Uchwała Nr XXIX/245/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)[1]) i art.18a ust. 1,art. 19 pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[2])  (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613)[3]) uchwala się, co następuje : 

§ 1. 1. Wprowadza sie na terenie Miasta i Gminy Skępe opłatę od posiadania psów. 

2. Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów, zwanej dalej „opłatą". 

3. Określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty. 

4. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

§ 2. Stawkę roczną opłaty ustala się w wysokości 10 zł od jednego psa. 

§ 3. Określa się następujące zasady ustalania opłaty od posiadania psów: 

1. Opłata jest płatna bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 

3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. 1. Opłatę należy dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy Skępe lub dla inkasenta. 

2. Ustala się inkasentów opłaty od posiadania psów, którymi są: 

1) na terenie Miasta Skępego - Pani Falencka Jadwiga 

2) na terenie sołectw: 

a) w sołectwie Boguchwała - Pani Lisiecka Wanda 

b) w sołectwie Czermno - Pani Sobocińska Anna 

c) w sołectwie Franciszkowo - Pan Muranowski Stanisław 

d) w sołectwie Huta - Pan Chyliński Piotr 

e) w sołectwie Jarczewo - Pan Cackowski Sławomir 

f) w sołectwie Likiec - Pan Rydzyński Jan 

g) w sołectwie Lubówiec - Pan Kujawski Sławomir 

h) w sołectwie Ławiczek - Pani Orszak Jadwiga 

i) w sołectwie Łąkie - Pan Świerzyński Stanisław 

j) w sołectwieMoczadła - Pan Drzewoszewski Mirosław 

k) w sołectwie Sarnowo - Pani Wasilewska Róża 

l) w sołectwie Szczekarzewo - Pani Tyburska Marianna 

m) w sołectwie Wioska - Pan Bujanowski Mariusz 

n) w sołectwie Wólka - Pan Topolewski Adam 

o) w sołectwieŻagno - Pan Wiśniewski Tomasz 

p) w sołectwie Żuchowo - Pan Zawidzki Andrzej 

q) w sołectwie Rumunki Skępskie - Pani Szpanelewska Bożena.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty i wpłaconej na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

4. Inkasent jest obowiązany odprowadzić pobraną należność nie później niż w ciągu dwóch dni po terminie płatności podatku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 6. Taci moc uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie  opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. , poz. 161), 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378.