Uchwała Nr XXV/226/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Skępem".

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9  lit. c, art. 7  ust. 1  pkt 3  oraz art. 58 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1  pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 400.000 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ''Zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Skępem''.

§ 2. Na zabezpieczenie pożyczki proponuję się: zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco).

§ 3. Zobowiązanie określone w § 1  zostanie w całości pokryte z dochodów własnych gminy zabezpieczonych w budżecie.

§ 4. Ustala się okresy spłat pożyczki w następujących wysokościach w latach:

- 2014 r. - 10.000 zł.

- 2015 r. - 10.000 zł.,

- 2016 r. - 53.333 zł.,

- 2017 r. - 103.333 zł.,

- 2018 r. - 103.334 zł.,

- 2019 r. - 120.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczkę w wysokości 400.000 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: ''Zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Skępem''.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, którą otrzymać można na zasadach preferencyjnych (niskie oprocentowanie) stanowić będzie podstawę właściwej realizacji zadania. Pożyczka jest uwzględniona w deficycie budżetowym na rok 2013.

Wobec powyższego wywołanie uchwały jest zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów - 0.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski