Uchwała Nr XXVIII/238/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)[1]) i art.24 ust.1 ustawy z dnia 7  czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków[2]) (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)[3]),uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe, obowiązujące od dnia 1  stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w następującej wysokości: 

1) Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne: 

a) opłatę za wodę -2,00 zł/m3 + VAT 

b) opłata za odprowadzanie ścieków - 3,70zł/m3 + VAT . 

§ 2. Zatwierdzone stawki obowiązują przy rozliczeniach na podstawie urządzeń pomiarowych oraz przy rozliczeniach ryczałtowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2014 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645.

[2]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)   dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991), 2)   dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998), 3)   dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2007 r. Nr 147, poz.1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97, z 2010 r. nr 47, poz.278 i poz.1578, z 2012 r. poz.951 i poz.1513.