Uchwała Nr XXIX/240/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.41 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz.1356 z późn.zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124 z późn.zm.)uchwala się, co nastepuje:

§ 1.  W uchwale Nr XIX/169/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Miasta i Gminy Skępe, wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2013, otrzymuje brzmienie:

Dział VI.

1) Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) - 20.782,00 zł.;

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 1.742,00 zł.;

3) Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - 7.118,00 zł.;

4) Składki na fundusz pracy (4120) - 1.019,00 zł.;

5) Wynagrodzenie bezosobowe (4170) - 47.208,00 zł. w tym:

- wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych,

- diety.

6) Zakup materiałów i wyposażenia 94210) - 26.817,00 zł., w tym:

- żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

- zakup opału.

7) Zakup usług pozostałych (4300) - 11.780,00 zł., w tym:

- teatry i profilaktyka szkolna,

- wynagrodzenie psychologa.

8) Opłata za usługi telefoniczne w sieci komórkowej (4360) - 1.000,00 zł;

9) Podróże słuużbowe krajowe (4410) - 700,00 zł.,

10) Odpisy na ZFŚS (4440) - 547,00 zł,.

2) W załączniku Nr 2 DZIAŁ VII. Preliminarz wydatków na realizację Programu Przeciwdziałania  Narkomanii w roku 2013 dla Miasta i Gminy Skępe, otrzymuje brzmienie:

Dział VII.

1) zakup materiałów i wyposązenia (4210) - 2.600,00 zł.;

2) zakup usług pozostałych (4300) - 3.450,00 zł.;

3) opłata za usługi telekomunikacyjne w telefonni komórkowej (4360) - 550,00 zł.;

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski