Uchwała Nr XXVIII/233/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2013 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 596 z dnia 29.01.2013 r.) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 lutego 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 maja 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXII/198/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 lipca 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 sierpnia 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 sierpnia 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXV/225/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 września 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 7  października 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 października 2013 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1  otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości26.581.118zł.,z tego:

1) dochody bieżące w wysokości25.402.755zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości1.178.363zł.zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.708.926 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2  otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości28.089.101., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości24.826.795 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości3.262.306zł.zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.708.926 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3."

3) § 6  otrzymuje brzmienie: ,,§ 6  Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały".

4) § 7  otrzymuje brzmienie: ,,§ 7  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.179.489 zł.,

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF".

5) § 12 otrzymuje brzmienie: ,,§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.179.489 zł.,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę600.000 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Dochody zmniejszenie o kwotę 170.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Urealnia sie plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 1.250 zł. - odszkodowanie w wysokości 100 % wartości poniesionych kosztów od firmy Energa-Operator za naprawę pompy typu 65 PJM,

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /+/ 1.000 zł. - wplaty za energię elektryczną,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /+/ 180 zł. - wpłaty odsetek
i kosztów upomnień,

- dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” /+/ 400 zł. - wpłaty z usług,

- dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i inncych jednostek organizacyjnych” /-/ 5.000 zł.,

- dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” /+/ 14.674 zł.,

- dział 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” /-/ 15.534 zł.,

- dział 852 rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne. świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego” /±/ 2  zł.,

- dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” /+/ 3.000 zł. - wpłaty za wywóz odpadów.

2) Zmniejsza się plan finansowy dochodów w Szkole Podstawowej w Skępem w dziale 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” § 0830 o kwotę 170.000 zł. ze względu na zmianę stawki żywieniowej oraz ilości osób uprawnionych do dożywiania, a także zwiększa się plan finansowy dochodów Gimnajum w Skępem w dziale 801 rozdział 80110 „Gimnazja” § 0920 /+/ 30 zł. - wpłaty odsetek.

Wydatki zmniejszenie o kwotę 170.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Dokonuje się urealnienia planu wydatków w niżej podanych jednostkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem /-/ 75.000 zł.

- dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe'' /-/ 82.403 zł.,

- dział 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne'' /+/ 1.403 zł. /-/ 170.000 zł.

- dział 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne'' /±/ 368 zł.

Nadwyżka w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe'' § 4010 i § 4110 powstała w wyniku nowej organizacji pracy szkoły oraz braku podwyżki dla pracowników administracji i obsługi od stycznia do czerwca 2013 r. Nadwyżka w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne'' wystąpila w związku ze zmianą wysokości stawki żywieniowej oraz ilości osób uprawnionych do dożywiania.

b) Szkoła Podstawowa w Wólce /-/ 58.000 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe'' /-/ 58.000 zł.

Nadwyżka powstała w wyniku zmniejszenia się liczby godzin poprzez łączenie klas oraz zmniejszenie liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, a także zatrudnianie osób w ramach stażu czy też prac interwencyjnych.

c) Szkoła Podstawowa w Czermnie /-/ 29.000 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe'' /-/ 24.000 zł.,

- dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych'' /-/ 5.000 zł.

Nadwyżka w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe'' po stronie wydatków powstała
w wyniku zmniejszenia się liczby godzin, poprzez zatrudnianie nauczycieli poniżej 0,5 etatu, a także uzupełnianie etatu przez nauczycieli - w sumie ubyło 10 godzin. Natomiast w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych'' powstałe oszczędności wynikają z tego, iż od września w oddziale przedszkolnym pracuje nauczyciel mianowany a nie dyplomowany.

d) Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg - Zarembiny w Skępem /±/ 9.000 zł.

- dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola'' /±/ 9.000 zł.

Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

e) Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami'' /+/ 10.570 zł.

Zwiększenie planu po stronie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.

f) Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem /-/ 13.970 zł.

- dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” /-/ 13.970 zł.

Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłacenie nauczycielom odpraw związanych z reorganizacją gimnazjum (§ 4010), w związku z zatrudnieniem psychologa (§ 3020) oraz z obsługą prawną placówki związaną z toczącym się postępowaniem sądowym z powództwa jednego z nauczycieli (§ 4610).

2) Urealnienie planu wydatków w urzędzie w następujący sposób:

- dział 400 rozdzial 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 15.000 zł. - na zakup energii elektrycznej,

- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 40.130 zł. - na zakup materiałów, usług
i remont dróg,

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /-/ 4.212 zł.,

- dział 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” /-/ 9.818 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /+/ 21.000 zł.,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /-/ 8.700 zł. - na podróże służbowe krajowe,

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód'' /+/ 10.000 zł. - na zakup energii elektrycznej,

- dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic. placów i dróg'' /+/ 20.000 zł. - na zakup energii elektrycznej,

- dział 900 rozdział 90095 „Pzostała działalność'' /+/ 12.000 zł. - na składki na FP oraz na zakup materiałów,

- dział 926 rozdział 92601 „Obiekty sportowe'' /±/ 250 zł. - na środki BHP.

3) Urealnienie planu wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na wniosek kierownika /±/ 5.000 zł. Zwiększenie środków w rozdziale 85212 § 4110 ”Składki na ubezpieczenia społeczne'' spowodowane jest zwiększeniem składek społecznych od świadczeniobiorców (zgodnie z załącznikem Nr 3).

4) Urealnia się załącznik Nr 4  "Zadania inwestycyjne w 2013 r." poprzez zwiększenie planu wydatków w inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1  Maja'' /+/ 70.000 zł. oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup chłodni'' dla Szkoły Podstawowej w Skępem /+/ 6.000 zł. Pozostałe parametry w załączniku ”Zadania inwestycyjne w 2013 r.” nie ulegają zmianie.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów

- przeciw uchwale oddano 2 głosów

- wstrzymujących się głosów - 2.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski