest przejawem tego zainteresowania i uregulowania tej problematyki, która ma służyć  rozwojowi turystyki i umożliwienie ludziom wypoczynku.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów  (głosowało 14 radnych).

-          za przyjęciem uchwały oddano 10 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 0,

-          głosów wstrzymujących oddano 4.

Pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła pracownik UMIG A. Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która wwyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów (głosowało  14 radnych):

-        za przyjęciem uchwały oddano 13 głosów;

-        głosów przeciwnych oddano 0;

-        głosów wstrzymujących oddano 1.

 

Pkt. 8

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMIG Krzysztof Małkiewicz. Poinformował, iż ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie obliguje gminę, aby przy ustalaniu stawki opłat, koszty sytemu bilansowały się, czyli aby wpływy od mieszkańców pozwalały na 100% pokrycie  wydatków ponoszonych na obsługę całego systemu. Wyjaśnił, że w koszt systemu wliczone są koszty firmy, koszty obsługi administracyjnej, koszty budowy PSZOK-u (Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz koszty egzekucji wpłat. Następnie podał koszt całego systemu, który wyliczono na kwotę   934.200 zł, tj. w skali całego roku, miesięcznie wychodzi 77.850 zł. Poinformował, że z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości przy 100% wpłacie będzie kwota 43.637 zł., brakowało będzie  ok. 44 %. Dodał, że w sumie 43.637 zł mieszczą się opłaty, które wnieśli mieszkańcy opłacając nie za jeden miesiąc, a za cały kwartał, ponieważ dowody wpłat zostały rozesłane do mieszkańców nie za jeden miesiąc, a za cały kwartał i niektórzy dokonali zapłaty za cały kwartał. Powiedział, że widać jednoznacznie, że brakuje pieniędzy na zbilansowanie systemu. Dlatego przedstawił radnym kolejną uchwałę określającą wysokość nowej stawki i wybór metody w oparciu o oszacowane koszty zbilansowania się całości systemu. Poinformował, iż na komisji w dniu 25 lipca zostały przedstawione dwa projekty uchwał.  Radni wybrali metodę ustalenia opłaty od mieszkańca. Uwzględniając aspekt socjalny zróżnicowali te stawki w odniesieniu do liczby mieszkańców. Podał te stawki (w załączeniu). Stawki te powinny dać kwotę 77.143 zł opłaty, która wpłynie do budżetu. Kwota ta prawie się bilansuje z założeniami kosztu sytemu. Występuje minimalna różnica, jednak dopuszczalna.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady zapytał z czego wynika konieczność zbilansowania między wpływami  z opłaty śmieciowej, a rzeczywistymi kosztami systemu?

K. Małkiewicz odpowiedział, że zapisane jest to wprost w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości tj. koszty systemu powinny się bilansować, czyli opłaty otrzymane od mieszkańców powinny w 100 % pokryć koszty sytemu. Nie jest to wymysł Rady, tylko wynika wprost z  ustawy.

Przewodniczący Rady podkreślił, że zarabiać na tych opłatach też nie wolno.

Pan Lech Makowski skomentował, że  nad tym co Rada się napracowała to jest wszystko „na nic”. Nie wie czy to co przedstawił K. Małkiewicz było wiadomo już wcześniej czy teraz. Po pierwsze zadał pytanie dlaczego to bilansowanie o którym się mówi wypłynęło dopiero dzisiaj? Poza tym o wyborze metody i stawki nikt  z mieszkańców spółdzielni  nie wiedział, a spółdzielnia już od grudnia walczyła o te stawki. Będą się przyglądać jakimi kosztami będą obciążone spółdzielnie, co trzeba będzie zapłacić, jaka będzie różnica. Wyraził swoje obawy, że  te zbilansowanie nigdy się nie zamknie, łatwiej jest walczyć z indywidualnym mieszkańcem, a trudniej będzie w spółdzielni.

K. Małkiewicz odpowiedział, że wcześniej nie można było oszacować  kosztów systemu, gdyż najpierw trzeba było wybrać metodę, ustalić stawki i dopiero w następnej kolejności ogłosić przetarg. Ponieważ z przetargu wyszło drożej, firma przyjęła 100 zł netto na rok od ilości osób nie wynikających z deklaracji tylko zamieszkujących w danej gminie. To jest też nie porównywalne w stosunku do liczby mieszkańców. Podał, że w całej gminie Skępe jest zameldowanych 7768 mieszkańców, firma przyjęła 7590 do oszacowania systemu. Powtórzył ,że   najpierw rada była zobowiązana wybrać metodę i  ustalić stawkę, a dopiero w drugiej kolejności  ogłosić przetarg. Nikt nie wiedział jaki będzie wynik przetargu. Poprzednie stawki były brane przed przetargiem, dopiero dodając koszty obsługi systemu widać jakie są koszty rzeczywiste. Dlatego zachodzi konieczność wywołania ponownej uchwały, która zbilansuje nam cały koszt systemu. Poinformował, że na dzień dzisiejszy objętych systemem jest 6525 osób, a więc w stosunku do liczby zameldowanych mieszkańców brakuje 1243 osoby. Za pierwszym razem ustalone zostały  stawki intuicyjne.

Przewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi pana L. Makowskiego, który użył bardzo nieprzyjemnych słów, a  mianowicie, sugerując, że Rada i Urząd walczy z mieszkańcami. Wyjaśnił, że Urząd i Rada jest od przestrzegania prawa i zaspokajania potrzeb mieszkańców, a nie od walki.

Pan L. Makowski wyjaśnił, że być może w ferworze tak powiedział i przeprosił za te słowa, ale mieszkańcy spółdzielni  teraz dostaną „w głowę” po raz drugi, że o 100 % stawki opłaty śmieciowej  się podnosi.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to konsekwencja ustawy, a radni starają się aby społeczeństwo poniosło jak najmniejsze koszty tego systemu,  dzieląc je sprawiedliwie. Następnie zapytał K. Małkiewicza, czy prawdą jest, że większość gmin przyjęła jednakową opłatę od wszystkich mieszkańców.

K. Małkiewicz potwierdził, że tak. Podał, że ponad 47 % gmin w Polsce nie dokonuje różnicowania od osoby, a średnia opłata od każdego mieszkańca wynosi od 12-16 zł na każdą osobę. Przewodniczący rady dopowiedział, że to przecież ustawodawca narzucił taką kolejność czynności odwrotną, ale taka  jest wola ustawodawcy i my musimy to wypełnić.

Sołtys Orszak zapytała co z resztą kart płatności, zapłaciła tylko za lipiec , czy  oznacza to, że reszta  kart jest nieaktualna?

K. Małkiewicz odpowiedział, że mówi się o wyborze metody i ustaleniu stawki, a uchwała ta wejdzie w życie z dniem 1 października 2013 roku, więc to co zostało wysłane za lipiec, sierpień i wrzesień obowiązuje. Wyjaśnił przy okazji, iż ustalając stawki od 1 października  nie wzięto pod uwagę tego, że co miesiąc do systemu radni będą musieli „wyłuskać” 34 tys. zł brakujących środków za każdy miesiąc tj. lipiec, sierpień i wrzesień. Podkreślił, iż  kwoty ok.100 tys. zł nie uwzględniono przy ustaleniu nowej opłaty śmieciowej.

Przewodniczący Rady powiedział, że system ten dotrze się dopiero w  ciągu kilku lat.

Pan J. Lazar zapytał do jakiej kategorii zostały zakwalifikowane spółdzielnie mieszkaniowe?

K. Małkiewicz odpowiedział że ogólnie jak wszyscy.

J. Lazar wyjaśnił, że będą protesty, gdyż od grudnia rozpoczął  rozmowy z kompetentnymi osobami i  jedyną odpowiedź jaką uzyskiwał była : „…aż podpisze Prezydent RP”. Natomiast on zrobił kilka symulacji i nieprawda jest, że ustawa zakazuje symulacji.  Przed przetargiem orientacji nie zakazuje. Jego zdaniem jest to zła interpretacja ustawy. Dziwi się, że w starym systemie za kwotę 3 zł potrafiono rozliczać i firma wywożąca śmieci  nie padła. Walczono o to, aby spółdzielnia mogła zadanie wykonać w skupiskach, gdzie jest taniej, ale nie znaczy, że  spółdzielnie muszą nadrabiać koszty pozostałych. Dlatego będą sprzeciwy w imieniu spółdzielni pomimo, że cały system musi się spiąć.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby te uwagi zostały skierowane na piśmie.

K. Małkiewicz wyjaśnił, że zapomina się o samej ustawie o utrzymaniu porządku i czystości, w spółdzielni Prezes widział koszty spółdzielni mieszkaniowej przy odbiorze odpadów zmieszanych. Do tej pory mieszkańcy w starym systemie płacili za odbiór odpadów zmieszanych. Za odbiór odpadów selektywnie zmieszanych czyli odbiór szkła, plastiku mieszkańcy jak i spółdzielnie nic nie płacili. Koszty te ponosiła gmina. W systemie od 1 lipca ten obowiązek przeszedł bezpośrednio na właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w która w wyniku głosowania przyjęta została zwykła większością głosów  (głosowało 14 radnych).

-          za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 0,

-          głosów wstrzymujących oddano 3.

Pkt. 9

Projekt uchwały  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMIG  Krzysztof Małkiewicz, dodając iż w związku ze zmianą stawki musi nastąpić zmiana deklaracji. Ponadto przepisy RIO mówią, iż obowiązkiem Rady Miejskiej  jest określić wzór deklaracji, w której właściciele będą mogli składać ją z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług deklaracji elektronicznej. Poprzednia uchwala nie dawała  takiej możliwości, nie było to wymagane, po zaleceniach RIO  zostało to zmienione. Ponadto w tym nowym wzorze deklaracji nie została umieszczona stawka opłaty, wzór dzięki temu  jest bardziej elastyczny, a w przypadku zmiany stawek, nie będzie potrzeby zmiany wzoru deklaracji. Zgodnie z propozycją radnych została  umieszczona informacja na temat jaki rodzaj odpadów mieszkaniec będzie mógł dostarczyć do PSZOK-u.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny R. Szewczyk zapytał, co z tymi odpadami które należy oddać do PSZOK-u w sytuacji kiedy tego PSZOK-u jeszcze nie ma wybudowanego ? Czy  firma  z Lipna będzie odbierała te odpady na własny koszt, czy też każdy z mieszkańców będzie musiał dostarczyć te odpady do Lipna.

K. Małkiewicz wyjaśnił, że firma która obsługuje gminę czyli PUK Lipno ma w umowie zapisane, wybudowanie PSZOK-u z terminem do końca roku 2013. Odpowiadając na pytanie wyjaśnił, ze zużyty materiał (baterie, zużyty sprzęt elektroniczny itp.) można przynieś np. do urzędu lub innego punktu. Odpady wielkogabarytowe, rozbiórkowe czy zużyte opony przyjmowane są  na betoniarnię przy ul. Komunalnej w Skępem. Jeżeli chodzi o popiół to firma postara się udostępnić worki, aby był odbierany oddzielnie, a  nie  jak do tej pory jako odpad zmieszany. W chwili uruchomienia PSZOK-u każdy właściciel nieruchomości będzie mógł wszystkie te wymienione odpady nieodpłatnie, lecz swoim środkiem transportu  dostarczyć do tego punktu.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

Przewodniczący Rady poprosił o odnotowanie w protokole, iż radny W. Lewicki opuścił obrady, nie biorąc udziału w głosowaniu,  nie informując dokąd  się udaje i dlaczego.

Burmistrz wyjaśnił, że został pilnie wywołany, jak się pojawi to na pewno usprawiedliwi swoją nieobecność.

Pkt. 10

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w prawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMIG  Krzysztof Małkiewicz, dodając iż poprzednia uchwała wskazywała obowiązek uiszczania opłaty do 28 każdego miesiąca, za dany miesiąc. Obecnie wskazania RIO mówią iż opłaty muszą następować po upływie miesiąca,  do 10- każdego miesiąca. Obowiązywać będą te terminy   z dniem 1 października, jak wejdzie w życie ta uchwała., tj. za październik do 10 listopada itp., za grudzień natomiast do 31 grudnia. Ponieważ wyliczenia muszą zamknąć się w danym roku kalendarzowym. Spowoduje to sytuację taką, że w grudniu zapłacimy podwójną opłatę, natomiast w styczniu tej opłaty nie będzie. W takim zakresie została dostosowana ta uchwała do zaleceń RIO.

Radni nie wnieśli   uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta  została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

Pkt. 11

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMIG  Krzysztof Małkiewicz, dodając iż poprzednia uchwała miała zapis, iż do podjętych stawek dolicza się podatek VAT. Obecnie zgodnie z interpretacją RIO stawki musza być określane jako stawki brutto i dotyczą nieruchomości niezamieszkałych. Poza tym są to górne stawki, które firma wpisana do rejestru mająca prawo odbierania  odpadów musi przestrzegać, nie może zażądać wyższych niż określone uchwałą. Natomiast wynegocjować niższe stawki zawsze można.

Radni nie wnieśli   uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta  została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

Pkt. 12

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czermnie w Szkolę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił  Z-ca Burmistrza.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radna E. Jastrzębska wyjaśniła, że poprosiła Z-cę Burmistrza o przygotowanie uzupełnienia otrzymanych informacji. Odniosła się do uzasadnienie uchwały, w której pisze, że główną przyczyną przekształcenia szkoły w Czermnie jest drastyczny spadek uczniów. Powiedziała, że ten argument ją nie przekonuje,  bo z uzupełnionych  materiałów  wynika, że jest odwrotnie, gdzie ta ilość wzrasta. Poza tym   argument, że gmina musi dokładać środki finansowe z dochodów własnych budżetu, które z roku na rok są mniejsze, też jest do podważenia. Za każdym uczniem idzie subwencja, kwota subwencji na rok 2012 wyniosła 343.571 zł , natomiast wydatki  na rok 2012  wyniosły 612.658 , różnica zatem ok. 269 tys. zł. Jeżeli chodzi o rok 2013 to kwota subwencji minimalnie wzrosła, uczniów tez było  więcej. Kwota subwencji wyniosła 368.402 zł, budżet zatwierdzony dla tej szkoły była na  654 tys., zł,  a więc różnica to ok. 286 tys. zł. Po przedstawieniu wyliczeń zapytała, ile dokładamy z budżetu do tej szkoły ponieważ rozumie, że nie wystarczyło subwencji na to czym ta subwencja jest obwarowana, czyli wydatkami na wynagrodzenie nauczycieli?

Skarbnik wyjaśniła, że subwencja jaką otrzymujemy, jest nie tylko przeznaczana na płace i pochodne dla nauczycieli, ale i na wydatki bieżące. Minister nie przekazuje środków na wydatki majątkowe, w roku 2012 środków  tych wystarczyło. Natomiast w roku 2013  do planu jednostek omawianych dokładamy 727.188 zł. Wynika to z tego, że ogólne  plany  opiewają na kwotę  7.535.398 zł, natomiast subwencji oświatowej otrzymaliśmy 6.808.210 zł. Budżet gminy  subwencję ocenia całościowo, nie rozbijając na poszczególne szkoły. Na kwotę i na działania, na które przesyła minister na dzień 31 marca brakuje środków w wysokości 727.188 zł. Dodała, że nie dolicza się do tej kwoty oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów  i stołówki szkolnej. Do działów tych gmina musi przekazać środki z dochodów własnych. Budżet musi się zbilansować, szkoły muszą funkcjonować, dlatego też wniosek o szukanie oszczędności, na rok 2014/2015.

Z-ca Burmistrza dodał do wypowiedzi Pani Skarbnik, że dane przedstawione radnym o ilości dzieci są danymi z urzędu stanu  cywilnego, które nie można w sposób ogólny analizować. Nie wszystkie dzieci, które są w wykazie z urzędu stanu cywilnego  chodziły do tej szkoły, a wynikało to z różnych przyczyn. Nie zgodził się z tym, co powiedziała radna Jastrzębska,  że w ustawie jest napisane, iż  subwencja ma starczyć tylko na wynagrodzenie, ale jeszcze na inne rzeczy. Z jego wiedzy ma starczyć na wszystko i tak też wiele wypowiada się ekspertów.

Przewodniczący Rady potwierdził, iż faktycznie problemem małych szkół, jest to, które dzieci z wykazów urzędu stanu cywilnego faktycznie do danej szkoły uczęszczają.

Radna Jastrzębska odpowiedziała, że nie do końca przekonują ją argumenty o subwencji przeznaczonej na wszystko. Zapytała co oznacza, że gwarantuje się dalsze zatrudnienie dla 3 nauczycieli w klasach 1-3 w szkole w Czermnie. Poprawiła, że zapewne chodziło o klasę 0-3. Pisze, że pozostali nauczyciele otrzymają należne odprawy, lub skorzystają z przejścia na emeryturę. Powiedziała, że nie rozumie co oznacza 13 godzin dla trzeciego nauczyciela, gdyż do tej szkoły dojeżdżają nauczyciele specjaliści od  tj. angielskiego religii, zajęć komputerowych. Dlatego zapytała,  czy w szkole w   Czermnie  13 godzin dla tego nauczyciela będzie, który te wszystkie umiejętności będzie posiadał i będzie uczył  tych wszystkich przedmiotów. Poprosiła Z-cę Burmistrza o wyjaśnienie tych 13 godzin i 10 godzin świetlicy.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że są to wyliczenia oparte o godziny, które są przeznaczone na poszczególny poziom kształcenia. Dodatkowo w szkole Czermnie będzie świetlica, czego nie ma w szkole w Łąkiem, gdzie dzieci są od razu odwożone.  W szkole w Czermnie istnieje konieczność zapewnienia opieki  świetlicy, dlatego są takie wyliczenia. Poza tym są to zwykłe godziny przeznaczone na poszczególne stopnie.

Radna E. Jastrzębska powiedziała, że nie została przekonana taką wypowiedzią, ponieważ z informacji otrzymanej wynika, że  13  godzin w szkole w Czermnie powinny być godzinami dla jednego nauczyciela, a tak być nie może, gdyż są nauczyciele specjaliści dla poszczególnych przedmiotów. Poprosiła, aby Dyrektorka szkoły w Czermnie powiedziała jak społeczeństwo w Czermnie odnosi się do tego projektu uchwały?

Dyrektor odpowiedziała, że społeczeństwo wolałoby w takim kształcie tą szkołę  pozostawić, lecz decyzja należy do radnych.

Burmistrz także zabrał głos, powiedział, że jest samorządowcem kilka lat i kilka szkół za jego kadencji było reorganizowanych, dlatego gdyby  zapewnił, że wszyscy nauczyciele ze szkoły w Wólce i Czermnie będą mieli pracę, to nie byłoby tych wątpliwości. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że ktoś straci pracę lub będzie zmuszony odejść na emeryturę. Niestety niż demograficzny zmusił do tego, że  należy pewne decyzje podejmować. Jeżeli nie będzie reorganizacji sieci szkół, to będziemy dokładać rocznie 300 - 400 tys. zł. z budżetu, aby te szkoły utrzymać, zamiast przeznaczyć te środki  na inwestycje. Ma odwagę powiedzieć, że w takiej formie szkół w Wolce i Czermnie nie powinno się utrzymywać. Nie stać samorządu miasta i gminy Skępe, aby utrzymywać 3, 4 czy 5 osobowe klasy. Powiedział, że jest i będzie za tym, aby tę reorganizację sieci szkół w Wólce i Czermnie zacząć, utrzymując oddziały klas 0-3 w tych szkołach i  o to radnych poprosił. Uważa to za słuszne.

Radny Lewicki wrócił na obrady sesji usprawiedliwiając  swoją nieobecność, co zostało odnotowane w protokole.

Radni nie wnieśli innych   uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów  (głosowało 15 radnych).

-          za przyjęciem uchwały oddano 5 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 3,

-          głosów wstrzymujących oddano 7.

 

Pkt. 13

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza  w okresie między sesjami Rady

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

- Zgłoszonych wniosków komisji rady (3 i jednej opinii);

-        wykonania uchwał XXIII Sesji RM;

-        wydanych zarządzeń dotyczących budżetu (2);

-        odpadów komunalnych;

-        budownictwa, drogownictwa, oraz gospodarki nieruchomościami;

-        zamówień publicznych;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy oraz inwestycji;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        robót melioracyjnych;

-        wyprawki szkolnej;

-        rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzania ścieków;

Do informacji Z-ca Burmistrza  uzupełnił, że zgodnie z zapytaniem radnego Gołębiewskiego  odnośnie poprawnej formy prawnej dotyczącej wprowadzenia  zakazu połowu ryb z pomostu, zwrócił się do Rzecznika Prasowego Zarządu Głównego Związku Wędkarskiego, gdzie otrzymał odpowiedź, iż przepisy określające warunki budowy, użytkowania oraz reglamentacji dostępu do pomostu wodnego, to ustawa prawo wodne, a także stosowne przepisy KPA. Odczytał, że pomost pobudowany na gruncie publicznym i przeznaczony do celów publicznych jest  w tych warunkach przeznaczony do celu publicznego, a w tym także do powszechnego dostępu do wód m.in. do amatorskiego połowu ryb wędką. Takie  wytyczne  od rzecznika zostały przekazane do urzędu w związku z  wystosowanym zapytaniem (do wglądu).

Radny Gołębiewski podziękował za informację, zwrócił uwagę, że nie chodziło tylko o  podstawę prawną czy można łowić z brzegu, z łódki czy z  pomostu, ale  przede wszystkim chodziło o bezpieczeństwo, gdyż różne rzeczy jak już  było powiedziane na sesji  z wody się wyciąga. Ma nadzieje, że do sprawy na komisji powrócą.

Z-ca Burmistrza  powiedział, że zgadzają się z  tym, że nie powinno się  łowić ryb  z pomostu, interpretacje jednak  były różne, gdyż radny Gołębiewski proponował, aby wprowadzić zakaz,  a urząd uważał, że aby wprowadzić zakaz należy mieć podstawę prawną. Brak pewności, do tego skłonił o wystąpienia do rzecznika, który  wypowiedział się, że można łowić ryby również z pomostu. Wybrano zatem formę, aby  tabliczki, które się na pomoście pojawiły były w formie grzecznościowej, w ten sposób edukujemy ludzi nie naruszając prawa.

Radny Gołębiewski odpowiedział, że pomost wybudowany został przy plaży, zatem do celów rekreacyjnych i wszelkie punkty łowieckie powinny być oddalone od plaży. Ma nadzieje, do tematu powrócić , gdyż główną intencją jest nie zamykanie całkowicie  dla wędkarzy  połowu ryb z pomostu, tylko ograniczenie w okresie wakacyjnym.

Radny Szewczyk zapytał Burmistrza odnośnie wypowiedzi na temat poprzedniej firmy wykonującej kanalizację i osób roszczących pretensje do wynagrodzenia. Chciał się dowiedzieć na jakiej podstawie, jakie to pieniądze i czy wszyscy ci  podwykonawcy zostali rozliczeni.

Burmistrz odpowiedział, że   sprawy sądowe  nadal się toczą i są nie rozstrzygnięte, jedna z firm rości sobie  około 105 tys. zł, a druga około 230 tys. zł.

Pkt. 14

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski