Uchwała Nr XXX/248/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2013 (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 596 z dnia 29.01.2013 r.) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 lutego 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 maja 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXII/198/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 lipca 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 sierpnia 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 sierpnia 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXV/225/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 września 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXVI/230/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 7  października 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 października 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXVIII/234/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 października 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 listopada 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 listopada 2013 r.,

- Zarządzeniem Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9  grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1  otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości26.971.080zł.,z tego:

1) dochody bieżące w wysokości25.844.017zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości1.127.063zł.zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.941.260,99 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2  otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości28.434.255., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości25.498.560 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości2.935.695zł.zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.941.260,99 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3."

3) § 4. otrzymuje brzmienie: ,,§ 4  Deficyt budżetu w wysokości1.463.175 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości328.494zł.,

2) pożyczek w wysokości934.681 zł.,

3) kredytów w wysokości200.000 zł."

4) § 5  otrzymuje brzmienie: ,,§ 5  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości2.393.432 zł.na którą składają się :

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2  pkt 6  ustawy - kwota1.258.751 zł.,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota1.134.681 zł.,

- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości930.257zł.zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 6  otrzymuje brzmienie: ,,§ 6  Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały".

6) § 7  otrzymuje brzmienie: ,,§ 7  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.463.175zł.,

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF".

7) § 12 otrzymuje brzmienie: ,,§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.463.175 zł.,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę600.000 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Dochody zmniejszenie o kwotę 326.655 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/33g/BKU/13/EWPD-123349 w dziale 758 „Różne rozliczenia'' rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" § 2920 /+/ 65.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

2) Urealnia sie plan dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 160 zł.,

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność"  /+/ 278 zł.,

- dział 700 rozdział 70005„Gospodarka gruntami i nieruchomościami'' /-/ 49.768 zł.,

- dział 750 w tym:

* rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)'' /+/ 1  zł.,

* rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego'' /+/ 40 zł.,

- dział 756 w tym:

* rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i inncych jednostek organizacyjnych'' /-/ 75.716 zł.,

* rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych'' /+/ 26.700 zł.,

* rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa'' /-/ 310.000 zł.,

- dział 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe'' /-/ 6.986 zł.,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkoły'' /+/ 8.100 zł.,

- dział 900 w tym:

* rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód'' /+/ 1.000 zł.,

* rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi'' /+/ 12.028 zł.,

* rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg'' /+/ 1.508 zł.,

* rozdział 90095 „Pozostała działalność'' /+/ 1.000 zł.

Wydatki zmniejszenie o kwotę371.463zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w dziale 851 rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” /±/ 968 zł.

2) Urealnienie planu wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na wniosek kierownika /±/ 332 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz z dokonaniem korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2013 rok.

3) Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w następujący sposób:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 19.103 zł.,

- dział 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego'' /-/ 11.700 zł.,

- dział 750 rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /+/ 8.200 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /+/ 18.909 zł.,

-  dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego'' /-/ 105.494 zł.,

-  dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół'' /±/ 273 zł.,

-  dział 900 w tym:

* rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód'' /-/ 186 zł.,

* rozdział 90002 „Gospodarka ściekowa” /±/ 1.050 zł.,

* rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi'' /+/ 952 zł.,

* rozdział 90095 „Pozostała działalność'' /+/ 25.669 zł.

-  dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” /-/ 677 zł.

Urealnienie wydatków związane jest m.in. z dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS na 2013 r., z zapewnieniem środków na zakup usług pocztowych, zakup materiałów do bieżącej pracy dla CKOR, na wynagrodzenia dla pracowników robót interwencyjnych, opłatę za telefony komórkowe a także opłatę za korzystanie ze środowiska (wodociągi).

4) Urealnia się załącznik Nr 3  "Zadania inwestycyjne w 2013 r." w następujący sposób:

- „Zakup ciężkiego samochodu dla OSP Skępe” /-/ 44.808 zł. - zmniejszenie kwoty wynika
z rostrzygniętego przetargu oraz zawarciem umowy o dostawę samochodu.

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap” /-/ 281.803 zł. - zmniejszenie kwoty w związku z oddaleniem przez Sąd Okręgowy we Włocławku powództwa Przesiębiorstwa Robót Instalacyjno - Budowlanych „Hydropol” Sp z o.o w Gostyniu o zapłatę.

Pozostałe parametry w załączniku ”Zadania inwestycyjne w 2013 r.” nie ulegają zmianie.

5) Urealnienie załącznika Nr 4  „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”.

Ustala się:

-  przychody w kwocie 2.393.432 zł.,

-  rozchody w kwocie 930.257 zł.,

- deficyt w kwocie 1.463.175 zł.

Rozchody sfinansowane zostaną z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 15  głosów

- przeciw uchwale oddano 0  głosów

- wstrzymujących się głosów - 0.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski