Uchwała Nr XXV/224/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2013 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 596 z dnia 29.01.2013 r.) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 lutego 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 maja 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXII/198/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 lipca 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 sierpnia 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1  otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości26.665.998zł.,z tego:

1) dochody bieżące w wysokości25.487.635zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości1.178.363zł.zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.695.594 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2  otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości28.173.981., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości25.004.675 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości3.169.306zł.zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.695.594 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3."

3) § 6  otrzymuje brzmienie: ,,§ 6  Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały".

4) § 7  otrzymuje brzmienie: ,,§ 7  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.179.489 zł.,

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF".

6) § 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -179.187 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych -75.800 zł.zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

7) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10 Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok:

1) wpływy w wysokości29.845 zł.,

2) wydatki w wysokości29.845 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8) § 12 otrzymuje brzmienie: ,,§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.179.489 zł.,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę600.000 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o kwotę 70.866 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3  września 2013 r. Nr WFB.I.3120.56.2013 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2040 /+/ 34.466 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna''.

2) Zwiększa się plan po stronie dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.54.2013 przyznającą dotację celową w dziale 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 2030 /+/ 21.076 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

3) Zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/7g/BKU/13 w dziale 758 „Różne rozliczenia'' rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" § 2920 /+/ 15.400 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

4) Urealnia się plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:

- dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna'' § 0750 /+/ 500 zł.,

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” § 0920 /+/ 1  zł.,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0920 /+/ 10 zł.,

- dział 750 rozdział 75075 "Promocja jednostek samorzątu terytorialnego" § 0830 /+/ 120 zł.,

- dział 756 rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" § 0910 /+/ 2.500 zł.,

- dział 756 rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" § 0360 /-/ 34.435 zł. i § 0910 /+/ 1.000 zł.,

- dział 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0490 /+/ 16.000 zł.

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0920 /+/ 1.000 zł.,

- dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” § 0830 /+/ 12.000 zł., § 0870 /+/ 1.200 zł.
i § 0920 /+/ 10 zł.,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność" § 0830 /+/ 18 zł.

Wydatki zwiększenie o kwotę 70.866 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3  września 2013 r. Nr WFB.I.3120.56.2013 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 3260 /+/ 34.466 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Środki finansowe zostaną przekazane poniższym jednostkom oświatowym:

- Szkoła Podstawowa w Skępem - 23.414 zł.,

- Szkoła Podstawowa w Wólce - 2.642 zł.,

- Szkoła Podstawowa w Czermnie - 2.542 zł.,

- Zespół Szkół w Skępem - 5.868 zł.

2) Zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Skępem zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/7g/BKU/13 w dziale 801 „Oświata i wychowanie'' rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" § 4270 /+/ 15.400 zł. z przeznaczeniem na remont dachu.

3) Urealnia się plan finansowy wydatków na wiosek Dyrektorów Szkół i Gimnazjum w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem - /±/ 22.532 zł.,

- Szkoła Podstawowa w Wólce - /±/ 800 zł.,

- Szkoła Podstawowa w Czermnie - /±/ 1.265 zł.,

- Gimnazjum im. „Kościeleckich w Skępem” - /±/ 41.642 zł.

4) Zapewnia się środki finansowe w planie wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
w Skępem w dziale 750 rozdział 75023 „Administracja publiczna'' § 4410 /-/ 300 zł. i § 4420 /+/ 300 zł. na udział dwóch pracowników w szkoleniu zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza w Brukseli.

Urealnia sie plan finansowy wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem o kwotę /+/ 1.711 zł. i /-/ 1.211 zł. co spowodowane jest, iż planując budżet na 2013 r. nie uwzględniono wszystkich potrzeb.

Zwiększenie środków w rozdziałach: 85206 "Wspieranie rodziny'' i 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia a funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego'' w § 4110 i § 4120 spowodowane jest zwiększeniem składek społecznych od świadczeniobiorców - zgodnie z załącznikiem Nr 3, oraz kosztami związanymi z podejmowaniem dzialań wobec dłużnika alimentacyjnego z usyskanych dochodów od tegoż dłużnika.

5) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4  „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku'' pomiędzy rozdziałami: rozdział 80104 „Przedszkola'' zastępuje się na rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego''.

6) Urealnia się załącznik Nr 5  "Zadania inwestycyjne w 2013 r." w następujący sposób:

a)  wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Płockiej, Bagiennej, Kwiatowej” /+/ 16.000 zł.,

b) zmienia się nazwy niżej podanych zadan iwestycyjnych pn.:

- było: „Zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych baz danych'' jest: „Zakup zapory sieciowej typu UTM''.

- było: „Zakup samochodu bojowego dla OSP Skępe'' jest: „Zakup ciężkiego samochodu dla OSP Skępe''.

Pozostałe parametry w załączniku ”Zadania inwestycyjne w 2013 r.” nie ulegają zmianie.

7) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6  „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospdarka odpadami” § 4300 /-/ 2.583 zł. i § 4390 /+/ 2.583 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów

- przeciw uchwale oddano 0 głosów

- wstrzymujących się głosów - 1.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski