Uchwała Nr XXV/228/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z póxn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267)uchwala się, co następuje:

§ 1.  Po rozpatrzeniu skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Rada Miejska w Skępem uznaje wniosek za bezzasadny z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały, poprzez jej doręczenie skarżącemu, powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem, zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz
z załącznikiem.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

W dniu 10 lipca 2013 r.  Pan Roman Obarowski zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Lipnie z pismem dotyczącym skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Ponieważ w/w sprawa nie należy do właściwości miejscowej w/w urzędu, pismo to zostało przekazane wg właściwości do Rady Miejskiej w Skępem.

W dniu 03 września 2013 r. członkowie komisji rewizyjnej odbyli wizję w terenie gdzie zostały wysłuchane zarzuty Pana Roman Obarowskiego, następnie w dniu 09 września 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej celem dalszego rozpoznania skargi i zajęcia stanowiska dla podjęcia stosownej uchwały.

Komisja zauważyła co następuje:

Dokumentacja techniczna na budowę wodociągu wraz z przyłączami obiektowymi w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec została opracowana w 2011 roku. W w/w dokumentacji nieruchomość Pana Obarowskiego została ujęta do podłączenia do wspólnej sieci wodociągowej o czym Pan Obarowski był informowany. Ponadto ustalono, iż  rozstrzygniecie przetargu przewiduje się w pierwszym kwartale 2014 roku, natomiast rozpoczęcie inwestycji w drugim kwartale 2014 roku.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna na odbytym posiedzeniu wypracowała wniosek o uznaniu skargi za bezzasadną, dodając iż podłączenie nieruchomości Pana Romana Obarowskiego  do sieci wodociągowej nastąpi po wykonaniu prac inwestycyjnych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski