ZARZĄDZENIE Nr 46-IV/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE

z dnia 20 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r., Dz. U. Nr 46. poz. 543, z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy Skępe

 

Lp

Położenie nieruchomości

Nr

działki

Pow.

w m2

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Rodzaj zbycia

Cena wywoławcza działki

Uwagi

1

Skępe

807

500

20586

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

1500,00

 

2

Skępe

808

7700

20586

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

20790,00

 

3

Wólka, gm. Skępe

1619

849

19533

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

4508,00

 

4

Wólka, gm. Skępe

1620

858

19533

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

4556,00

 

5

Wólka, gm. Skępe

1621

904

19533

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

4800,00

 

6

Wólka, gm. Skępe

1622

1083

19533

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

5751,00

 

7

Wólka, gm. Skępe

1623

1022

19533

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

5427,00

 

8

Wólka, gm. Skępe

1626

1037

19533

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

5506,00

 

9

Wólka, gm. Skępe

1627

1037

19533

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

5506,00

 

10

Wólka, gm. Skępe

1628

1254

19533

działka budowlana

funkcje mieszkaniowe

przetarg

6659,00

 

 

§ 2

Zamieszczenie ogłoszeń o przetargach na zbycie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21dni, podczas których niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.skepe.pl).

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki gruntami i promocji gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Wywieszono dnia 20 kwietnia 2004 r.

Zdjęto dnia ..........................

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński