PROTOKÓŁ NR XXV/VI/2013

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  20 września 2013 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem               - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                                    - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Jerzy Kowalski                                        - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                                   - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pani Barbara Leśniewska                      - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

XXV Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych powiatowych: Piotra Wojciechowskiego, radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 11 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli innych uwag do projektu porządku obrad sesji, który został zatwierdzony jednogłośnie  (głosowało 11 radnych).

 

Przyjęcie protokołu Nr XXIV/VI/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku

 

Do protokołu Nr XXIV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Wybór sekretarza obrad

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Jarosława Gołębiewskiego.

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Skępe

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny J. Gołębiewski wyjaśnił, iż zgodnie z tym co powiedział na komisji, zadając pytania nt. zakupu zapory sieciowej typu UTM i w związku z otrzymaną odpowiedzią na to pytanie, informuje  iż podana informacja nt. zakupu tego urządzenia jest nieprawdziwa, gdyż to urządzenie nie przechowuje danych, tylko zabezpiecza przed atakami z sieci internetowej. Poprosił o wyjaśnienie tego punktu.

Burmistrz odpowiedział, że wyjaśnienie zostało przygotowane przez pracownika merytorycznego  dodając, iż jest to potrzebne, aby zabezpieczyć system z zewnątrz, aby żadna  informacja nie uciekała na zewnątrz. Przypomniał sytuację kiedy to urząd został oskarżony o to, iż jakoby jakaś informacja miał wyjść z urzędu. Było to oczywiście nieprawdą, ale przysporzyło wielu nieprzyjemności. W tej chwili będzie można bardzo łatwo takie rzeczy  sprawdzić. Powtórzył, iż chodzi  o zabezpieczeniem przed dostępem z zewnątrz jak i wypływaniem danych do sieci. Uważa, że takie urządzenie jest bardzo potrzebne. Dodał, że prawdą jest też to, że można sprawdzić, ile dany pracownik pracuje na komputerze, ale głównym celem jest zabezpieczenie danych urzędu, jak i również przesłania danych z urzędu, gdyż to urządzenie automatycznie zablokuje taką czynność.

Radny Gołębiewski powiedział, że szkoda iż takich informacji radni nie mieli wcześniej, bo nie byłoby potrzeby dyskutowania nad tym w tej chwili. Zadał pytanie kolejne, jeżeli do tej pory pracownicy korzystają z Internetu, to w jaki sposób dane w sieci urzędu  są zabezpieczone, skro nie wiadomo kto, ile, kiedy i gdzie korzysta z Internetu. Wiec w  jaki sposób można skontrolować danego pracownika.

Burmistrz odpowiedział,  że są zabezpieczenia wraz z bazą danych i wszystko jest zarejestrowane oraz  w odpowiedni sposób przechowywane.

Radny Gołębiewski powiedział, iż nasuwa mu się myśl taka:  w jaki sposób nadzoruje Burmistrz pracę pracowników skoro jest niezbędne urządzenie, aby móc cokolwiek sprawdzić co dany pracownik w danej chwili  robi? Jest napisane, wyraźnie  w wyjaśnieniu  otrzymanym od  pracownika merytorycznego, iż  pozwala  to urządzenie na wykrycie ataków ale i pozwala na sprawdzanie co dany pracownik w danej chwili robi i z jakiej sieci korzysta w danym momencie. Chciałby się dowiedzieć w jaki sposób do dnia dzisiejszego kontrolowana jest praca pracowników  urzędzie, skoro zakup tego urządzenia jest niezbędny.

Z-ca Burmistrza ustosunkował się o tematu, powiedział, że żyjemy w świecie wirtualnym, idziemy z postępem a urządzenia, które zostały zakupione jak i programy czy komputery zużywają się. Powstają nowe oprogramowania  i sposoby dotarcia do baz danych. Musimy dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości, upływu czas i potrzeb w tym zakresie. Komputerów przybywa jak i  programów, którymi się posługujemy. Jeżeli chodzi o kontrolę jaka teraz funkcjonuje to odpowiedział, iż są zabezpieczenia i blokady wprowadzone oraz jest również serwerownia z której można w każdej chwili sprawdzić gdzie były połączenia i i na jakich stronach komputery się poruszały. W aktualnych czasach jest to normą i nie powinniśmy się zastanawiać czy dane urządzenia ma jeszcze dodatkową funkcję, musimy się dostosowywać do zmieniającej rzeczywistości i zabezpieczać dane. Musimy dbać o bezpieczeństwo zarówno osób, którzy są  interesantami urzędu jak i pracowników.

Radny Gołębiewski następnie poprosił o wytłumaczeni uzasadniania w pkt. 4 odnośnie zapewnienia środków dla budżetu MGOPS.

Kierownik MGOPS Ewa Wojciechowska wyjaśniła, że chodzi tu o niewielkie kwoty, które dotyczą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Są to przesunięcia, ponieważ gmina nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem tych pracowników. Są to zadania zlecone i pieniądze te pochodzą z budżetu wojewody. Wyjaśniła, iż dłużnicy wpłacają swoje należności i ustawa jest tak skonstruowana, że ośrodek wpłaca  te pieniądze do urzędu gminy, które powinny powrócić do ośrodka na obsługę tego funduszu.  Zadania te zostały powierzone ośrodkowi, który jest wykonawcą tej ustawy. Z uwagi jednak na brak ścisłego urealnienia,  oraz tego że wróciła pracownica z urlopu wychowawczego i zarobki są niewielkie, wystąpiła o niewielką kwotę urealnienia budżetu, który wciąż jest elastyczny.

Radny Gołębiewski odpowiedział, iż rozumie to tak, że pracownicy obsługujący fundusz alimentacyjny nie generuje kosztów dla urzędu.

Potwierdziła, to kierownik, dodając iż wynagrodzenie to pochodzi z zadania zleconego gminie, gdzie  w 100 % zwraca to fundusz wojewódzki.

Burmistrz uzupełnił, że radny Gołębiewski na posiedzeniu komisji nie zgodził się z tym, że doszedł jeszcze jeden pracownik do pracy w  MGOPS, a on precyzyjnie tego nie potrafił wyjaśnić, dlatego dzisiaj wobec wszystkich wyjaśnienia tego dokonała Pani Kierownik MGOPS. Zrobił natomiast  jeden wyjątek i pozwolił na pozostawienie pracownika na etacie, który był na zastępstwo zatrudniony.

Kierownik MGOPS potwierdziła to, że z  Burmistrzem uzgodniła, oczywiście zachowując wszystkie wymagane procedury dotyczące naboru pracownika na stanowisko urzędnicze. Według Kierownik słusznie osoba ta,  która była na zastępstwie  została zatrudniona, gdyż zadania, które realizuje  są bardzo trudne, wymagające wielu procedur przy dłużnikach alimentacyjnych. Poza tym, aby móc te zadania dobrze realizować musi to być osoba kompetentna, przeszkolona  i przygotowana. Są  dlatego dwie osoby na tym funduszu, aby móc również się w razie nieobecności   zastępować.

Burmistrz dodał, że również chodzi o to, aby poprawić ściągalność f. alimentacyjnego.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów  (głosowało 11 radnych).

-          za przyjęciem uchwały oddano 10 głosów,

-          głosów przeciwnych oddano 0,

-          głosów wstrzymujących oddano 1.

 

Po głosowaniu Przewodniczący Rady poinformował, że pracownik MGOPS wnioskował o kilka minut, wobec czego poprosił go o zabranie głosu.

Pracownik MGOPS przedstawił się, wyjaśniając, że jest Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziała przemocy działającego na terenie naszej gminy. Zespól ten został powołany przez Burmistrza w 2011 roku, a on  pełni  tą funkcje  od 2013 roku. Poinformował, że przepisy o przeciwdziałaniu przemocy zmieniły się, do tej pory były niebieskie karty, które prowadziła policja. W tej chwili w zespole tym skupiają się przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, policji oraz sądu. Razem realizują  procedury niebieskiej kart, dzięki czemu działania te mają  się usprawnić i rzeczywiście tak się dzieje. Dodatkową funkcją tego zespołu jest działalność profilaktyczna, gdzie w ramach tej działalności rozdał wszystkim radny ulotki (w załączeniu), które mogą być przekazane ofiarom przemocy. Poprosił  radnych o rozpropagowanie, aby dotarły te informacje do szerszej społeczności.

Radny W. Jankowski zapytał, czy są to właśnie niebieskie karty, i czy mając taką kartę to należy bardziej na taką osobę uważać, która jest np. pod wpływem alkoholu.

Pracownik MGOPS wyjaśnił, że są to ulotki dla ofiar przemocy, a niebieskie karty realizowane są dla ofiar przemocy, gdzie przyjęty jest w takiej karcie cały plan działania  dla tych jednostek skupionych w tym zespole. Są to np. wzmożone patrole przez policję w danej rodzinie, dodatkowy wgląd w sytuację rodziny przez pracownika socjalnego, a dzieci w szkole otrzymują dodatkowe wsparcie od pedagoga. Problem ten jest raczej intymny, gdyż te ofiary przemocy często nie mają się do kogo zwrócić. Na zasadzie tego, abyśmy byli świadomi,  że problemem jest tzw. cicha przemoc, można tym osobom pomóc poprzez zapoznanie się z instrukcją zawarta w tej ulotce, bądź poprzez przekazanie ulotki właśnie takiej osobie potrzebującej  wsparcia.

Kierownik dopowiedziała, że niebieskie karty do tej pory wypełniała policja i pracownik pomocy społecznej,  teraz może wypełniać je również szkoła oraz  pracownicy służby zdrowia. Zakres  wypełniania przez osoby został rozszerzony. Poza tym niebieskie karty wypełnia się  ofiarom przemocy, jak i również dla sprawców przemocy, dla których jest przygotowany program jej przeciwdziałania.

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i gminy Skępe  na lata 2013-2030.

Uzasadnieni projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła P. Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag  do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która   w wyniku, przyjęta została  jednogłośnie  (głosowało 11 radnych)

 

Pkt. 4

 Projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężarowego samochodu dla OSP w Skępem.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła P. Skarbnik (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 11 radnych):

 

Pkt. 5

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uzasadnieni projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła P. Skarbnik.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady zapytał, czy zaciągniecie tego kredytu było przewidziane w projekcie budżetu, który został przez radnych uchwalony.

Skarbnik odpowiedziała, że tak, w deficycie budżetu na rok 2013 jest ten kredyt wpisany w zadaniach inwestycyjnych.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Targański  (w załączeniu).

Radni nie wnieśli   uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 11 radnych).

 

Pkt. 7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za I półrocze 2013 roku.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe  szczegółowo przedstawił Burmistrz (w załączeniu).

Po przedstawionej informacji Przewodniczący RM zapoznał zebranych z uchwałą nr 14/2013 Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii (pozytywnej) o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za I półrocze   2013 r. (w załączeniu).  Przewodniczący podkreślił, iż i RIO wzywa nas do prowadzenia ostrożnej polityki finansowej, pilnowania zarówno dochodów jak i wydatków, aby nie wpaść w pułapkę związaną z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radny M. Weber zapytał o bieżące utrzymanie sprzętu będącego w  dyspozycji urzędu miasta. Analizując koszty jakie zostały poniesione na dane pojazdy stwierdził, iż są wstrząsające. Podał, że na autobus   za pół roku  wydano na paliwo 23 tys. zł, koszty jego utrzymania wyniosły 13.500 zł., drugi autobus koszty 41 tys. zł, na w tym paliwo  29 tys., samochód Volkswagen paliwo kosztowało 3 tys.  koszty natomiast wyniosły 10 tys. zł, ciągnik, paliwo kosztowało 8.500 zł  natomiast koszty utrzymania wyniosły 17 tys. zł. Zapytał, czy  warto taki sprzęt utrzymywać,

W uzupełnieniu Przewodniczący Rady dodał, że przy sprawozdaniu za rok 2012  brakowało w wykazie pojazdów,  trzech pojazdów będących własnością gminy, tj. Citroena Berlingo, Skody Octavii oraz Volkswagena Transportera. Zostały dane te  uzupełnione w późniejszym czasie. Następnie zapoznał radnych z tymi danymi ( w załączeniu).

Burmistrz ustosunkował się do tego tematu, odpowiedział, że sprzęt mamy taki jaki mamy, samochody są  stare i wymagają remontu, a ciągniki są eksploatowane non stop. Dzięki temu, że mamy w gminie fachowców możemy sami je wyremontować, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Poza tym, jeden z ciągników jest awaryjny z uwagi na wiek, niestety w budżecie nie ma pieniędzy, aby zakupić nowy sprzęt. Przypomniał, ze jeden z autobusów został wystawiony na sprzedaż, gdyż na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego się popsuł i nie nadawał się, aby dalej był wykorzystywany. Powiedział, że każdy zdaje sobie sprawę jakimi drogami ten autobus się poruszał, dlatego te ciągniki, samochody czy autobusy się niszczą. Zrezygnowano z naprawy tego autobusu, będziemy chcieli powtórzyć próbę sprzedaży, aby  się go pozbyć.

Radny Weber zauważył, że jest to dopiero półrocze, do porównania podał, że drugi autobus nic mniej nie kosztował, zapytał czy jest sens trzymać taki sprzęt, korzystniej byłoby zapewne wynająć

Przewodniczący Rady natomiast zauważył, że jest bardzo dużo samochodów i czy potrzeba, tyle ich utrzymywać.

 

Pkt. 13

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza  w okresie między sesjami Rady

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

- zgłoszonych wniosków komisji rady (2);

wykonania uchwał XXIV Sesji RM;

wydanych zarządzeń dotyczących budżetu (2);

promocji zdrowia-badań profilaktycznych oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

odpadów komunalnych;

budownictwa, drogownictwa, oraz gospodarki nieruchomościami;

zamówień publicznych;

projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy oraz inwestycji;

prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

robót melioracyjnych;

rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzania ścieków;

Wyjaśnił, że wszelkie wnioski wypływające z rady przekazuje pracownikom merytorycznym,  poprosił, aby z konkretnymi  sprawami nie czekać do posiedzenia komisji, np. sprawy związane z biuletynem informacji publicznej, tylko uwagi bezpośrednio przekazać do urzędu,  będzie sprawniej to  korygować. Wyjaśnił, że BIP służy, aby najistotniejsze sprawy podawać, natomiast każde inne sugestie są oczywiście też przyjmowane. Wyjaśnił, że nie- prawdą jest że na BIP-ie nie ma organizacji i stanowisk. Radnemu, który to zarzucał, zostało udowodnione, że są wszystkie stanowiska wraz z określeniem, kto czym się zajmuje oraz kontakty do osób merytorycznie odpowiedzialnych za daną sprawę. Odpowiedział, również na pytanie zadanie przez radnego jaki jest wskaźnik utrzymanie pracownika w urzędzie. Otóż jeżeli chodzi o administracje poinformował, że pierwsze miejsce w naszym powiecie zajmuje gmina Wielgie jest to 9,9 %, drugi miejsce zajmuje Miasto Lipno 9,28 %,, trzecie miejsce Miasto i Gmina Skępe 9,46 %,, jeżeli chodzi o najtańsze utrzymanie. Najdroższą gminą w powiecie jest Chrostkowo, utrzymanie urzędu w gminie tej wynosi 14,36%. Podał o co było również zapytanie na komisji, że średnie zarobki bez trzynastek w urzędzie Miasta i Gminy Skępe wynoszą 2.649,53, średnie zarobki z trzynastką to 2.863,74, doliczając pensje Burmistrza, Z-cy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika to kwota ta wynosi 3.041, 90. Natomiast średnie zarobki w szkołach tj. SP w Skępem 4.299,28, SP Czermno 4.279,86, Gimnazjum 4.312,55, SP Wólka 4. 495,98, Przedszkole Publiczne w Skępem 3.961,50, Przedszkole  we Wiosce 4.160,85, MGOPS  2.788,00. Zauważył, że urząd odbiega mocno, jeżeli chodzi o zarobki. Zaprzeczył plotkom, które mówią że ma on 10 tys. zł pensji, powiedział  iż jego pensja jest najniższa  jeżeli chodzi o zarobki Wójtów i Burmistrzów w powiecie,  wynosi  8.960 zł. Dlatego poprosił, aby nie słuchać plotek i zająć się sprawami ważniejszymi dla gminy.  Również odpowiadając na pytanie radnego Webera o możliwość podłączenia go kanalizacji potwierdził, to co powiedział na komisji, że są dwie  możliwości wykonania przyłącza, a mianowicie: pierwsza polegająca na wybudowaniu dodatkowej przepompowni ścieków i  podłączenia do sieci kanalizacyjnej  na działce Pana Niździńskiego lub wybudowanie przez radnego przydomowej przepompowni, która tłoczyła by ścieki z przepompowni ścieków. Poprosił  pracownika merytorycznego M. Gabryszewskiego o szczegóły.

Inspektor M. Gabryszewski odpowiedział, że przy podłączeniu przepompowni ścieków, podłączając dwa gospodarstwa pana Webera i Państwa  Mroczkowskich koszt wyniósłby   około 100 tys. zł. Wybudowanie przez Pana Webera przydomowej oczyszczalni ścieków na własny koszt, spowodowałoby, że ścieki tłoczone byłby do ulicy Sierpeckiej, lecz przy tym wariancie powstałaby sytuacja taka że Państwo Mroczkowscy  pozostają bez możliwości podłączenia do kanalizacji. Natomiast, gdybyśmy dwa gospodarstwa chcieli podłączyć to jest kanalizacja zbiorcza i wybudowanie należy do gminy.

Burmistrza ustosunkował się do tej odpowiedzi, powiedział, że tematu tego nie zamyka, ale wybudowanie przepompowni za ok.100 tys. zł, w tej chwili jest nie realne.

Poinformował, że od października zostaną uruchomione świetlice środowiskowe, zgodnie z sugestiami rady nie będzie świetlic środowiskowych w SP w Skępem i SP w Wólce, będą natomiast w powstałych CKO. Powiedział, że wysłane zostało pismo do posła T. Lenza odnośnie prośby skierowanej do GDDKIA w Bydgoszczy, o odblokowanie możliwości zagospodarowani targowicy miejskiej położonej przy trasie krajowej nr „10”, gdyż  jest zainteresowanie tym terenem i  można byłoby teren ten zagospodarować. Jeżeli chodzi o równiarkę to będzie ona pracowała po 30 września, będzie to jednak uzależnione od pogody. Następnie przedstawił  propozycję, aby każde ze sołectw w ramach budżetu sołeckiego przeznaczało pewną kwotę na równiarkę, aby mogła  dokonać dodatkowego wyprofilowania dróg w danym sołectwie.

W uzupełnieniu Z-ca Burmistrza poinformował iż w czerwcu miało miejsce przykre zdarzenie z autobusem stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa. Podjęto natychmiast działania, gdzie zaraz na drugi dzień były kontrole wszystkich przewoźników, przy okazji złożył podziękowanie Komendantowi Policji za przychylność i dobrą współpracę. Wyjaśnił, że w tym tygodniu odbyły się kolejne kontrole zapobiegawcze wszystkich przewoźników i autobusów. Uczula przewoźników, aby dbali o sprzęt i bezpieczeństwo przewożonych dzieci, ponieważ te kontrole będą się powtarzać, nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tych, którzy będą narażać na niebezpieczeństwo przewożących. Następnie powiedział, że na początku września odbyło się Walne Zgromadzenie Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza.  Przypomniał, że zostało ono zarejestrowane w lipcu, a rada podjęła uchwałę  o przystąpieniu MiG Skępe do tego Stowarzyszenia. Poinformował, że są realizowane dwa programy szkoleniowe krajowe i zagraniczne dla radnych i pracowników samorządowych. Wytypowano dwóch pracowników samorządowych oraz zgłoszono dwóch radnych do udziału w szkoleniach, które odbędą się Brukseli. Z urzędu Burmistrz wytypował Pana K. Jaworskiego i Panią A. Skowrońską. Z rady przewodniczący Rady wytypował siebie i Panią Wiceprzewodniczącą. Szkolenia te odbędą się w październiku i w listopadzie, z tych osób wytypowanych pewność co do szkolenia ma jeden pracownik i jeden radny. Jednostek samorządowych do stowarzyszenia przybywa i w momencie kiedy będą wolne miejsce te kolejne osoby maja szansę udać się na te trzydniowe szkolenia do Brukseli. Realizowany będzie także program stażowy, gdzie każda jednostka będzie miała prawo wytypowania jednego stażysty na dwa miesiące na staż w Brukseli. Powiedział również, że na etapie tworzenia strategii województwa były przygotowywane projekty kluczowe, które do 2020 roku samorząd województwa chciał realizować. Wśród tych projektów kluczowych była modernizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Toruń-Lipno. Burmistrz wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego, aby ta modernizacja linii nie kończyła się Lipnie, powinna być również zmodernizowana do Skępego. W dniu 18 września wpłynęła odpowiedź, iż wniosek ten został uwzględniony(w załączeniu). Poinformował, że w dniu 21 września będzie zaplanowana wycieczka dzieci z miejscowości Wioska w naszej gminie do miejscowości Wioska w gminie Rakowienice, w ramach Dni Wiosek. Odbyły się dwa razy takie dni teraz są trzecie. Miesiąc  temu w naszej gminie był sołtys z tamtej miejscowości Pan Bogdan Szulc, który zaprosił nasze dzieci na tą  wycieczkę. Ponieważ koszty ponoszone są przez organizatorów, ma nadzieję, że w przyszłym roku jak budżet na to pozwoli, będziemy mogli naszych partnerów także  odprosić. Przedstawił, iż Cezary Jaks po raz drugi reprezentował Miasto i Gminę Skępe w VIII Międzynarodowych Sportowych Mistrzostwach Polski dla pracowników samorządowych, radnych i parlamentarzystów w Gorlicach. Nasz reprezentant  zajął 9 miejsce w tych zawodach.  Przypomniał, że do dnia dzisiejszego był termin nadsyłania wniosków odnośnie uczniów szczególnie uzdolnionych. Na koniec poinformował, że są prowadzone na jeziorach skępskich badania  po kątem ewentualnej przyszłej rekultywacji jezior. W miesiącu sierpniu naukowcy z Olsztyna byli w Skępem dwukrotnie, prace badawcze pobierania próbek z jezior dobiegają końca. Ma nadzieje, że praca  analityczna nie przyniesie zbyt wielu niespodzianek i jak będzie operat wodny i jeziora zostaną przebadane uda się doprowadzić te jeziora do  stanu używalności.

Do wystąpienia Burmistrza odnieśli się;

Przewodniczący Rady poprosił, aby do Biura Rady dostarczyć terminarz zebrań sołeckich, ponieważ z tego co mu wiadomo takie zebrania już dawno się odbywają, a radni takiego terminarzu jeszcze nie otrzymali. Następnie przypomniał co Burmistrz powiedział o odszkodowaniach dla podwykonawców wykonujących roboty kanalizacyjne, otóż  cześć tych żądań określał kiedyś Burmistrz jako „śmieszne”, których żaden sąd nie uzna za zasadne. Okazało się, że jedne po drugim są uznawane za zasadne. Gmina traci pieniądze i wcale do śmiechu nam nie jest z tego powodu.

Radny M. Weber odniósł się do kanalizacji, która dotyczy jego i Pani Mroczyńskiej. Powiedział, że w całej mierze wina jest projektanta i urzędu. Radny osobiście zaznaczał projektantowi jakie media są w gruncie jego działki, przez środek działki idzie 15 tys. kw. kabel, gdzie na żadnej mapie posiadające przez projektanta nie był wykazany. Odznaczył to w swoim zeszycie i miało być to uwzględnione, a podłączenie miało być od drugiej strony wykonane Teraz Burmistrz sugeruje, iż najlepiej jakby radny sam na własny koszt wykonał tę inwestycję. Nie wie jak do tego tematu ma podejść, bo około roku przedstawiał problem i nic dalej się w tym temacie nie ruszyło, mimo że wyraził zgodę, aby swoją część działki przeznaczyć na planowaną oczyszczalnię.

Burmistrz ustosunkował się do tematów, najpierw przeprosił za niedostarczony harmonogram powiedział, że w poniedziałek ten harmonogram Przewodniczący będzie miał u siebie w Biurze Rady na biurku. Jeżeli chodzi o kary dla podwykonawców wykonujących roboty kanalizacyjne, powiedział, że przykro jest  że firmy ze Skępego nie otrzymały należności, lecz potwierdzi to, że powiedział iż jedyna drogą możliwą do odzyskania tych pieniędzy  jest droga sądowa .Natomiast jeżeli chodzi o kanalizację u pana Webera, to wyjaśnił, że nigdy nie sugerował, aby radny wykonał tą inwestycję za własne pieniądze, przedstawił tylko jakie są dwie możliwości, a temat nie jest zamknięty. Poruszył również temat, który był omawiany na komisji, gdzie część radnych chciała, aby oddawać odcinkami kanalizację i dokonywać od razu podłączeń. Sugerował wówczas aby skorzystać z nowego programu w ramach NFOŚ , który pozwoliłby na wykonanie przyłączy z tego funduszy, gdyż pokrywa 100 % kosztów. Na dzień dzisiejszy okazuje się, że jest tak, iż  zmieniły się zasady dofinansowania, gdzie gmina musi dołożyć 20 % środków własnych, 40 % fundusz i 40 % pożyczka. Dlatego, mimo że był zwolennikiem tego pomysłu, po zorientowaniu się w sytuacji w naszym kraju, że środki na to dofinansowanie mogą być jeszcze mniejsze, wycofuje się z tego pomysłu, ze względów finansowania tego zadania, które nie będzie na takim stopniu na jaki liczyliśmy, czyli 100 procentowy. Oświadcza jak tylko będzie kanalizacja gotowa poinformuje  wszystkich odbiorców, aby na własny koszt dokonywali przyłączeń, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z  urzędem.

Radny Szewczyk zapytał, czy na zebraniach sołeckich, które się w naszej gminie odbywają Burmistrz porusza temat konserwacji dróg, które są już  utwardzone. Często na tych drogach tworzą się wyrwy, które należałby zakonserwować.  Poprosił, aby na zebraniach sołeckich temat  ten poruszyć, bo są z tym związane koszty i może któreś z sołectw w ramach f. sołeckiego przeznaczy część pieniędzy na konserwację. Powiedział, że rozmawiano na ostatnim posiedzeniu komisji  na temat  kanalizacji i radny Gołębiewski podał Burmistrzowi art. 124 Prawa budowlanego, który mówi o tym, że  można  zwrócić się do Starosty o wyrażenie zgody na wejście na grunt prywatny w celu  wykonania  robót. Mówi o tym dlatego, że jest problem z kanalizacją - tam gdzie jest kilku właścicieli działek. Zastosowanie tego artykułu pomoże zrealizować  to zadanie w tych przypadkach po niższych kosztach. Poruszył temat odnośnie przejścia przez krajową „10”. Poinformował, że odbyło się spotkanie w którym uczestniczył. GDDKiA  idzie na rękę urzędowi, jednak chciałby dowiedzieć się co dalej z tym tematem, bo mieszkańcy zapewne też są ciekawi.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że radny doskonale wie na jakiej zasadzie będzie budowany chodnik, który pozwoli na przejście przez krajową „10”. Poinformował, że można będzie podjąć działania dopiero na etapie projektowania budżetu w tym roku, a w przyszłym roku korzystając z przychylności Generalnej Dyrekcji oraz wsparcia posła T. Lenza, za co bardzo podziękował, będzie można podjąć próbę wspólnego realizowania tego zamierzenia. Ponieważ dopiero po wybudowaniu łącznika łączącego wszystkie drogi  dochodzące do krajowej „10” na odcinku

Radny R. Szewczyk  odpowiedział że wlanie tego oczekiwał od Burmistrza i Z-cy Burmistrza, że publicznie wyjaśnią, iż w tym roku nie ma pieniędzy na ten projekt oraz na robociznę tego chodnika. Temat ten będzie realizowany natomiast w przyszłym roku.

Burmistrz ustosunkował się również do wywołanego tematu, ponieważ zadań na przyszły rok będzie bardzo dużo, dlatego przedstawi radnym propozycje i najgorsze zadanie jakie będzie przed radnymi i burmistrzem to takie, aby wybrać te zadania, na ile pozwoli budżet.

Z-ca Burmistrza uzupełnił swoją wypowiedź, iż gminę jak i GDDKiA obligują  określone przepisy, ponieważ mamy zamiar wybudować chodnik nie na naszym terenie, to budowa poza pasem drogowym zmusiła gminę do wykupu gruntu.  Poinformował, iż w  szczególnych warunkach można pobudować w pasie drogowym, jednak potrzebne jest przejście określonej procedury, poprzez uzyskanie wymaganych uzgodnień.

Radny Lewicki odniósł się  odnośnie typowania kandydatów do wyjazdu do Brukseli, poinformował, że jego klub złożył kandydaturę do Przewodniczącego Rady, niestety Przewodniczący swoim głosem bezprawnym zgłosił kandydaturę swoją i Wiceprzewodniczącej. Poprosił o wyjaśnienie radzie, dlaczego tak postąpił w jego ocenie bezprawnie.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Lewickiego dlaczego decyzję o wyborze kandydatów  nazywa bezprawną?

Radny Lewicki odpowiedział, że Przewodniczący Rady nie ma kompetencji do zgłoszenia.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że o wytypowanie kandydatów poprosił Z- ca Burmistrza, więc to uczynił.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że jeżeli chodzi o typowanie kandydatów do wyjazdu to Stowarzyszenie na Walnym Zgromadzeniu nie wyznaczyło żadnej procedury, tak naprawdę delegację kandydatowi z ramienia rady podpisuje Przewodniczący Rady, i w gestii Przewodniczącego Rady było podjęcie decyzji.

Radny Gołębiewski poprosił, aby projekty uchwał były zamieszczane na stronie internetowej, aby mieszkańcy za pośrednictwem Internetu mogli się z nimi zapoznać i jak kogo interesuje mogli przyjść na sesje dotyczącą danego tematu. Poprosił, również, aby na najbliższym posiedzeniu komisji podjąć temat podłączenia się do kanalizacji, ustalić warunki, kryteria, specyfikację techniczną. Poprosił o przygotowanie tych informacji na najbliższe posiedzenie komisji.

Radny Targański zapytał, dlaczego tak długo trwa naprawa ulicy Sierpeckiej, budżet został uchwalony na początku roku, było 140 tys. przeznaczone na ulicę Sierpecką, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu na poziomie dróg gminnych to  jest 17 %, a wiec bardzo niskie. Zapytał dlaczego nie można było wykonać tej naprawy w lato, a nie czekać do opadów deszczu, aby w takich warunkach realizować tą inwestycję. Dodał, że kanalizacja była skończona w zeszłym roku, a więc można było tę naprawę zrobić w lepszych warunkach atmosferycznych.

Burmistrz ustosunkował się do wywołanego tematu, odpowiedział że częściowo radny ma rację, przypomniał, że procedura trwała dość długo, następnie trzeba było podzielić tą inwestycje na trzy etapy, a do tego jeszcze pod koniec sierpnia  trzeba było unieważnić przetarg, gdyż cena była za wysoka, stąd to wszystko się przeciągło w czasie.

Radny Weber natomiast powiedział, że dziury które były na tej ulicy można było własnym sumptem załatać, a nie żeby pojazdy uciekały od krawężnika do krawężnika.

Burmistrz odpowiedział, że przed odpustem miał zgłoszenia, aby zakleić je betonem , lecz odpowiedział, że tego nie zrobi, bo nie będzie „Gierkiem”, poza tym prowizorki nie ma sensu robić, i marnować materiał, bo  zapewne zostałby posądzony o niegospodarność.

Radny Lewicki zapytał radnego Szewczyka na jakim etapie jest program modernizacji dróg i ulic w mieście i gminie Skępe?

Radny Szewczyk odpowiedział, że na którejś z sesji zwrócił się do Burmistrza o harmonogram naprawy jak i wykonania dróg oraz utwardzenia. Takiego harmonogramu do dnia dzisiejszego nie otrzymał. Odpowiedział radnemu Lewickiemu, ze nie może odpowiadać za drogi wszystkie w mieście i na osiedlach, gdzie od tego są pracownicy gminni, którzy powinni w jakich sposób po kolei radnym to przedstawić. Przypomniał, że było mówione, iż drogi  będą realizowane po zakończeniu kanalizacji, temat ten jest cały czas aktualny. Tworząc harmonogram poprosił, aby wziąć pod uwagę np.  kiedy te ulice powstały, jak długo mieszkańcy tam mieszkają, żeby to było w jakiś sposób sprawiedliwe. Wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie czuje się odpowiedzialny za to, że takiego harmonogramu jeszcze nie stworzono,  uważa, że będzie taki harmonogram jak będziemy tworzyć nowy budżet na rok 2014. Dodał iż wiadomi wszystkim, że  miasto i gmina Skępe jest pod tym względem w opłakanym stanie, i tego wszystkiego jest minimum. Nie wie czy przez następne lata uda nam się coś więcej zrealizować.

Przewodniczący Rady odniósł się do tematu, powiedział, że nowelizujemy wieloletnią prognozę finansową, gdzie określone są zadania inwestycyjne, aż do  2030 roku, gdzie jest zapisane w którym roku, które ulice będą modernizowane. Myśli, że to powinno wystarczyć.

Burmistrz potwierdził, że w prognozie finansowej mamy wszystkie przedsięwzięcia zapisane, często jednak się one zmieniają, bo zależy to  wszystko od środków finansowych.

 

Pkt.13

Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał postanowienie w swojej sprawie  z Sądu Najwyższego dotyczące  oddalenia kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Dziecka na niekorzyść od wyroku sądu okręgowego. Uznane zostało jako oczywiście bezzasadne. Poinformował publicznie, że „walka” z nim kosztowała podatników co najmniej 100 tys. zł.

Pan W. Wiśniewski zapytał Burmistrza, ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie zwolnionej nauczycielki w gimnazjum P. Brzezińskiej.

Burmistrz odpowiedział, że to nie on powinien być adresatem tego pytania

Pan W. Wiśniewski odpowiedział, że dostał taką informacje w piątek na posiedzeniu  rady, zadał to pytanie Dyrektorowi gimnazjum, który mu odpowiedział, że urząd „sponsoruje” adwokata i nie udzielił odpowiedzi, dlatego zapytuje o to Burmistrza.

Dyrektor Budzyński ustosunkował się do tego pytania wyjaśnił, że  współpraca z Panem W. Wiśniewskim nie układa się. Powiedział, że w miesiącu kwietniu otrzymał wytyczne od organu prowadzącego wg których sporządził organizację gimnazjum. Na tą organizację wpłynęło wiele czynników, min. to że organ prowadzący czynił oszczędności, również  że  zmniejsza się liczba dzieci oraz to ze zgodził się na prośbę rodziców, aby uczniowie klas I gimnazjum mogli wybrać język obcy. Rodzice zadecydowali  i ma na to dowody. Rodzice i uczniowie zadeklarowali, że w większości będzie to język niemiecki, w związku z czym zmniejszyła się liczba godzin j. rosyjskiego. Wyjaśnił, że układał organizację nie pod interes nauczycieli, tylko pod interes dzieci, interes edukacyjny szkoły. Na stan, który powstał wówczas dał ograniczenie  dla pięciu nauczycieli. Z każdym z  tych nauczycieli min. tez z tą Panią wspomnianą przez Pana Wiśniewskiego przeprowadził rozmowę. Cztery osoby zgodziły się z jego argumentami i teraz trzy z nich mają pełne etaty, natomiast Pani Brzezińska nie zgodziła się przyjąć ograniczenia,  dlatego jako pracodawca był zmuszony zgodnie z Kartą Nauczyciela wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Odbyła się jedna spraw, która została przez Gimnazjum przegrana i Pan Wiśniewski na tej sprawie sam wyraźnie powiedział, że namawiał wszystkich nauczycieli, którzy dostali ograniczenia do tego, żeby tego ograniczenia nie przyjmowali, tylko poszli do sądu. Narażał Gimnazjum w Skępem na procesy i na ewentualne odszkodowania. Jeżeli rada tego sobie zażyczy to przedstawi koszty związane z adwokatem. Wyjaśnił, że jest pracodawcą , ale na wszystkim się nie zna i nie jest w stanie reprezentować Gimnazjum jako prawnik. Radca prawny z gminy obłożony był obowiązkami i takiej pomocy udzielić mu nie mógł. Nie potrafi powiedzieć ile ten adwokat dokładnie kosztuje, lecz zapewnił, że jest to suma wielokrotnie mniejsza od odprawy, która został wypłacona tej Pani.  Powiedział, ze odprawa ta jest związana z działalnością Pana W. Wiśniewskiego, który namawiał  ją do tego postępowania, jak i innych nauczycieli. Poza tym powiedział, że z takich sytuacji oceniać będzie go jako dyrektora gimnazjum rada, mieszkańcy miasta Skępego i  rodzice, którzy będą mogli porównać jak wyglądały działania Pana W. Wiśniewskiego na stanowisku Dyrektora Gimnazjum, a jak jego. Powiedział, iż ocenę  przyjmie z pokorą.

Przewodniczący Rady przypomniał, że jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, która nie tylko upoważnia  radnych do żądania informacji, ale każdego obywatela kraju, a w sprawach gminy każdego mieszkańca gminy. Informacji takiej można żądać, która  ma charakter informacji publicznej i na pewno są to informacje finansowe związane z szeroko pojętą działalnością samorządu i  jednostek samorządowych.

Pan W. Wiśniewski powiedział, że Dyrektor Gimnazjum działa bezprawnie, dlatego radził nauczycielom iść do sądu, co się potwierdziło i sąd przyznał rację Pani Brzezińskiej. Nadal nie usłyszał, ile pieniędzy kosztował adwokat.

Dyrektor W. Budzyński powiedział, że na tą chwilę nie jest w stanie podać  precyzyjnie sumy, jeśli jest takie życzenie radnych przygotuje taką informacje jak najszybciej to będzie możliwe. Powiedział, że w przybliżeniu suma odprawy to ok. 10. tys. zł, a adwokat nie zamknął się w kwocie 1000 zł. Doprowadził do tego wszystkiego Pan W. Wiśniewski, co sam powiedział publicznie, że namawiał, aby nauczyciele nie przyjmowali ograniczeń. Przypomniał, że  problemy z pracą dotknęły nie tylko pracowników innych branż, ale  również dotknęły nauczycieli. Jeżeli jest taka trudna sytuacja to wg niego pracownik, który jest związany z zakładem powinien to ograniczenie przyjąć. Praktyka pokazała, że wszyscy, którzy przyjęli te ograniczenia pracę mają, na szczęście posłuchała P. W. Wiśniewskiego tylko jedna osoba.

Pan W. Wiśniewski powtórzył że nie nakłaniał nikogo, tylko na radzie stwierdził wyraźnie, ze działania Dyrektora są bezprawne co w I instancji potwierdził sąd, ze Dyrektor nie miał prawa tej kobiety zwolnić.

Pkt. 14   

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski