Uchwała Nr XXVII/232/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie nadania tytułu „ HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY SKĘPE ”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządziegminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.)uchwala się, co następuje :

§ 1.  Nadać tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” Księdzu Kanonikowi Piotrowi Brzezikowi, byłemu proboszczowi Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w latach 2000 -2011

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski