Uchwała Nr XXVIII/235/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013 r., poz.594)[1]) w związku z art. 6  ust. 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969)[2]) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814) uchwala się, co następuje :

§ 1.  Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz.814) z kwoty 69,28 zł za 1  dt na kwotę 40,00 zł za 1  dt., stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 r. na obszarze miasta i gminy.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2013 r. poz.660.