PROTOKÓŁ NR XXVII/VI/2013

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM 

z dnia  17 października 2013 roku

 

 

 

 

 

Uroczystą Sesję RM rozpoczęto o godzinie 1400 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                   - wg załączonej listy obecności

2. Pan Jerzy Kowalski                                     -  Z-ca Burmistrza;

3. Pan Józef Sobociński                                   - Sekretarz Miasta i Gminy;

4. Pani Barbara Leśniewska                             - Skarbnik Miasta i Gminy;

5. Zaproszenie goście.

 

XXVII uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając honorowego gościa Ks. Kanonika Piotra Brzezika, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lipnie Pana Mariusza Linkowskiego oraz Panią Annę Smużewską, Z-ca Burmistrza Jerzego Kowalskiego, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Dyrektorów szkół, Proboszcza Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skępem Ks. Cezarego Maruszewskiego oraz Wikariusz Ks. Dariusza Sielczaka, radnych Rady Miejskiej w Skępem  oraz pozostałych przybyłych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (lista obecności w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXVI/VI/2013 z dnia 7 października  2013 roku

 

Do protokołu Nr XXVI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14 radnych).

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad i po odczytaniu przez Przewodniczącego RM, przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14 radnych).

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY SKĘPE”

Na wstępie Przewodniczący RM odczytał:

wniosek radnych: Romana Targańskiego, Mieczysława Webera oraz Jarosława Gołębiewskiego poparty podpisami parafian o uhonorowanie Ks. Kanonika Piotra Brzezika tytułem „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” (w załączeniu);

wniosek Kapituły ds. nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” (w załączeniu).

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, która w wyniku głosowaniaprzyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

Przewodniczący RM pogratulował i wręczył uhonorowanemu gościowi okolicznościowy dyplom (grawerton), będący aktem nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” (w załączeniu).

Następnie głos zabrał uhonorowany tytułem Ks. Kanonik Piotr Brzezik. Podziękował wszystkim bardzo serdecznie za ten tytuł. Powiedział, że w parafii tej był 11 lat, przez które uczył się być proboszczem. Nie było łatwo, bo były i trudne czasy, ale tak naprawdę parafia dopiero się rodziła. Dzięki życzliwości i współpracy parafian można było dokonać wielkiego dzieła. Pobudowanie Kościoła jest ogromnym wyzwaniem, możliwym wysiłkiem i zrozumieniem całego społeczeństwa. Podziękował za życzliwość i wyrozumiałość ludzką. Powiedział, że wielu dobrych ludzi tu spotkał, bez których  niemożliwe byłoby osiągnięcie tego wszystkiego. Powstanie Kościoła jest świadectwem wiary i miłości parafian do Pana Boga, a istnienie dwóch parafii to zaszczyt dla miasta. Ta parafia to jest wielkie „Dzieło Boże” i łaska, która spłynęła na całe społeczeństwo, gdzie na „wzgórzu miłosierdzia” będzie to świadectwo wiary istniało dla potomnych i tego nikt nie zniszczy. Za to „Dzieło Boże” jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował, przepraszając jeżeli coś było złe z jego strony. Podkreślił, że na pewno w Skępem zostanie jego serce, była to jego pierwsza parafia, która zawsze będzie bliska jego sercu. Podziękował serdecznie Ks. Cezaremu Maruszewskiego obecnemu Proboszczowi parafii za to, że kontynuuje dalej prace przy kościele i plebanii. Następnie zaprosił wszystkich na mszę św., która odbędzie się o godz. 1700. Wyjaśnił, że będzie to msza dziękczynna za wszystkich z podziękowaniem za 11 lat pracy w tej parafii. Jeszcze raz złożył wszystkim serdeczne  podziękowania, życząc wszystkiego dobrego „Szczęść Boże”.

Z-ca Burmistrza Jerzy Kowalski powiedział, że uroczystość ta ma szczególny wymiar, gdyż nadajemy dzisiaj tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe” człowiekowi, który nie jest już proboszczem, ale który pozostawił po sobie wspaniałe „Dzieło Boże”, które pozostanie i będzie służyło kolejnym pokoleniom. W tej sytuacji Ks. Kanonik pozostanie na zawsze obywatelem Miasta i Gminy Skępe. Pogratulował tytułu w imieniu własnym jak i w imieniu Burmistrza Andrzeja Gatyńskiego oraz podziękował za wszelkie dobro, które mogliśmy od Ks. Kanonika otrzymać, a także za to że Ks. Kanonik jest sercem z nami.

Przewodniczący Rady podziękował Ks. Kanonikowi za te 11 lat życia pozostawione w Skępem jak i również za pozostawione wspaniałe „Dzieło Boże”, życząc dużo zdrowia i sukcesów w dalszej działalności duchowej i gospodarczej.

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku uroczystych obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji.

Na tym obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski