PROTOKÓŁ NR XXVI/VI/2013

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  7 października 2013 roku

 

 

 

 

 

     Uroczystą Sesję RM rozpoczęto o godzinie 1400 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem         - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Jerzy Kowalski                          -  Z-ca Burmistrza

·         Pan Józef Sobociński                        - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                 - Skarbnik Miasta i Gminy;

4. Zaproszenie goście.

 

XXVI uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając  Starostę Powiatu Lipnowskiego Pan Krzysztofa Baranowskiego  oraz  Wicestarostę,  honorowego gościa Ojca Brunona Adama Nocoń, radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Panią Skarbnik, Sekretarz, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników Zespołu Szkół w Skępem  oraz pozostałych przybyłych gości.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (lista obecności w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXV/VI/2013 z dnia 20 września  2013 roku

 

Do protokołu Nr XXV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad i po odczytaniu przez Przewodniczącego RM, przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14 radnych).

 

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY SKĘPE”

Na wstępie Przewodniczący RM odczytał:

-          wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz radnego Ryszarda Szewczyka o uhonorowanie Ojca Brunona Adama Nocoń tytułem „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” (w załączeniu);

-          wniosek Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” (w załączeniu).

Następnie odczytał projekt uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

Przewodniczący RM pogratulował i wręczył uhonorowanemu gościowi okolicznościowy dyplom (grawerton), będący aktem nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” (w załączeniu).

Następnie gratulacje z okazji przyznania tak zaszczytnego tytułu, złożył Burmistrz Andrzej Gatyński, życząc wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej działalności.

Głos zabrali:

Starosta Powiatu Lipnowskiego Krzysztof Baranowski pogratulował bardzo dobrego wyboru. Ucieszyło go, że Rada Miejska w Skępem docenia ludzi, którzy wnoszą do szarej rzeczywistości tak wiele, którzy z sercem podchodzą do renowacji i do współpracy z samorządami. W imieniu wszystkich jeszcze raz pogratulował Ojcu Gwardianowi  Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe dodając, że jest to dla nas zaszczyt, że Ojciec otrzymuje ten tytuł. Zakończył życząc Ojcu wszystkiego dobrego, zdrowia i pomyślnej współpracy z samorządem miast i gminy Skępe oraz z samorządem powiatu lipnowskiego.

Następnie głos zabrał uhonorowany tytułem Ojciec Gwardian Bruno Adam Nocoń, powiedział, że jest to dla niego wielkie wyróżnienie i docenienie. Złożył podziękowania Przewodniczącemu Rady, Radnym,  Burmistrzom. Przytoczył słowa Marszałka Kujawko-Pomorskiego, który powiedział, że Klasztor w Skępem jest godny podziwu i wyróżnia się wśród Klasztorów w województwie, nazywając go „perełką”, o którego  warto  dbać, pielęgnować i rozwijać. Na przestrzeni  ostatnich 5 latach co mógł to zrobił, myśli iż w ostatnich latach Klasztor dużo się zmienił, ale w planach jest jeszcze wiele do zrobienia. Jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował za docenienie tej roli i nazywając Klasztor  wizytówką Skępego powiedział, że jest to dla nas wszystkich budujące, że mamy czym się poszczycić, gdyż pielgrzymów mamy bardzo dużo i to nie tylko z Polski, ale również i zza granicy. Podziękował również za wszelkie  wsparcie finansowe i  pomoc całej   Radzie Miejskiej, Burmistrzowi jak i również Starostwu  Powiatowemu w Lipnie,  a  za wszelkie serce i życzliwość, które są  okazywane temu szczególnemu miejscu, złożył wszystkim „Bóg zapłać”.

Przewodniczący podziękował za przemowę Ojcu Gwardianowi życząc dużo zdrowia i sił w realizacji  trudnych zadań,  zarówno  duchowych jak i   inwestorskich.

 

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i  Gminy Skępe na 2013 rok.

Uzasadnienie projektu uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe  (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013-2030

 Uzasadnienie projektu uchwały  zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2013-2030 (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

 

Pkt.5

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku uroczystych obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji.

Na tym obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

 

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski