Uchwała Nr XXV/225/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6  , art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pźn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8  i art. 122 ust. 2  i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/179/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013–2030 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 lutego 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXI/188/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXIII/203/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXIV/215/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1  otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1  do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2  otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2  do niniejszej uchwały.

3) § 3  ust. 1  otrzymuje brzmienie: ''§ 3  ust. 1  Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2  do niniejszej Uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

W uchwale Nr XIX/179/2012 Rady Miejskiej w Skępem a dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2013 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów, wydatków oraz zadłużenia (załącznik nr 1).

Natomiast w załączniku Nr 2  urealnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 poprzez dodanie nowego zadania inwestycyjnego pn. ''Budowa sieci wodociągowej na ul. Płockiej, Bagiennej i Kwiatowej''. Prognozowany koszt zadania to 61.700 zł., realizacja w ciągu dwóch lat: w 2013 r.-16.000 zł. i w 2014 r. - 45.700 zł.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów - 0.