Uchwała Nr XXIX/243/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)[1]) art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[2]) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613)[3]) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 września 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 810zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9  ton włącznie - 1.350 zł, 

c) powyżej 9  ton i poniżej 12 ton - 1620 zł. 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 

12 

15 

1650

1716

15 

i powyżej 

1650

1716 

Trzy osie 

12 

25 

1720

2153

25 

i powyżej 

1720

2153

Cztery osie i więcej 

12 

31 

1947

2964

31 

i powyżej 

1947

3080

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.800 zł. 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie, 

b) powyżej 36 ton, 

- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 

12 

31 

1418

1838

31 

i powyżej 

2120

2380

Trzy osie 

12 

37 

2325

2380

37 

i powyżej 

2352

3080

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7  ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 650  

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 

12 

25 

765 

1040 

25 

i powyżej 

765 

1040 

Dwie osie 

12 

33 

1223

1872 

33 

37 

1568

1893

37 

i powyżej 

1590

2325

Trzy osie 

12 

37 

1440

1888

37 

38 

1460

2028

38 

i powyżej 

1477

2028

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz roku produkcji: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1790 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2218 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 pażdziernika 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. (Dz.Urz.Woj.Kuj.- Pom. z 2013 r., poz. 3239).

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378.