Uchwała Nr XXVIII/239/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)[1]) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651)[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  816/1 o pow. ok 0,0750 ha położonej w miejscowości Skępe, Obręb: Skępe 8, zapisanej w księdze wieczystej  KW WL1L/19618/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych,  stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe, zaznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, która zostanie wydzierżawiona w celu urządzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

W związku z art 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.

Zgodnie z art 3 ust 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach(Dz.U. 2012 poz. 391) gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów komunalnych z terenu miasat i gminy Skępe   Przedsiebiorstwo Usług Komunalnychw Lipnie, które wygrało przetarg,  wystapiło z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Skepe o wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 750 m2z działki nr ew. 297/5 położonej w mieście Skępe, obręb nr 4 na okres 10 lat.Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wiąże się z dużymi nakładami fianansowymi,dlatego też inwestor wystapił o dzierżawę na okres 10 lat. Z uwagi jednak na złożony sprzeciw mieszkańców Skępego dotyczący usytuowania PSZOK-u na w/w nieruchomości zaistniała koniecznośc wskazania nowej lokalizacji na działce nr ew. 816/1 w mieście Skępe (teren oczyszczalni ścieków), która nie powinna powodować społecznego sprzeciwu. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

obrazek

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675. Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz.789, Nr 163, poz.981, Nr 187, poz.1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529.