Uchwała Nr XXIX/244/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)[1]) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[2])  (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613)[3]),art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969)[4]),art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz.465),uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3  do niniejszej uchwały

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4  do niniejszej uchwały

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.- Pom. Nr 262, poz. 2599).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/244/2013
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/244/2013
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/244/2013
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/244/2013
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2013 r. poz.660.